Bản chất gian ác vô giới hạn của Hiến Pháp 2013 của CSVN- Phần 1: Sự gian dối vô giới hạn

23 Tháng Mười 20238:37 CH(Xem: 3695)
            Bản chất gian ác vô giới hạn của Hiến Pháp 2013 của CSVN
                                Phần 1: 
Sự gian dối vô giới hạn

download (4)Luật sư Đào Tăng Dực
Thông thường, bản hiếp pháp của một quốc gia thể hiện ý chí của dân tộc. 
Một dân tộc không thể gian ác với chính mình. Như thế tại sao bản Hiến Pháp 2013 có thể gian ác với chính dân tộc Việt
Nam được?
Câu trả lời là: bản Hiếp Pháp 2013 không hề thể hiến ý chí của dân tộc Việt Nam, mà bị một tập thể độc tài toàn trị, du nhập một ý thức hệ ngoại lai, áp đặt trên toàn dân, qua những thủ đoạn chính trị rẻ tiền. Tính gian ác vô giới hạn của tập thể này, tức đảng CSVN, dĩ nhiên thể hiện toàn diện trong Hiến Pháp 2013.
Sự gian ác đó bao gồm 2 yếu tính tiêu cực. Một là gian dối và hai là hung ác. Tiếng Anh còn gọi là dishonesty và malevolence. Một mặt thì dùng sự giả dối để gạt gẫm tha nhân hầu phục vụ cho quyền lợi vị kỷ của mình.
Hai là mưu đồ hủy hại hoặc bạo hành tha nhân hầu thỏa mãn bản năng thú tính của mình.
Trong lịch sử cận đại của nhân loại, các đảng Phát Xít của Ý và Quốc Xã của Đức, các đảng CS thuộc hệ phái Đệ Tam Quốc Tế của Liên Xô, Đông Âu, TQ, Bắc Hàn, Cam bốt và Việt Nam là những ví dụ điển hình.
Trong cuộc tương tranh ý thức hệ giữa các chính đảng quốc gia, nhất là tại TQ, Việt Nam và Hàn Quốc thì các đảng phái quốc gia thua cuộc, phần lớn vì, tuy họ đã có kinh nghiệm đối phó với sự gian dối và tính ác của
con người, nhưng họ hoàn toàn không thể dự đoán được mức độ gian dối và tàn ác vô giới hạn, vượt lên khả năng bình thường, của những người CS theo trường phái Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin và Stalin.
TBT Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm của ông là những kẻ kế thừa chân chính của Lê Nin và Stalin. Khi họ chấp bút bản Hiến Pháp 2013, kể cả những tiền thân của nó, thì bản hiến pháp này cũng thể hiện bản chất tàn
ác vô giới hạn này.
Một cách cụ thể hơn, chúng ta sẽ thảo luận tính gian dối và tàn ác của người CS thể hiện bằng cách nào qua Hiếp Pháp 2013?
Muốn phê bình tính gian ác của Hiến Pháp 2013 của Việt Nam một cách cụ thể, điều quan trọng là phải nhận định đâu là những nguyên tắc rường cột của luật hiến pháp và sử dụng các nguyên tắc này, trong giới hạn nào
đó, như là tiêu chuẩn phân tách.
Điều này không dễ vì mỗi quốc gia trong cộng đồng các dân tộc trên thế giới là một thực thể chính trị cá biệt trong lịch sử, văn hóa và phát triển của mình. Cũng vì thế, hiến pháp của họ theo những nguyên tắc và thứ tự
ưu tiên khác nhau.
Tuy nhiên, mọi người đều đồng thuận rằng Hiến Pháp của Hoa Kỳ là bản hiến pháp thành văn đầu tiên của một quốc gia dân chủ. Vì thế, sử dụng những nguyên tắc căn bản của bản hiến pháp lừng danh này sẽ hữu ích
cho chúng ta.
Các sinh viên chính trị học thông thường ý thức rằng bảy nguyên tắc của Hiến Pháp Hoa Kỳ có thể phân loại như sau:
A. 4 nguyên tắc định hình thể chế chính trị gồm:
1. Thể chế cộng hòa
2. Địa phương phân quyền (tức Thể chế liên bang tại Hoa Kỳ)
3. Phân quyền hàng ngang (Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp độc lập)
4. Kiểm soát và quân bình (checks and balances)
B. Tiếp theo là 3 Nguyên tắc giới hạn phạm vi của chính quyền và
bảo vệ xã hội dân sự cũng như công dân cá thể:
1. Chủ quyền nhân dân
2. Chính quyền giới hạn
3. Quyền cá nhân
Không cần đào sâu ý nghĩa của mỗi nguyên tắc trên, chúng ta cũng nhận ngay rằng nguyên tắc “thể chế liên bang” có vẻ không áp dụng cho nhiều quốc gia khác, có một hệ thống đơn quyền (unitary system of
government) như Việt Nam, thay vì liên bang (Federal system), như Hoa Kỳ. Đó là, nếu chúng ta hiểu “thể chế liên bang” trong nghĩa đen của nó.
Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu “thể chế liên bang” trong ý nghĩa mới và nhiều thực chất hơn, như là một hình thức phân tán quyền lực chính trị (decentralisation of powers) từ trung ương về các thực thể địa phương, thì
“thể chế liên bang” trở nên khả dụng.
Dĩ nhiên bảy nguyên tắc này chỉ tạm đầy đủ để phân tách một bản Hiến Pháp Việt Nam và chúng ta sẽ có dịp phân tích đầy đủ hơn trong một dịp khác.
Bây giờ chúng ta sẽ nhận diện cụ thể hơn nữa các điều khoản nào của HP 2013 là gian dối hay tàn ác và vi phạm 4 nguyên tắc định hình một thể chế dân chủ theo luật hiến pháp?
Chúng ta có thể duyệt xét HP 2013 theo từng tiêu chuẩn nêu trên.
1. Thể chế cộng hòa:
Một thể chế cộng hòa chân chính, có thể định nghĩa theo TT Hoa Kỳ Abraham Lincoln là: của dân, do dân và vì dân.
Tức là được dân bầu lên trong một cuộc bầu cửa công khai và công bằng và chuyên tâm phục vụ cho người dân. Nếu không đúng như thế thì người dân có quyền bầu một thực thể khác để thay thế.
Tuy nhiên CSVN vì bản chất gian dối cố hữu đã lừa gạt như sau:
- Một là gắn cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” vào cụm từ “cộng hòa”, biến thành “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
- Hai là sử dụng các điều 4HP dành quyền cai trị độc tôn cho đảng CSVN, nhân dân không còn sự chọn lựa nào khác để thay thế như trong chế độ cộng hòa chân chính.
- Ba là qua điều 9 HP, họ hiến định hóa Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ), một mặt kiểm soát xã hội dân sự cho đảng, mặt khác, thông qua Luật Bầu Cử.
Đại Biểu Quốc Hội và Hội Đồng Đại Biểu Nhân Dân, MTTQ được quyền chọn lọc ứng cử viên nào được ra ứng cử hoặc không được quyền ra ứng cử.
Như vậy CSVN minh thị treo đầy dê nhưng bán thịt chó.
2. Địa phương phân quyền:
Vì quyền lực tuyệt đối và tập trung sẽ sinh ra tha hóa và thối nát tuyệt đối nên các quốc gia dân chủ chân chính luôn có khuynh hướng địa phương phân quyền, tức trao quyền bầu cử các chính quyền địa phương cho dân địa phương. Đảng cũng gia vờ có chính quyền địa phương qua Chương IX (Chính quyền Địa phương) từ các điều 110 đến 116.
Tuy nhiên cái tật treo đầu dê bán thịt chó cũng thể hiện qua các thủ thuật lừa gạt như sau:
- Trước hết Mặt Trận Tổ Quốc cũng có thẩm quyền chọn ứng viên của đảng hoặc tay sai của đảng quan Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội và Hội Đồng Đại Biểu Nhân Dân.
- Thêm vào đó Đoạn 1 Điều 8 HP cũng hiến định hóa nguyên tắc Tập Trung Dân Chủ của Phong Trào Đệ Tam Quốc Tế như là nguyên tắc điều hành quốc gia. Quan điểm tập trung dân chủ vốn là một nguyên tắc của
Lê Nin và một phần của nội quy các đảng cộng sản thuộc Đệ Tam Quốc Tế, buộc các cơ sở hạ tầng tuân phục các cấp trên. Chính vì thế CSVN đã vi phạm tiêu chuẩn này trầm trọng.
3. Phân quyền hàng ngang (hành pháp, lập pháp và tư pháp)
Phân quyền hàng ngang hay còn gọi là Tam Quyền Phân Lập là một yếu tố đặc thù của nền dân chủ Tổng Thống Chế của Hoa Kỳ theo quan điểm của tư tưởng gia người Pháp là Montesquieu. Điều cốt yếu là tính độc lập của mỗi quyền từ Hành Pháp, Lập Pháp đến Tư Pháp.
Dĩ nhiên HP 2013 vì muốn lừa gạt nhân dân và quốc tế đã hiến định hóa nào là hành pháp (Các chương VI về CT nước và VII về chính phủ) từ điều 86 đến 101, lập pháp (Chương V) từ điều 69 đến 85 và tư pháp (Chương VIII về Tòa Án Nhân Dân và Viện Kiểm Sát Nhân Dân) từ điều 102 đến 109.
Tuy nhiên sự gian dối lại thể hiện qua các sự kiện sau đây:
- Trước hết đảng CSVN chọn mô hình quốc hội chế, thay vì tổng thống chế vì có mưu đồ bất chính. Trước hết Quốc Hội Chế không có Tam Quyền Phân Lập. Trong một quốc hội chế dân chủ chân chính như Vương Quốc
Thống Nhất Anh, Canada, Úc Đại Lợi, Nhật Bản, Đức Quốc thì chỉ có nhị quyền phân lập: Quốc Hội tức Lập Pháp là tối cao, sẽ khai sinh hành pháp. Tuy nhiên khi quốc hội bổ nhiệm tư pháp thì hiến pháp sẽ bảo đảm
sự độc lập tuyệt đối của tư pháp tại các quốc gia dân chủ chân chính này.
- Tuy nhiên trong một thể chế độc tài như Việt Nam thì quốc hội chế lại là phương tiện tuyệt vời để bao che cho độc tài đảng trị. Chính vì lý do này, các chế độ độc tài cận đại và hiện tại thông thường theo quốc hội chế:
Đức Quốc Xã, LBXV, CSTQ, CS Bắc Hàn, CSVN.
- Với quốc hội chế, đảng CSVN chỉ cần tổ chức một cuộc bầu cử là Quốc Hội (tức Lập Pháp). Không cần bầu cử Tổng Thống (tức hành pháp). Nhờ có Mặt Trận Tổ Quốc ít nhất 90% dân biểu đắc cử sẽ là đảng viên và đảng
kiểm soát QH tuyệt đối. Từ đó đảng cấu tạo hành pháp cuội, tư pháp cuội và qua điều 4HP thiết lập chế độ toàn trị.
4. Nguyên tắc kiểm soát và quân bình (checks and balances)
Kiểm soát và quân bình có nghĩa là cả 3 thực thể hành pháp, lập pháp và tư pháp đều phải độc lập lẫn nhau và các chính quyền địa phương, trong phạm vi của hiến pháp, cũng phải có những thực quyền độc lập với trung
ương.
Chiếu theo chương V của HP 2013, đảng tổ chức bầu cử quốc hội (tức lập pháp) đảng cử dân bầu, với hầu như 100% đại biểu là đảng viên. Đảng cũng lại giả vờ, qua bản HP cuội, chiếu theo các chương VI và VII bầu
lên hành pháp và chương VIII bầu lên tư pháp.
Tuy nhiên đảng thật sự thống lãnh cả 3 thực thể (hành pháp, tư pháp và lập pháp) và hoàn toàn không có tam quyền phân lập.
Tiếp theo đó, các chính quyền địa phương cũng không hề có thực quyền hiến định đối với trung ương và trong các Hội Đồng Đại Biểu Nhân Dân Địa Phương cũng chỉ toàn là đảng viên do Mặt Trận Tổ Quốc chọn lọc.
Thêm vào đó nguyên tắc “tập trung dân chủ” không giống ai đã được hiến định hóa theo điều 8 HP, buộc cấp dưới phải phục tùng cấp trên vô điều kiện. Làm gì có địa phương phân quyền thực sự hầu kềm chế lẫn nhau?
Tiếp theo, câu hỏi nữa là: cụ thể hơn nữa các điều khoản nào của HP 2013 là gian dối hay tàn ác và vi phạm 3 Nguyên tắc giới hạn phạm vi của chính quyền và bảo vệ xã hội dân sự cũng như công dân cá thể?
Chúng ta có thể duyệt xét tại đây HP 2013 theo từng tiêu chuẩn liên hệ.
1. Chủ quyền nhân dân:
Đây là lãnh vực đảng CSVN vi phạm trắng trợn và tuyệt đối nhất. Một mặt để lừa gạt nhân dân và quốc tế, HP 2013 hiến định hóa nhiều quyền công dân được công nhận trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948 trong chương II về quyền con người và quyền và nghĩa vụ của công dân (từ các điều 14 đến 49). Mặt khác họ lại thô bạo tước bỏ mọi nhân quyền và tự do căn bản qua điều 4 HP, minh thị trao quyền lãnh đạo chính trị tuyệt đối và vĩnh viễn cho đảng CSVN. Thêm vào đó, thay vì chỉ lãnh đạo chính quyền, họ còn trao cho đảnh quyền lãnh đạo cả xã hội dân sự. Từ đó họ thành lập chế độ độc tài toàn trị trên đất nước Việt Nam.
2. Chính quyền giới hạn:
Chính quyền giới hạn hay Limited Government là một điều kiện quan trọng trong một bản HP dân chủ. Trong một nền dân chủ chân chính, luôn có sự quân bình giữa chính quyền, tức nhà nước (the state) bên này và xã
hội dân sự (civil society) bên kia. Nhà nước là guồng máy chính quyền cai trị quốc gia. Xã hội dân sự gồm các tập thể từ xã hội, từ thiện, kinh tế, tài chính, tôn giáo trong xã hội và các cá nhân khác. Chính quyền không giới hạn thì sẽ sinh độc tài. Xã hội dân sự lấn lướt thì sẽ sinh ra hỗn loạn chính trị.
Theo HP 2013 thì quyền lực của chính quyền CSVN là vô giới hạn vì các lý do sau đây:
- Qua điều 4HP, đảng được trao quyền lãnh đạo tuyệt đối và vĩnh viễn cả nhà nước lẫn xã hội dân sự. Nói như Hitler, đảng và nhà nước là một. Tuy nhiên CSVN còn hơn Hitler nữa là minh thị xóa bỏ biên giới giữa nhà nước và xã hội dân sự và đảng lãnh đạo tuyệt đối cả 2.
- Trong HP2013, đảng cố tình không hiến định hóa một định chế mà tất cả mọi hiến pháp dân chủ trên thế giới đều có: đó là một định chế hoàn toàn độc lập để phán quyết về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của
lập pháp, hoặc một tác động của hành pháp như Tối Cao Pháp Viện tại Hoa Kỳ hoặc Hội Đồng Hiến Pháp (Conseil Constitutionel) của Pháp.
- Hậu quả là đảng có thể đưa ra những sắc luật hoàn toàn vi hiến, nới rộng phạm vi chính quyền, đàn áp nhân dân và xã hội dân sự mà không hề có giới hạn.
Cũng cần nhắc nhở rằng điều 119 của HP 2013 ghi rõ:
“1.Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất.
Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. 
2.Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến
pháp do luật định.”
Tuy nhiên đến hôm nay, tức 10 năm sau khi HP được thành lập, quốc hội bù nhìn vẫn chưa thi hành trách nhiệm hiến định của mình là ra luật để thành lập “Cơ chế bảo vệ HP” này. Cũng vì hoàn toàn vắng bóng ý niệm
“kiểm soát và quân bình” nên không ai dám chỉ trích đảng hay chính quyền CSVN về sự tắc trách quan trọng này. Đó là chưa kể ngay cả một cơ chế như vậy hoàn toàn thiếu yếu tố độc lập tuyệt đối để phán quyết về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của Lập Pháp hoặc một tác động nào của Hành Pháp.
3. Quyền cá nhân (individual rights)
Đây có nghĩa là quyền của những công dân cá thể, phần lớn nằm trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948 và các Công Ước Quốc Tế liên hệ.
Cũng vì bản tính lương lẹo treo đầu dê bán thịt chó của người CSVN, họ hiến định hóa một số quyền trong chương II về quyền con người và quyền và nghĩa vụ của công dân (từ các điều 14 đến 49).
Tuy nhiên, vì vắng bóng một định chế để phán xét về tính vi hiến hay hợp hiến của các sắc luật của quốc hội hoặc các tác động của chính quyền, nhất là bộ Công An của Tô Lâm, các nhân quyền của công dân cá thể bị
đàn áp tả tơi.
Bộ luật hình sự thì cho phép công an giam giữ người trong gia đoạn điều tra ngoài sự chịu đựng, tòa án thì xử theo quyết định của đảng hoặc theo trị giá hối lộ chạy án, luật pháp thì cấm dân chỉ trích chính quyền và nhất
là quyền sở hữu tài sản của cá nhân bị giới hạn nghiêm trọng.
Điều 51 đoạn 1 ghi rõ tuy nền kinh tế VN là kinh tế thị trường nhưng “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Điều này có nghĩa là các thương nghiệp chính phủ luôn kiểm soát kinh tế. Thương nghiệp cá nhân bị giới hạn. Điều 54 quy định rằng, đất đai là của toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý. Công dân cá thể chỉ là những người thuê đất từ chính phủ tức đảng CSVN mà thôi. Trên thực tế đảng là chủ đất. Công dân cá thể là người thuê đất.
Gian ý của đảng CSVN là tước đi các nhân quyền căn bản như quyền bầu cử, quyền chỉ trích chính phủ, quyền tự do cư trú hay đi lại, quyền cạnh tranh với các dịch vụ nhà nước còn chưa đủ. Họ phải tước đi quyền sở
hữu đất đai vốn là chỗ dung thân của con người. Chỉ khi con người cá thể bất lực, trần truồng và không chốn dung thân thì độc tài mới thăng hoa và toàn trị.
Như thế thì đành rằng HP 2013 của CSVN đã vi phạm cả 7 nguyên tắc của một bản HP dân chủ chân chính, nhưng vẫn còn tồn đọng 2 vấn nạn:
- Một là 7 nguyên tắc nêu ra vẫn chưa rốt ráo trong bối cảnh chính trị và văn hóa dân tộc. Vậy thì các nguyên tắc nào khác cần phải nêu ra?
- Hai là những lập luận vừa nêu ra chỉ chứng minh sự gian dối vô giới hạn của họ, vậy thì đâu là sự tàn ác vô giới hạn của người CSVN qua bản HP oái ăm này?

Bài đã rất dài. Hai vấn nạn tồn đọng này rất quan trọng và sẽ được lý giải trong một tài liệu kế tiếp phần 2.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Mười Một 20238:36 CH(Xem: 1724)
Song đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là ĐBQH, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh (UB QPAN) Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng: Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?
29 Tháng Mười Một 20236:30 CH(Xem: 3175)
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
27 Tháng Mười Một 20237:14 CH(Xem: 4234)
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng. Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh hơn.
27 Tháng Mười Một 20237:12 CH(Xem: 1991)
Nợ trái phiếu phát sinh trong 9 tháng đầu năm vào khoảng 167.983 tỷ, cộng với 419.000 tỷ nợ trái phiếu từ 2022, tổng khoảng 586.983 tỷ đồng. Nhưng trong số đó, 176.000 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương 30% tổng giá trị trái phiếu BĐS, liên quan đến 69 doanh nghiệp BĐS, đã quá hạn trả nợ lãi theo cam kết (2).Về mặt kỹ thuật, tất cả những công ty này đã phá sản. Thuật ngữ "tái cơ cấu" chỉ là cách đánh tráo khái niệm, còn bản chất nợ không trả được là phá sản. Với tình trạng thị trường đóng băng như hiện tại, núi hàng tồn kho cần đến cả thế kỷ để tiêu thụ thì đến năm 2024, 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bằng cách nào?
27 Tháng Mười Một 20237:11 CH(Xem: 2209)
Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết: “Số Quân tại ngũ là 482.000 người. Dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5.3 tỷ US Dollars.” Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng Hòa Séc, Do Thái và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc. Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua xót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.
25 Tháng Mười Một 20235:22 CH(Xem: 6934)
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
22 Tháng Mười Một 20238:26 CH(Xem: 4959)
Trước đây, những kẻ di dân miền bắc vào nam lập nghiệp thường ghi ơn bác hồ của chúng nó trong lòng. Thậm chí cho dù không có họ hàng, cha căng, chú kiết gì với tên hồ nhưng lại có những tên bake 2 nút (1975 cộng lại) lại tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày sinh nhật của hắn 19/5, thậm chí có tên chủ doanh nghiệp nhỏ còn đặt hẳn 10-20 bàn ăn nhậu om xòm, và cho đó là nhớ ơn đến bác của chúng nó. Cho dù thằng bác đó là một tên Tội Phạm Diệt Chủng người dân của mình khi đã gây ra cuộc chiến tranh giết chết và làm thương tật hơn 1 triệu người và áp đặt lên một chế độ độc tài, phi dân chủ và toàn trị hôm nay.
20 Tháng Mười Một 20237:55 CH(Xem: 4139)
Trái lại, Việt Nam là một cựu quốc với lịch sử gần 5000 năm. Lịch sử có chiều dài của dân tộc kết tinh thành một nền văn hóa thâm thúy căn cứ trên phong tục địa phương, sự du nhập Tam Giáo bao gồm Phật, Khổng và Lão cùng với ảnh hưởng của chế độ thuộc địa Pháp, Công Giáo, nhiều hệ phái Tin Lành và những tôn giáo mới bản địa như Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Vì thế, sự công nhận nền văn hóa truyền thống dân tộc như là một tiêu chuẩn quan trọng của luật hiến pháp Việt Nam là cần thiết.
20 Tháng Mười Một 20237:54 CH(Xem: 6311)
Như thế thì họa may thế giới mới công nhận VN có nền KTTT đúng nghĩa. Chứ còn một mặt cứ đi van xin thế giới công nhận, một mặt cứ ra rả tuyên truyền là ‘định hướng XHCN’ thì có mà mơ, bởi vì công nhận chúng mày có nền KTTT xong thì cái lợi ích giảm thuế chỉ nuôi sống băng đảng vô loài cầm quyền để chúng nó dẫn dắt toàn dân VN đến cái thiên đường XHCN thì có là ác mộng của loài người tiến bộ, bởi vì cái thiên đường đó nó chỉ là nơi làm giàu, thụ hưởng của bọn cầm quyền, chứ còn người dân thì cứ mãi mãi đói nghèo lạc hậu! Ai không tin thì cứ nhìn qua Cuba, Bắc Hàn, Venezuele, T+ những nước xây dựng XHCN trước Việt Nam thì sẽ rõ.
16 Tháng Mười Một 20238:16 CH(Xem: 5333)
Tuy nhiên, Tổng Bí thư đảng CSVN vẫn giáo điều biện bạch rằng: “Sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, càng chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lênin không sai, không lỗi thời, mà chính là vì người ta hiểu sai và làm sai chủ nghĩa Mác-Lênin: Sai cả về thực hiện các nguyên lý cơ bản và về vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng.” Nói xong, ông Trọng lại đổi giọng quanh co: “Nhưng dù sao thất bại của chủ nghĩa xã hội lần này chỉ là tạm thời. Quy luật khách quan không ai cưỡng lại được vẫn là chủ nghĩa xã hội sẽ phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản.
14 Tháng Mười Một 20239:23 CH(Xem: 4144)
Ông LBN là một ĐBQH csVN có nhiều chỉ trích gay gắt ngành công an, một video clip trên Tik Tok cho thấy ông đã tấn công vấn nạn lạm quyền, vòi vĩnh, hối lộ trước nghị trường có mặt tên trùm công an Tô Lâm, điều đó có thể làm cho tên trùm SS này hận thù và chỉ đạo đàn em làm án để bắt giam ông LBN. Để thực hiện phương án này Tô Lâm chỉ đạo cho bọn ca Tỉnh Thái Bình hợp đồng (deal) với tên XHĐ đã bị bắt, theo đó chúng mớm cung cho y để khai ông LBN có dính líu vào chuyện làm ăn phi pháp của chúng để được giảm án.
13 Tháng Mười Một 20236:40 CH(Xem: 4054)
Những năm cuối 1980, quan hệ Việt Trung vẫn cực kỳ căng thẳng. Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam lo ngại. Họ đã bí mật nhắn với Trung Quốc về một sự quy hàng. Để rồi 9/1990, một phái đoàn cấp cao nhất của Việt Nam đã bí mật sang Thành Đô. Tại đây, lãnh đạo Việt Nam đã phải “đưa ra nhiều lời hứa”, cả bằng văn bản, lẫn lời hứa miệng, về một sự thuần phục để đổi lấy bình thường hóa quan hệ hai nước. Cũng cần phải nói thêm rằng đầu hàng ở Thành Đô đã làm cho Trung Quốc dường như giành được 'vị thế chính nghĩa' trước dư luận quốc tế và nhất là trong nhân dân Trung Quốc dù họ...
13 Tháng Mười Một 20236:40 CH(Xem: 2953)
Tin tức tuần qua cho thấy, “đối tác chiến lược Việt – Mỹ” quả không phải là chiếc đũa thần. Intel dường như đã hủy bỏ kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất chip tại Việt Nam. Hôm 8/11/2023, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ “tiếc nuối”, đồng thời cho hay, Intel đã viện dẫn lý do rút khỏi Việt Nam, vì bị thiếu điện và thủ tục hành chính rườm rà (1). Cùng lúc đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng vừa tuyên bố đưa Việt Nam trở lại “danh sách giám sát” về hành vi thao túng tiền tệ.
12 Tháng Mười Một 20236:23 CH(Xem: 6413)
Cuối cùng Thưởng sẽ dẫn bầu đoàn thê tử của mình về nước sau khi được đám đại sứ, lãnh sự dẫn đi ăn đặc sản như thằng Tô Lâm công du Anh Quốc, nhưng không lẽ đi một chuyến như vậy mà không có lợi ích gì? Không biết Chủ Tịt Thưởng có cho mấy chục đứa con em nhà đỏ quá giang để đến Mỹ bằng visa công vụ rồi bỏ trốn như chị Nhân Cuốc Hội công du Nam Hàn dạo trước không, thế nhưng cho dù có thì cũng không bỏ bèn gì và không có công lao gì để ‘báo công cùng boác’ cho nên đề nghị Chủ Tịt Thưởng hãy đến...
09 Tháng Mười Một 20238:18 CH(Xem: 4817)
Đại biểu Quốc hội, bà Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) nói: “Ngoài khách quan đó là quy định của pháp luật có những điểm chưa cụ thể, chưa đồng bộ, chưa có quy định trách nhiệm rõ ràng và chưa có quy định của pháp luật về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thì còn có nguyên nhân chủ quan như: năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, không kịp thời cập nhật quy định của pháp luật có liên quan để tránh làm sai; người có thẩm quyền quyết định thiếu chuyên môn lại không dám tin cấp dưới; cấp dưới có trình độ còn hạn chế. Tinh thần làm việc thụ động, sợ trách nhiệm...
18 Tháng Năm 2024
Ông Thích Đức Thiện là ai mà ra mặt, có nhiều quyền lực như vậy? Hiện Thiện là con át chủ bài mới của Ban Tôn Giáo, đang được chuẩn bị cho nhiều nhiệm vụ đối ngoại. Năm 2023, Thích Đức Thiện đại diện cho Phật Giáo, Nguyễn Thanh Lý đại diện cho Công giáo, đã đi sang Hoa Kỳ để “minh oan” cho Hà Nội về vấn đề đàn áp tôn giáo, và kêu gọi Hoa Kỳ hãy bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt (SWL: Special Watch List). Sau sự lồng lộn tức giận của các quan chức tôn giáo cộng sản, sư Thích Minh Tuệ nói, mình sẽ ẩn tu để tránh làm phiền mọi người. Trong toàn bộ câu chuyện của sư Thích Minh Tuệ, hình ảnh một người tu áo vá...
17 Tháng Năm 2024
Trên thực tế, người đàn ông tên là Lê Anh Tú được nhiều triệu người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam ngưỡng mộ, tán thán với tên “sư Thích Minh Tuệ”, không phải nguyên nhân dẫn tới thực trạng mà GHPG VN cho là “dư luận xúc phạm”. “Dư luận xúc phạm” đã dậy lên từ lâu sau khi nhiều tăng, ni của GHPG VN vừa phô bày sự xa hoa, vừa đốc thúc Phật tử dâng sao giải hạn, cúng dường, chuyển khoản, thậm chí hiến kế cho nhau để tăng nguồn thu. Không chỉ Phật tử mà công chúng nói chung chú ý đến “sư Thích Minh Tuệ” bởi sự khiêm cung, con đường tu tập mà ông chọn cho thấy nghị lực phi thường, nỗ lực buông bỏ tất cả để đạt đạo.
16 Tháng Năm 2024
Thời gian gần đây, trên facebook tràn ngập hình ảnh, videoclip, bài vở viết về một nhà sư trẻ tên Minh Tuệ. Nhận xét khách quan, sư Minh Tuệ tu khổ hạnh - còn gọi là hạnh Đầu Đà với 13 khổ hạnh - một số khổ hạnh trong đó là đi chân đất, khất thực, ngày chỉ ăn một bữa, ai cho gì ăn cái đó, y phục là do may vá thành, ngủ ở các gốc cây, trên nền đất các nghĩa trang… Việc tu khổ hạnh của ông Minh Tuệ, nếu trước năm 1975 chắc chắn sẽ là một điều rất bình thường, không có lý do gì để trở nên ồn ào, sôi động xã hội, trở thành một “hiện tượng” như những ngày qua. “Hiện tượng” này làm loãng đi rất nhiều cuộc đốt lò đang diễn ra hào hứng...
16 Tháng Năm 2024
Báo cáo của đảng, tất nhiên không nói đến tên các viên chức cao cấp bị mất chức vì tham nhũng, chẳng hạn như hai ông nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Với một đất nước mà kẻ cai trị chỉ biết đục khoét tài sản của dân cho tư lợi thì làm sao có thể mời gọi Trí thức ở nước ngoài vế giúp nước? Ngoài ra chủ trương và chính sách của Đảng CSVN tiếp tục chai lỳ kiên định thứ Chủ nghĩa đã lỗi thời, Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh, cũng khiến dân lánh xa đảng.
13 Tháng Năm 2024
Hiện tượng của nhà sư Thích Minh Tuệ như một luồng sét đánh giữa màn đêm u tối trong lòng một quốc gia cộng sản vô thần, ông đã đánh thức hàng triệu trái tim đang u mê tin theo hệ thống tôn giáo đảng trị, nhà sư cũng đem lại sự tỉnh thức cho hàng triệu con người đang mãi mê đi theo những giá trị vật chất tầm thường trong cái cõi tạm này mà hướng tới con đường giải thoát mà Đức Phật Thích Ca đã tìm ra và hướng dẫn cho chúng sinh tu tập trong 80 năm người trụ thế. Hy vọng rằng nhà sư Thích Minh Tuệ sẽ vững vàng trong con đường tu tập, buông bỏ mọi tục lụy ưu phiền của thế gian, chứng đắc ngôi vị chánh quả và sẽ không trở thành một hình tượng giả tu để đảng cs có thể dùng đó để mà mị dân.
13 Tháng Năm 2024
Chính vì thế, khác với các quốc gia dân chủ trên thế giới, công an CSVN cũng như công an tại LBXV xưa và LB Nga hôm nay, đều được tổ chức theo các đẳng cấp tương đương với quân hàm trong quân đội. Ở điểm này công an CSVN khác với công an CSTQ. Công an CSTQ không theo quân hàm của quân đội, trừ nghành cảnh sát vũ trang. Lý do là vì CSVN, trong cấu trúc quyền lực, nghiên về mô hình Liên Xô, coi trọng công an mật vụ và sử dụng công an để khống chế quân đội, như Lê Nin và Stalin từng làm. Hồ Chí Minh là một thành viên của Phong Trào Đệ Tam Quốc Tế và được huấn luyện trong trường đảng của Stalin, sau đó mới tiếp xúc và xây dựng liên hệ với đảng CSTQ, dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.