Những vướng mắc về điều 4 Hiến Pháp nói về đảng.

20 Tháng Bảy 20238:39 CH(Xem: 1289)

             Những Vướng Mắc Về Điều 4 Hiến Pháp Nói Về Đảng.


images (4)                                                 'Tư tưởng cáo hồ' - Hình Internet.
Lê Bá Vận“Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta…”!?? (Cương lĩnh Đảng 2011).

Hiến pháp (HP) năm 2013 đương dụng của nước CHXHCNVN gồm120 Điều chia thành 11 Chương.
Chương 1: Chế độ chính trị. Ch 2: Quyền và nghĩa vụ công dân. Ch 3: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học... Ch 4: Bảo vệ Tổ quốc. Ch 5 đến 11: Cấu trúc Nhà nước.

I) HIẾN PHÁP 2013 – ĐIỀU 4.

Chương 1 gồm 13 Điều. Bốn Điều đầu tiên như sau :
Điều 1: Nước CHCNXHVN là một nước độc lập, có chủ quyền…
Điều 2: Nhà nước pháp quyền XHCN. Phối hợp các cơ quan. Nhân dân làm chủ…
Điêu 3: Nhà nước bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, mục tiêu dân giàu nước mạnh…
Điều 4 có 3 khoản, là điều HP nói về Đảng. Các điều khác viết về Nhân dân và Nhà nước:
1. Đảng CSVN – Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng CSVN gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng CSVN hoạt động trong khuôn khổ HP và pháp luật.
(Ch4, Điều 65 thêm: Lực lượng vũ trang trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Đảng, Nhà nước).
II) QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐIỀU 4.
Đã có 5 bản HP, 1946, 1959 cho VNDCCH, 1980, 1992, 2013 cho CHXHCNVN.
1- HP 1946. Có 7 Chương, 70 Điều, do nhiều đảng hợp soạn. Không có điều khoản nào quy định một đảng phái hay một ý thức hệ nào là độc tôn và độc quyền lãnh đạo đất nước.
2- HP 1959. Có 10 Chương, 112 Điều, do đảng Lao động VN soạn. Điều 4: Quyền lực thuộc nhân dân thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra.
3- HP 1980, 1992 và 2013. Điều 4 bắt đầu lần lượt liệt kê thêm: đcsVN, đội tiền phong, giai cấp công nhân, đại biểu lợi ích... Mác-Lênin, HCM (từ 1992), lực lượng lãnh đạo...
III) LỜI BÀN.
1) Điều 1, 2 và 3 phát biểu dài lời song tạm suôn sẻ: Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân… Nhà nước cam kết hoàn thành các nhiệm vụ…

2) Điều 4 là điều duy nhất nói về Đảng, ngược lại lủng củng rối rắm, nêu những lý do hồ đồ, lỏng lẻo, không được kiểm chứng để biện minh tham vọng đời đời Đảng nắm quyền. Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Khoản 1 khẳng định đcsVN lãnh đạo thì khoản 2 và 3 nói thừa hành. Điều 4 nói Đảng lãnh đạo xã hội thì Điều 2 nói nhân dân làm chủ tất cả quyền lực… “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận”, lập luận mâu thuẫn, đánh lận con đen.
HP 1980, Điều 2 nói: Nhà nước CHXHCNVN là Nhà nước chuyên chính vô sản. 
Thực tiễn đang xẩy cho thấy đcsVN mặc nhiên bỏ rơi giai cấp công nhân (gccn) vô sản, lại còn bóc lột? Công nhân vô sản vắng mặt trong giới lãnh đạo chuyên chính vô sản giàu sụ, dễ mất việc, gía đình sống nheo nhóc… đông đảo tìm mọi cách ra nước ngoài lao động.
3) ĐcsVN ra đời là do nhu cầu đấu tranh chống thực dân, chống áp bức bóc lột, giải phóng dân tộc, nên Đảng luôn gắn liền với sứ mệnh của dân tộc. Ngoài lợi ích của dân tộc, quốc gia, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác (??). (PGS.TS. Phan Xuân Biên).
Song thời Pháp thuộc có rất nhiều đảng phái chia sẻ với CS đầy đủ các nhân tố trên Đặc biệt Việt Nam Quốc Dân Đảng (QDĐ) thành lập năm 1927, hàm ý là đảng của cả dân tộc. Cuộc Tổng khởi nghĩa Yên Bái 10/2/1930 thất bại, cỗ máy chém nhập từ Pháp được đưa từ Hà Nội lên Yên Bái và 5 giờ rưỡi sáng ngày 17/6 trên pháp trường, máy chém lần lượt chặt đầu 13 liệt sĩ QDĐ - là một số rất lớn – thủ cấp rơi lông lốc trên đất cỏ, sự hi sinh vì tổ quốc là vĩ đại. Nói chung các cuộc nổi dậy gồm CS trước 1945 đều bị Pháp dập tắt.
4) Yếu Tố Mác- Lê + HCM được CS liệt kê thêm thì có thể hiểu có 2 loại dân tộc: a- lấy Mác - Lê và HCM làm nền tảng tư tưởng (đảng viên CS) và b- hoặc không (đại chúng).
5) Tiêu Chuẩn lãnh đạo – Điêu 4 nếu giữ nên bỏ cái đuôi: là lực lượng lãnh đạo Nhà nước…
Hoặc viết lại ngắn gọn do “cả dân tộc” bao gồm ndlđ + gccn, chỉ giữ một tiêu chuẩn là cần và đủ:
Đảng CSVN - Đại biểu trung thành lợi ích của cả dân tộc, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước.
6) Thời hạn lãnh đạo - Kịch bản “bầu người CS” = “Đảng cử dân bầu” với sự bảo kê của họng súng, bảo đảm sự lãnh đạo ngang ngược bất hợp pháp này mặc định độc tôn, trường tồn.
7) Điều Kiện Lãnh Đạo - Lãnh đạo là hướng dẫn đường lối, chính sách, với CS là cai trị. Điều kiện để Đảng lãnh đạo = nắm Quốc hội (QH) = là mấu chốt = là sự sống còn của Đảng.
Tranh cử tự do luôn thảm bại, CS dấy nghiệp, 2 bước đầu, tiên quyết, phải là:
a) Bước 1: bạo động cướp chính quyền (CQ). Đúng, sai khó xét.
b) Bước 2: giữ vĩnh viễn CQ nhờ bầu gian lận QH. Bước này đại gian xảo. Ôi! Cho dù tự tôn thần thánh bốn phương, một đảng phái gian lận thì dân tộc nào mà chấp nhận?
c) Bước 3: độc quyền truyền thông. Tự hô hoán “đội tiền phong, tất yếu lịch sử, sứ mệnh thời đại… để lòe bịp. Ở các nước Âu, Mỹ ngược lại chính phủ bị cấm ra báo, sở hữu đài, tivi… vì nhân dân không cho phép CP dùng tiền thuế để dát vàng cho mình, lừa mị dân…
d) Bước 4: ban hành HP. HP là do đảng viên CS tại QH soạn thảo, rập theo Cương lĩnh Đảng được dùng trong nội bộ đảng, dân vô can, bất biết. HP ban hành có địa bàn hiệu lực rộng như biển cả, duy nhất trong nước được mọi người mọi giới (+ ngoại kiều) tuân thủ cho nên là văn kiện pháp lý cao nhất trong nước. Nếu cứ kè nhè: “HP đứng sau Cương Lĩnh của Đảng” thì rõ ràng là kẻ cù lần, không biết lý luận, không thể là Đảng trưởng tối cao. Mặt khác QH bổ nhiệm Nhà nước cầm quyền kể như rặt người CS, lại còn chặt chẽ hơn dưới thời Pháp thuộc với các ông Tây đầu tỉnh, ngành, sở. Thực là quái gỡ soạn HP của nước lại đề cao một đảng phái!

8) Có “Đảng cử dân bầu” khiến Điều 4 HP là thừa thãi, xóa hay không cũng vậy thôi. Để lại là vết dơ, tác hại do chấp bút lộn xộn bất nhất và phản tác dụng vì để lộ bộ mặt tham vọng quyền lực là điều cấm kỵ [1]. HP 1946 và 1959 không có Điều 4 nói Đảng lãnh đạo song rất nhiều năm, tất nhờ ‘Đảng cử dân bầu’, Đảng vẫn độc tôn, toàn trị tuyệt đối, còn hơn có Điều 4. Kẻ nói “Bỏ điều 4 HP là tự sát”, là “suy thoái đạo đức” là đại ngu lú. CS mà Bỏ ”Gian lận bầu cử” mới là chết thật.
IV) LỜI KẾT.
1) Chương 1 Điều 3 khẳng định “Nhà nước tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người (nhân quyền)… thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…”. CS dọn ra một đống bánh vẽ, song “trăm voi không được bát nước xáo”. Những điều chung chung tốt đẹp này tại các nước trên thế giới được xem là chuyện dĩ nhiên, đưa vào HP làm gì!
2) Điều 4 HP khẳng định “lấy tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng”. Song le HCM sinh thời đã thừa nhận: “Không, tôi chẳng có tư tưởng gì, ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê”. Thây kệ, CSVN chẳng đếm xỉa, cố bịa đặt, nhào nặn ra cho bằng được một bản “Tư tưởng HCM” giả tạo tràng giang đại hải, phân tích và đúc kết tất cả các nhiệm vụ và đức tính của một nguyên thủ quốc gla lý tưởng, tỉ mỉ vụn vặt ứng vào HCM để dạy dân một tài liệu giả mạo tác giả. Sự lừa bịp là trắng trợn. Về đạo đức thì HCM bàn tay đẫm máu nhân dân quá nhiều, khoác áo quân tử.
3) Chủ thuyết Mác - Lê khoe hay thì cũng chỉ tạo ra những chế độ độc tài, tàn bạo với hình ảnh các trại tù cải tạo, kinh tế định hướng tham ô, chuyến bay giải cứu, kit test Việt Á, y tế trấn lột, giáo dục bóc lột… Liên Xô và Đông Âu kinh sợ sau trải nghiệm, đã tránh xa thứ cùi hủi này, vứt bỏ từ lâu.
4) Trời sinh mọi độc vật đều có khắc tinh. Khắc tinh của CS là Khoa học, kỹ thuật, truyền thông bùng nổ dù CS cố sức ngăn chận. Nước ròng sẽ làm lộ mặt các tảng đá ngầm. Chế độ csVN sẽ sụp đổ do mục ruỗng từ trong ra, do đảo chánh, do chuyển biến ở Tàu, do Tàu xâm lăng đô hộ… bề nào thì tuổi thọ không quá thời gian Pháp đô hộ nước ta năm xưa.

Chú Thích. [1] Bộ Chính trị quy định cán bộ thuộc diện Ban chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những cán bộ tuyệt đối không tham vọng quyền lực (90-QĐ/TW,14.8.2017).
Ôi, quân tử giả 
hiệu! Hiện tại chỉ thấy lãnh đạo CS cố bám, chưa thấy ai xin từ chức, mèo nào lại chê mỡ? Làm chinh trị cần nhiệt tâm cao và tham vọng quyền lực. Là điều cơ bản miễn là tranh đua ngay thẳng, không
chạy chức quyền, hà cớ khư khư Điều 4, gian lận dân chủ, Đảng cử dân bầu, CS với nhau?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười 20238:57 CH(Xem: 80)
Riêng VOA, cần ghi nhận rằng, đài này cũng có cố gắng quay được cảnh những người dân ở Sài Gòn nói về quan hệ Việt – Mỹ, dù chỉ trong vài phút. Điều này cũng dễ hiểu vì bên trong Việt Nam, dưới sự kiểm soát của đảng Cộng sản, nên họ có nhiều trở ngại khi tác nghiệp. Tuy nhiên, khi ông thủ tướng cộng sản Phạm Minh Chính thăm Hoa Kỳ, đây là cơ hội cho họ “điền thế” vì ông ta có mặt ngay gần đại bản doanh của họ, họ không bị trở ngại nào cả, thế nhưng hầu như không thấy tin tức, bài viết gì về ông Chính, nhất là đài RFA. Chẳng lẽ mật vụ của ông Chính tác oai tác quái đến nỗi cấm họ đến gần, ngay cả trên đất Mỹ hay sao?!
30 Tháng Chín 20235:52 CH(Xem: 158)
Để bảo vệ thương trường do chi phí lao động cao, các công ty Hoa Kỳ thường kiện các công ty Việt Nam bán phá giá hay được trợ cấp của nhà nước. Ngày 25-4-2023, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ thông báo đã nhận được đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm kệ thép chứa đồ (steel shelf) xuất khẩu từ Việt Nam vào năm vừa qua trị giá khoảng 32.7 triệu USD. Edsal Manufacturing Co. là công ty khởi kiện. Áp dụng thuế chống bán phá giá thường rất cao, doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị thiệt hại nặng nề, có nguy cơ mất hoàn toàn thị phần tại thị trường này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích kinh tế...
26 Tháng Chín 20238:56 CH(Xem: 356)
Cần phải lưu ý nơi đây rằng Điều 4HP minh thị trao quyền lãnh đạo cả nhà nước (tức chính quyền) lẫn xã hội dân sự cho đảng CSVN. Chính vì thế, chúng ta có thể kết luận rằng lý do CSVN qua điều 9 HP, hiến định hóa vai trò của MTTQ là nhằm mục đích đem lại tính chính danh cho một tay sai đắc lực của đảng, hầu đoàn ngũ hóa mọi thành phần xã hội dân sự, củng cố sự lãnh đạo toàn trị của đảng CSVN. Sự phân tích nêu trên tương đối rõ rệt, đảng CSVN minh thị công nhận sự độc tài toàn trị của đảng qua điều 4HP với sự trợ thủ đắc lực của tay sai là MTTQ. Tuy nhân dân bị tước mọi nhân quyền và ngậm đắng nuốt cay, nhưng đảng CSVN lường gạt nhân dân ở chỗ nào?
24 Tháng Chín 20235:32 CH(Xem: 412)
VinFast mua bình điện của Tàu. Vì vậy về chất lượng thì tiền nào của nấy. Xe nhỏ thì cháy nhỏ, xe lớn thì cháy lớn. Để trong nhà hay dưới gara xe thì như bom nổ chậm, trời nóng cũng dễ nổ cháy lắm. Hà Nội hay Sài Gòn những khu chung cư tập trung đông, xe hai bánh chạy điện hay xe xăng dùng bình điện VinFast đều có khả năng tự phát nổ rồi cháy nhất là lúc charge bình hay nhiệt độ trong nhà lên cao. Hình dưới cho thấy xe hai bánh ở Trung Quốc đang đậu cũng tự cháy. Cứ tưởng tượng nó đang ở gara xe lúc cả nhà đang ngủ thì hậu quả ra sao? Tại sao bình điện rẻ tiền thì hay cháy tôi đã giải thích trong mấy bài viết trước rồi.
24 Tháng Chín 20235:31 CH(Xem: 376)
Phiên tòa “thành công rực rỡ” khi tái diễn màn chửi mắng, đá xéo, đá đểu công khai giữa các phe. Sau 18 tháng nghỉ mát, người đẹp Phương Hằng ra tòa với vóc dáng phổng phao, thậm chí còn đẫy đà hơn lúc trước, dung mạo được make up chỉnh chu, thần thái tươi tỉnh không hề hom hem mệt mỏi như các bị cáo tội 331 khác. Ngay như cựu nhà báo Hàn Ni, dù bị bắt sau Phương Hằng nhiều tháng, số ngày tạm giam ngắn hơn nhưng dáng người gầy đi, vẻ mặt hốc hác thấy rõ. Chứng tỏ, hoặc Phương Hằng có chế độ cơm tù đặc biệt, hoặc người đẹp này hạp khẩu với cơm tù.
21 Tháng Chín 20238:21 CH(Xem: 407)
Câu hỏi chúng ta phải nêu ra là: Trong trật tự chính trị lưỡng cực giữa Dân Chủ và Tính Thiện bên này và Độc Tài và Tính Ác bên kia thì CSVN đứng về bên nào? Câu trả lời đơn giản và toàn thể nhân loại đều chứng kiến rõ: Đó là đảng CSVN tự trong bản chất là thuần độc tài và gian ác. Chính vì thế, tại Liên Hiệp Quốc, trong khi toàn thể nhân loại văn minh đứng về phe Ukraine (trên đà dân chủ hóa đất nước) thì lập tức sau ngày LB Nga xâm lăng (22 tháng 4 năm 2022), CSVN hoặc bỏ phiếu chống lại các nghị quyết lên án LB Nga hoặc bỏ phiếu trung lập nhưng có lợi cho LB Nga, rập khuôn CSTQ.
21 Tháng Chín 20238:21 CH(Xem: 518)
Vào cái chính phủ độc tài đảng trị chứ ai, bọn họ cho rằng mình có quyền cho nên áp thuế để ăn chặn trên đầu người dân một cách trắng trợn, ai mà chỉ trích thì đảng sẽ ngụy biện là mình đã có ký kết những hiệp định kinh tế, theo đó giá xe sẽ giảm dần từ cột mốc XYZ xa lắc nào đó. Thế thì đợi đến lúc đó đi rồi hãy tính nhé đảng, có đâu mà cứ giở trò lưu manh chỉ cốt đem lại lợi ích cho mình, còn đối tác thì mặc xác nó. Như thế mà lại đòi công nhận mình có nền KTTT thì nếu không phải lưu manh thì cũng là một lũ bợm bãi.
18 Tháng Chín 20237:53 CH(Xem: 476)
Sĩ diện hão không còn là thói cá nhân nữa mà nay được nâng lên tầm Quốc gia rồi. Cho nên mới đua nhau lập kỷ lục Guiness với những cái Bánh chưng, bánh dày, bánh tét, tô hủ tiếu, ly cà phê… to nhất thế giới; cái mõ, đôi guốc, chiếc võng, ngôi chùa, pho tượng… lớn nhất châu Á; nhiều cuộc thi hoa hậu nhất, chiếc áo dài có đuôi dài 200m … nhất Đông Nam Á … Cứ đà này, nay mai sẽ còn đấu giá Số nhà đẹp, Sim điện thoại đẹp, Số căn cước công dân đẹp, tên trường đẹp, tên phố đẹp … Tức là nâng thói mê tín, sĩ diện hão lên tầm đặc trưng Văn hoá Quốc gia Việt Nam. Nghĩ một tí, hóa ra cái chuyện mua danh, sĩ diện hão ngày nay cũng chỉ là...
17 Tháng Chín 20235:44 CH(Xem: 447)
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khi nói về thể chế kinh tế của Việt nam hiện nay thì nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã khẳng định rằng “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”. Chính vì sự sai lầm như thế nên nền kinh tế Việt nam dường như bị trói buộc và không thể cất cánh, nói như chuyên gia kinh tế Võ Đại Lược thì: “Chúng ta là nền kinh tế thị trường duy nhất trên thế giới lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, làm kinh tế thị trường bị biến dạng, gia tăng vai trò can thiệp hành chính của Nhà nước”. Nói một ví dụ về lĩnh vực kinh tế để thấy thực trạng của đất nước...
14 Tháng Chín 20238:17 CH(Xem: 683)
Tuy nhiên có một điều mà Biden và chính phủ của ông ta vẫn ngây thơ một cách khó hiểu khi không muốn hiểu rằng sự chi phối của TQ từ thượng tầng chính trị VN là điều đã diễn ra từ khi hcm qua cầu viện TQ năm xưa, các chính khách VN ngày nay đa phần đều được đặt vào vị trí khi có sự đồng ý của TQ qua hình ảnh các tên quan chức đi chầu triều kiến trước khi nhậm chức. Biden quên rằng chính nguyễn phú trọng là tên Lê Chiêu Thống năm xưa, ông ta cũng giả vờ không biết rằng phạm minh chính được TQ đặt lên ghể thủ tướng khi rốt ráo đẩy mạnh và bàn giao Đặc Khu Vân Đồn – Hạ Long cho TQ khi còn làm Bí Thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh.
14 Tháng Chín 20238:14 CH(Xem: 478)
Chính vì hỏa hoạn xẩy ra ngay tại thủ đô Hà Nội, hai ngày sau chuyến viếng thăm của Tổng Thống Mỹ – Joe Biden khiến cho lãnh đạo chế độ CSVN... mất sướng, đồng thời làm cho khuôn mặt của thủ đô vốn đã thiếu mỹ quan - vì những công trình xây dựng bừa bãi, lộn xộn với những cao ốc không theo quy hoạch phát triển đô thị đúng đắn - càng thêm nhếch nhác. Lãnh đạo chế độ, từ Thủ Tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch quốc hội Trần Quang Phương đến Thứ trưởng bộ Công an Nguyễn Văn Long...dù rất bận bịu trăm công ngàn việc cũng (đích thân) đến hiện trường quan sát, nghe báo cáo... các cái từ cơ quan “chức năng”...
11 Tháng Chín 20238:22 CH(Xem: 595)
Ngoài lề một chút. Có thể (lo sợ) rằng hình ảnh người dân vui mừng nồng nhiệt, hồ hởi, phấn khởi khi ông Joe Biden sang thăm VN sẽ ào ra đường vẫy tay, phất cờ, hoan hô... như lần đón tiếp cựu Tổng Thống Barack Obama năm 2016 thì ê mặt đảng và nhà nước CSVN quá nên phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội đã phải ra văn thư cảnh cáo, dọa dẫm, yêu cầu người dân vì lý do an ninh phải dừng mọi sinh hoạt, đóng kín cửa, kể cả cửa sổ trong hai ngày 10/11.09.2023 để khỏi bị bắn sẻ bởi mật vụ Mỹ khi đoàn xe (Motorcade) của Tổng Thống Joe Biden đi qua. (1) Trở lại vấn đề. Trở thành Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện của Mỹ, đảng...
10 Tháng Chín 20235:38 CH(Xem: 815)
... địa tầng ở đây giàu quặng limenite (ốc xít sắt và titan – cát đen). Một số quặng khác giàu tính phóng xạ (radioactivité) cũng được khám phá. Đặc biệt khu vực hồ Ka Pét. Quặng bắt đầu từ 25 mét, bề dày lên đến độ sâu trên 100 mét. Tức là khi đào đất làm hồ chứa nước, thì nước ở hồ này sẽ thấm vào địa tầng chứa các quặng (hàm lượng phóng xạ cao). Sử dụng nước hồ Ka Pét có nghĩa là uống thuốc độc. Một phần lớn dân cư Phan thiết sẽ bị ung thư sau vài năm. Nông sản ở đây (khi bị nhiễm phóng xạ do tiêu tưới) cũng sẽ không sản xuất được đi đâu hết cả.
10 Tháng Chín 20235:36 CH(Xem: 514)
Rất tiếc, sự rối loạn chức năng chính trị làm cho các chính trị gia đã chọn cách không chữa trị và khi thời gian qua đi thì lại càng có ít cách điều trị hiệu quả, ngay dù khi bệnh tình đã đến giai đoạn cuối. Ông viết rằng, “Không có cuộc cải tổ dân chủ lớn nào được Quốc Hội thông qua. Không có khuôn mặt chính trị chủ yếu nào là người đã cố gắng đảo ngược cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ [cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 năm 2020] đã đối diện với trách nhiệm thực sự. Vị tổng thống là người đã dàn dựng mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ của chúng ta trong thời hiện đại vẫn còn tự do tái tranh cử, và có thể sẽ trở lại Tòa Bạch Ốc.”
05 Tháng Chín 20239:33 CH(Xem: 768)
Việc phân tích đuợc dừng tại đây vì họ nghĩ rằng, cả ông Hồ Chí Minh lẫn đảng CSVN đều tự cho mình là học trò ngoan của Stalin và đảng CSLX, nên không truy tầm xa hơn về xuất xứ của điều 4 hiến pháp. Trên thực tế thì cả điều 6 lẫn 126 của HP LBXV còn có một xuất xứ xa hơn nữa mà các nhà nghiên cứu chính trị không để ý. Xuất xứ nguyên thủy đó chính là nhà độc tài Đức Quốc Xã Hitler. Nghi vấn tại đây là: theo lich sử thì các nhà độc tài CSLX như LêNin và Stalin đều lên cầm quyền trước Đức Quốc Xã của Hitler, thì làm sao Stalin lại phải học hỏi từ Hitler? Có chăng là ngược lại? Chúng ta đều biết rằng có 3 nhà độc tài khét tiếng nhất...
02 Tháng Mười 2023
Riêng VOA, cần ghi nhận rằng, đài này cũng có cố gắng quay được cảnh những người dân ở Sài Gòn nói về quan hệ Việt – Mỹ, dù chỉ trong vài phút. Điều này cũng dễ hiểu vì bên trong Việt Nam, dưới sự kiểm soát của đảng Cộng sản, nên họ có nhiều trở ngại khi tác nghiệp. Tuy nhiên, khi ông thủ tướng cộng sản Phạm Minh Chính thăm Hoa Kỳ, đây là cơ hội cho họ “điền thế” vì ông ta có mặt ngay gần đại bản doanh của họ, họ không bị trở ngại nào cả, thế nhưng hầu như không thấy tin tức, bài viết gì về ông Chính, nhất là đài RFA. Chẳng lẽ mật vụ của ông Chính tác oai tác quái đến nỗi cấm họ đến gần, ngay cả trên đất Mỹ hay sao?!
30 Tháng Chín 2023
Để bảo vệ thương trường do chi phí lao động cao, các công ty Hoa Kỳ thường kiện các công ty Việt Nam bán phá giá hay được trợ cấp của nhà nước. Ngày 25-4-2023, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ thông báo đã nhận được đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm kệ thép chứa đồ (steel shelf) xuất khẩu từ Việt Nam vào năm vừa qua trị giá khoảng 32.7 triệu USD. Edsal Manufacturing Co. là công ty khởi kiện. Áp dụng thuế chống bán phá giá thường rất cao, doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị thiệt hại nặng nề, có nguy cơ mất hoàn toàn thị phần tại thị trường này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích kinh tế...
26 Tháng Chín 2023
Cần phải lưu ý nơi đây rằng Điều 4HP minh thị trao quyền lãnh đạo cả nhà nước (tức chính quyền) lẫn xã hội dân sự cho đảng CSVN. Chính vì thế, chúng ta có thể kết luận rằng lý do CSVN qua điều 9 HP, hiến định hóa vai trò của MTTQ là nhằm mục đích đem lại tính chính danh cho một tay sai đắc lực của đảng, hầu đoàn ngũ hóa mọi thành phần xã hội dân sự, củng cố sự lãnh đạo toàn trị của đảng CSVN. Sự phân tích nêu trên tương đối rõ rệt, đảng CSVN minh thị công nhận sự độc tài toàn trị của đảng qua điều 4HP với sự trợ thủ đắc lực của tay sai là MTTQ. Tuy nhân dân bị tước mọi nhân quyền và ngậm đắng nuốt cay, nhưng đảng CSVN lường gạt nhân dân ở chỗ nào?
24 Tháng Chín 2023
VinFast mua bình điện của Tàu. Vì vậy về chất lượng thì tiền nào của nấy. Xe nhỏ thì cháy nhỏ, xe lớn thì cháy lớn. Để trong nhà hay dưới gara xe thì như bom nổ chậm, trời nóng cũng dễ nổ cháy lắm. Hà Nội hay Sài Gòn những khu chung cư tập trung đông, xe hai bánh chạy điện hay xe xăng dùng bình điện VinFast đều có khả năng tự phát nổ rồi cháy nhất là lúc charge bình hay nhiệt độ trong nhà lên cao. Hình dưới cho thấy xe hai bánh ở Trung Quốc đang đậu cũng tự cháy. Cứ tưởng tượng nó đang ở gara xe lúc cả nhà đang ngủ thì hậu quả ra sao? Tại sao bình điện rẻ tiền thì hay cháy tôi đã giải thích trong mấy bài viết trước rồi.
24 Tháng Chín 2023
Phiên tòa “thành công rực rỡ” khi tái diễn màn chửi mắng, đá xéo, đá đểu công khai giữa các phe. Sau 18 tháng nghỉ mát, người đẹp Phương Hằng ra tòa với vóc dáng phổng phao, thậm chí còn đẫy đà hơn lúc trước, dung mạo được make up chỉnh chu, thần thái tươi tỉnh không hề hom hem mệt mỏi như các bị cáo tội 331 khác. Ngay như cựu nhà báo Hàn Ni, dù bị bắt sau Phương Hằng nhiều tháng, số ngày tạm giam ngắn hơn nhưng dáng người gầy đi, vẻ mặt hốc hác thấy rõ. Chứng tỏ, hoặc Phương Hằng có chế độ cơm tù đặc biệt, hoặc người đẹp này hạp khẩu với cơm tù.
21 Tháng Chín 2023
Câu hỏi chúng ta phải nêu ra là: Trong trật tự chính trị lưỡng cực giữa Dân Chủ và Tính Thiện bên này và Độc Tài và Tính Ác bên kia thì CSVN đứng về bên nào? Câu trả lời đơn giản và toàn thể nhân loại đều chứng kiến rõ: Đó là đảng CSVN tự trong bản chất là thuần độc tài và gian ác. Chính vì thế, tại Liên Hiệp Quốc, trong khi toàn thể nhân loại văn minh đứng về phe Ukraine (trên đà dân chủ hóa đất nước) thì lập tức sau ngày LB Nga xâm lăng (22 tháng 4 năm 2022), CSVN hoặc bỏ phiếu chống lại các nghị quyết lên án LB Nga hoặc bỏ phiếu trung lập nhưng có lợi cho LB Nga, rập khuôn CSTQ.
21 Tháng Chín 2023
Vào cái chính phủ độc tài đảng trị chứ ai, bọn họ cho rằng mình có quyền cho nên áp thuế để ăn chặn trên đầu người dân một cách trắng trợn, ai mà chỉ trích thì đảng sẽ ngụy biện là mình đã có ký kết những hiệp định kinh tế, theo đó giá xe sẽ giảm dần từ cột mốc XYZ xa lắc nào đó. Thế thì đợi đến lúc đó đi rồi hãy tính nhé đảng, có đâu mà cứ giở trò lưu manh chỉ cốt đem lại lợi ích cho mình, còn đối tác thì mặc xác nó. Như thế mà lại đòi công nhận mình có nền KTTT thì nếu không phải lưu manh thì cũng là một lũ bợm bãi.
18 Tháng Chín 2023
Sĩ diện hão không còn là thói cá nhân nữa mà nay được nâng lên tầm Quốc gia rồi. Cho nên mới đua nhau lập kỷ lục Guiness với những cái Bánh chưng, bánh dày, bánh tét, tô hủ tiếu, ly cà phê… to nhất thế giới; cái mõ, đôi guốc, chiếc võng, ngôi chùa, pho tượng… lớn nhất châu Á; nhiều cuộc thi hoa hậu nhất, chiếc áo dài có đuôi dài 200m … nhất Đông Nam Á … Cứ đà này, nay mai sẽ còn đấu giá Số nhà đẹp, Sim điện thoại đẹp, Số căn cước công dân đẹp, tên trường đẹp, tên phố đẹp … Tức là nâng thói mê tín, sĩ diện hão lên tầm đặc trưng Văn hoá Quốc gia Việt Nam. Nghĩ một tí, hóa ra cái chuyện mua danh, sĩ diện hão ngày nay cũng chỉ là...
17 Tháng Chín 2023
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khi nói về thể chế kinh tế của Việt nam hiện nay thì nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã khẳng định rằng “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”. Chính vì sự sai lầm như thế nên nền kinh tế Việt nam dường như bị trói buộc và không thể cất cánh, nói như chuyên gia kinh tế Võ Đại Lược thì: “Chúng ta là nền kinh tế thị trường duy nhất trên thế giới lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, làm kinh tế thị trường bị biến dạng, gia tăng vai trò can thiệp hành chính của Nhà nước”. Nói một ví dụ về lĩnh vực kinh tế để thấy thực trạng của đất nước...
14 Tháng Chín 2023
Tuy nhiên có một điều mà Biden và chính phủ của ông ta vẫn ngây thơ một cách khó hiểu khi không muốn hiểu rằng sự chi phối của TQ từ thượng tầng chính trị VN là điều đã diễn ra từ khi hcm qua cầu viện TQ năm xưa, các chính khách VN ngày nay đa phần đều được đặt vào vị trí khi có sự đồng ý của TQ qua hình ảnh các tên quan chức đi chầu triều kiến trước khi nhậm chức. Biden quên rằng chính nguyễn phú trọng là tên Lê Chiêu Thống năm xưa, ông ta cũng giả vờ không biết rằng phạm minh chính được TQ đặt lên ghể thủ tướng khi rốt ráo đẩy mạnh và bàn giao Đặc Khu Vân Đồn – Hạ Long cho TQ khi còn làm Bí Thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh.