Việt Nam có bao nhiêu hiến pháp hiện hành cùng một thời điểm?

12 Tháng Sáu 20238:24 CH(Xem: 1623)

    Việt Nam có bao nhiêu hiến pháp hiện hành cùng một thời điểm?


Cafe-1-1
                                                                 Nguồn hình Báo Tiếng Dân

Luật Sư Đào Tăng Dực


Không những toàn dân Việt, toàn đảng CSVN và hầu như rất nhiều người trên 
thế giới đều biết rằng, mỗi quốc gia chỉ có thể có một bản hiến pháp duy nhất hiện hành và tại Việt Nam, Hiến Pháp 2013 chính là bản hiến pháp đó.
Tuy nhiên nền công lý của Việt Nam rối tung và luật pháp Việt Nam thật sự chỉ là luật rừng. Đảng cai trị bằng bạo lực và gian dối. Hầu như có một hệ thống luật dành riêng cho đảng CS và các đảng viên, một hệ thống khác trưng bày cho cộng đồng quốc tế, và một bản thứ ba được đảng sử dụng để đàn áp nhân dân.

I. Câu hỏi nêu ra là, liệu một chế độ độc tài như CSVN thực sự chỉ 
có một bản HP hiện hành trong thời điểm này là HP 2013 hay không?

Sau khi nghiên cứu tình trạng pháp luật tại Việt Nam, câu trả lời là:
Một bản hiến pháp hiện hành duy nhất cùng một thời điểm chỉ hiện diện trong những quốc gia dân chủ chân chính như Hoa Kỳ và các nước Tây Âu, như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan tại Đông Á, như Ba Tây và phần lớn các quốc gia Nam Mỹ v..v…
Trong những nền dân chủ chân chính này thì hiến pháp hiện 
hành ghi rõ các yếu tính của nền dân chủ chân chính đó như:

Thứ nhất là yếu tố Hiến định: là tính tối cao của mọi điều khoản trong HP, kèm theo một Tối Cao Pháp Viện hay một Tòa Án Hiến Pháp hầu vô hiệu hóa tất cả mọi sắc luật của lập pháp hay mọi tác động của hành pháp đi ngược tinh thần của HP.
Thứ nhì là yếu tố pháp trị: là tính độc lập tuyệt đối của tư pháp. Tức là các tòa án và các quan tòa hoàn toàn độc lập, không hề bị ảnh hưởng của hành pháp, lập pháp, bất cứ một chính đảng hay tập thể hoặc cá nhân nào., hoặc giới hạn về nhiệm kỳ quá ngắn v..v..

Và thứ ba là yếu tố đa nguyên: là sự hiện diện của nhiều chính đảng cũng như tụ điểm quyền lực khác nhau hầu kềm chế và kiểm soát lẫn nhau để không một chính đảng nào vi hiến, vi phạm luật pháp hoặc khống chế cả tam quyền trong hệ thống chính trị và khống chế luôn cả xã hội dân sự trong đó các chính đảng
sinh hoạt.
Tuy nhiên trật tự chính trị Mác Lê của CSVN là một chế độ độc tài độc đảng nên HP 2013 chỉ là một bình phong và sự thật Việt Nam không phải chỉ có một bản hiến pháp duy nhất.

II. Nếu đã như thế thì toàn dân sẽ tò mò muốn biết Việt Nam mình 
thật sự có bao nhiêu bản hiến pháp hiện hành cùng một thời điểm?

Câu trả lời sẽ là Việt Nam thật sự có tất cả 3 bản HP hiện hành.

1. Bản hiến pháp thứ nhất gọi là “Bản HP rèn cán chỉnh quân”:

Đây là bản HP được CSVN áp dụng riêng cho các đảng viên và những thành phần liên hệ. Đó là Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Wikipedia thì đây “là văn bản pháp lý cơ bản của  Đảng Cộng sản Việt Nam , xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.
Điều lệ Đảng do  Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam  thông qua và ban hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng”.
Áp dụng cho 5 triệu đảng viên, công an, cán bô, quân nhân và những tổ chức trực thuộc đảng và thân nhân gia đình. Con số có thể lên đến 20 triệu nhân mạng.
Các đảng viên và thành phần này không coi HP 2013 và những luật lệ do quốc hội bù nhìn CSVN ra gì vì chỉ áp dụng cho đám dân thấp cổ bé miệng và thành phần đối lập. Không hề áp dụng cho họ.
Chính TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố rằng HP 2013 là văn kiện luật pháp cao nhất tại Việt Nam, sau điều lệ đảng CSVN.
Lý do chúng ta gọi bản HP này là bản HP “rèn cán chỉnh quân” là vì đảng CSVN coi nhân dân như kẻ thù truyền kiếp vậy, lúc nào cũng chờ chực vùng lên đạp đổ đảng. Chính vì thế đảng phải rèn luyên binh mã hầu đàn áp nhân dân bất cứ lúc nào.

Ngoài bản HP này còn 2 bản HP khác vì Bản HP 2013 trên thực tế có thể chia ra làm hai bản HP.

2. Một bản HP thứ nhì tạm gọi là “Bản HP Lừa Gạt Quốc Tế”

Đây là bản HP bao gồm một phần của HP 2013 với quyền tự do căn bản của con người được công nhân qua các bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948 và các công ước quốc tế liên hệ. Tuy nhiên bản này chỉ dung để chưng bày và che mắt dư luận – Truyền thông quốc tế. Chính quyền CSVN không hề ra luật hoặc thi hành các điều khoản trong HP này.

3. Một bản HP thứ 3 tạm gọi là “Bản HP Đàn Áp Nhân Dân”

Đây là bản HP bao gồm một phần nữa của HP 2013 với những điều khoản đàn áp, bóc lột nhân dân và đây chính là bản HP mà CSVN áp dụng cho toàn dân Việt bao gồm 80 triệu người dân thấp cổ bé miệng còn lại trên đất nước Việt Nam.

III. Khi một chế độ độc tài tùy nghi sử dụng tới 3 HP cùng một thời điểm như thế thì hậu quả sẽ là gì cho đất nước và dân tộc Việt Nam?

Hậu quả dĩ nhiên là nền tư pháp của quốc sẽ đại loạn vì luật rừng.
Quy luật tại các quốc gia dân chủ văn minh chưa từng có hiện tượng có 3 bản hiến pháp cùng hiện hành chung một thời điểm. Dĩ nhiên ở nhiều thời điểm khác nhau thì không sao. Chẳng hạn tại miền Nam Việt Nam có các hiến pháp thời đệ nhất và đệ nhị công hòa vào 2 thời điểm khác nhau. Hiến Pháp này hết hiệu lực thì đến HP kia.
Tuy nhiên vào một thời điểm thì chỉ có thể có một bản HP duy nhất có hiệu lực.
Lý do quan trọng nhất là nguyên tắc nền tảng của công bằng và lẽ phải là chỉ có một hệ thống luật pháp duy nhất, áp dụng cho toàn dân, không phân biệt đẳng cấp xã hội, giới tính, tôn giáo, khuynh hướng chính trị và chủng tộc v..v..

Điều xấu và khuyết điểm của sự kiện CSVN có tới 3 bản hiến pháp hiện hành 
cùng một thời điểm bao gồm:
a. HP thứ nhất và thực sự tối cao trong nước là Bản HP “Rèn cán chỉnh quân” tức Điều Lệ Đảng chỉ áp dụng và dung túng những đặc quyền đặc lợi của giai cấp đảng viên và thân hữu, nhất là thành phần chóp bu bao gồm thành viên của Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương.

Những thành phần này mới thực sự là bộ máy nắm quyền điều hành quốc gia, công an mật vụ và quân đội. Luật pháp bình thường do quốc hội ban hành không thể đụng vào họ. Chỉ có kỷ luật đảng có thể chế tài họ mà
thôi.
b. Hiến Pháp thứ nhì tức Bản “HP Lừa Gạt Quôc Tế” là một phần của HP 2013 nhưng hoàn toàn không có thực chất, từ điều 14 đến điều 43, bao gồm nhiều nhân quyền trong bản TNQTNQ và các công ước quốc tế liên hệ. Bản này chỉ dùng để làm bình phong chưng bày cho các quan sát viên quốc tế và các chính quyền dân chủ quốc tế hầu che dấu tính độc tài của chế độ mà thôi. Kết quả là nhân dân ăn toàn bánh vẽ như: quyền tự do
bầu cử thì “đảng cử dân bầu”, quyền sở hữu đất đai thì “nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo”, tự do ngôn luận thì toàn báo chí quốc doanh và báo chí tư nhân bị cấm triệt để hoặc điều luật 331 BLHS (tội lợi dụng các
quyền tự do dân chủ) trừng phạt thẳng tay v..v..
c. Hiến Pháp thứ ba là Bản “HP Đàn Áp Nhân Dân” là một phần khác của HP 2013 nhưng bao gồm những điều khoản vô cùng độc tài. Đây chính là bản HP thực sự CSVN sử dụng để ra luật và đàn áp nhân dân. Bản HP
này gồm Điều 4HP (quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng), Điều 8HP (Nhà nước …thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ), Điều 9HP hiến định hóa vai trò của Mặt Trận Tổ Quốc như một ngoại vi của đảng, thống lĩnh các
đoàn thể ngoại vi khác của đảng trong xã hội hầu khuynh loát và kiểm soát xã hội dân sự, Điều 51 (Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa), Điều 53 (đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ
sở hữu và thống nhất quản lý.), Điều 65 (Lực lượng vũ trang trung thành với… đảng), điều 101 (Chủ tịch MTTQ được tham dự các phiên họp chính phủ) , Điều 119 (Cơ chế bảo vệ HP do luật định- nhưng đến nay đã
10 năm Quốc Hội CSVN vẫn không thèm ra luật). 
Phần còn lại của bản hiến pháp thì CSVN tùy nghi sử dụng linh động theo bản hiến pháp thứ hai hay thứ ba, tùy trường hợp, miễn là củng cố hay biện minh cho độc tài và quyền lợi của đảng hoặc đảng viên.
Kết quả là dưới con mắt của quốc tế thì luật pháp CHXHCNVN là một trò hề lớn lao và dưới con mắt của nhân dân Việt Nam thì luật pháp là một trò cười xót xa đẫm lệ. Nhất là các nhà bất đồng chính kiến, dân oan

mất đất, dân chết thảm trong đồn công an, nông dân thấp cổ bé miệng và công nhân làm thuê cho tư bản đỏ hoặc tư bản quốc tế v..v..
Tổ quốc nói chung thì mất chủ quyền quốc gia, mất lãnh thổ và lãnh hải trong tay Tầu Cộng và nguồn lợi hải sản từ Biển Đông vô tận của nhân dân và ngư dân Việt mất trắng vì CSVN nhường cho đàn anh CSTQ hầu
bảo vệ ngôi vị của đảng trên đầu cổ nhân dân VN.
IV. Chúng ta phải làm gì trong hầu dân tộc có thể vượt thoát khỏi tình trạng luật rừng xanh bi đát này?

Toàn dân phải ý thức rằng trật tự chính trị Mác Lê do đảng CSVN áp đặt trên đầu cổ dân tộc không những là phản đề của nền văn hóa truyền thống của dân tộc từ gần 5 ngàn năm văn hiến, mà cón là một trò bịp bợm khổng lồ, cướp đi từ người dân những nhân quyền căn bản, quyền tư hữu nhất là đất đai và quyền tự quyết của mọi công dân cá thể.
Đảng CSVN cần phải bị loại bỏ cùng một lúc 
với cái gọi là Bản HP 2013.
Sau đó một bản HP duy nhất trên nền tảng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cần được thiết lập hầu khai sinh một kỷ nguyên mới cho dân tộc vươn lên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Chín 20235:49 CH(Xem: 81)
Gia đình tôi vô cùng đau đớn và phẫn nộ đến cùng cực bởi bản án vô lý mà cơ quan điều tra, của Viện kiểm sát, của Tòa án các cấp đã dẫn đến một cái chết vô cùng oan khuất cho anh trai tôi, đẩy gia đình chúng tôi vào cảnh tan nhà nát cửa, các con của anh trai tôi bơ vơ không cha, không mẹ. Một hệ hụy không thể nào cứu vãn và bù đắp được. Hậu quả đau đớn mà gia đình tôi phải gánh chịu là do các ông bà trong ngành tư pháp đã làm sai trái rồi cố tình bưng bít, bao che cho việc làm sai trái đó mà không có bất cứ cấp nào, ngành nào giám đứng ra nhận trách nhiệm để sữa chữa cái sai của mình, đã cố tình nhắm mắt giết chết một mạng người...
29 Tháng Chín 20237:54 CH(Xem: 132)
Bác Hồ với Phật giáo Tất cả đều nói láo DốI trá để mị dân Lúc nói Hồ là thánh Thằng cha già dân tộc Còn độc thân đến chết. Giờ mọi người đều biết Kẻ dâm dục là ai Trên online tràn ngập Nếu bạn chưa biết rõ Thử truy cập xem sao.
26 Tháng Chín 20238:55 CH(Xem: 316)
Chúng cố tình rêu rao về sự thù địch giữa người Việt hải ngoại với người Việt trong nước rồi mỗi lần sang Mỹ chúng lại tung dư luận viên rêu rao luận điệu lừa đảo "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" này nọ, sẵn dịp chúng nhảy lên đóng vai người tiến bộ kêu gọi hai bên xoá bỏ hận thù với hòa hợp hòa giải. Thực chất người Việt hải ngoại và người Việt trong nước không có nhu cầu phải hòa giải vì chúng ta chẳng thù hằn gì nhau. Kẻ phải khép lại quá khứ để hướng tới tương lai phải là 4 triệu đảng viên đang độc quyền toàn trị trong nước kìa. Hoà giải không phải là một hành động ban ơn mà kẻ thắng trận giành cho người thua. Hoà giải phải dựa ...
26 Tháng Chín 20238:52 CH(Xem: 143)
Học tử tế không học Lại học loài ác ôn, Chuyên đưa quân xâm lươc, Chuyên đàn áp nhân quyền , Chuyên thủ tiêu, bắt cóc, Chuyên ăn cắp , tham ô, Chuyên rao giảng đạo đúc Nhưng dối trá bội phần, ... Thảo nào ngày càng tệ Càng lệ thuộc thiên triều Cam tâm làm thái thú Càng ngày càng quan liêu.
25 Tháng Chín 20238:34 CH(Xem: 330)
Ai còn nhớ Tết Mậu Thân? Hai bên ký với nhau đình chiến để dân vui tết Lời chúc ông bà nói chưa kịp hết Súng cộng quân đã nổ vang rền Miền Nam ngập tràn trong tiếng khóc rên Cùng những xác người được móc lên từ lòng đất. Ai còn nhớ cái ngày gọi là ngày Thống Nhất? Miền Nam khởi đầu những cuộc chia li Chúng bảo: “ Chỉ có mười ngày, yên chí mà đi.” Để rồi có biết bao người đã đi luôn về nơi yên nghỉ Nếu như rừng mãi ở trong đầu của những con khỉ, Thì dối lừa sẽ mãi ở trong đầu của phường cộng phỉ... thế thôi. Có những kinh nghiệm người ta phải trải qua cả một đời Mới đúc lại được thành những lời bất hủ
25 Tháng Chín 20238:33 CH(Xem: 303)
“Việt Nam cố gắng che giấu sự thật rằng họ là một trong những quốc gia áp dụng nhiều án tử hình nhất ở châu Á và trên thế giới, nhưng vụ hành quyết Lê Văn Mạnh là một ví dụ nổi bật về mọi điều sai trái trong hệ thống tư pháp Việt Nam. Việc công an thường xuyên sử dụng biện pháp tra tấn và hệ thống tòa án không độc lập khác xa với hệ thống tòa án độc lập dẫn đến loại hình phạt cao nhất không thể thay đổi được trong trường hợp bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ của bị cáo bị coi thường.”
25 Tháng Chín 20238:32 CH(Xem: 196)
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc Phân ban Châu Á của HRW nói trong thông cáo báo chí ngày 25/9: “Đặng Đăng Phước không nên bị cầm tù chỉ vì kêu gọi đối xử và công lý tốt hơn cho người nghèo và người Việt dễ bị tổn thương, đồng thời yêu cầu Chính phủ cung cấp dịch vụ xã hội tốt hơn và môi trường trong sạch hơn cho tất cả mọi người. Nếu Chính phủ Việt Nam quan tâm đến phúc lợi của người dân thì họ sẽ lắng nghe những nhà hoạt động có nguyên tắc như Đặng Đăng Phước chứ không bỏ tù ông.”
25 Tháng Chín 20238:32 CH(Xem: 169)
Đông lào vạn đắng cay Giáo dục đến kế hoạch Quan đổi rồi quan thay Lâu đài là có ngay Sáng đúng tối lại sai Ngày mai nó lại đúng Thuế dân dành dâng cúng Cho bọn khỉ nó nhai Có gì đâu là lạ Óc bọn to vốn dĩ Thua ngay cả bọn khỉ Nghề phá nước là tài Chỉ khổ lũ dân đen Cày sáng tới tối đèn Mì khoai phải làm quen Nuôi một lũ 'quan tài'
22 Tháng Chín 20237:31 CH(Xem: 732)
Mặc dân kêu, dân khóc. Mặc dân kiện, dân thưa. Chúng vờ như không biết. Coi như không có gì. Đất nước vẫn bình yên. Chỉ khổ những dân lành Vẫn chịu nhiều cay đắng Xã hội không công bằng. Pháp luật chẳng công minh. Tòa án lũ bù nhìn. Quyết định từ phía trên Án tù trong túi áo. Chỉ việc đọc mà thôi. Dân mà cứ kêu mãi. Ông lại bắt bỏ tù. Cho chúng mày biết tay. Đánh chúng mày hơn nữa. Hết kêu ca, phàn nàn. Đúng là đảng du côn. Còn ác hơn loài thú. Đất nước của chúng ta. Vẫn đói nghèo lạc hậu. Đảng vẫn cứ làm ngơ. Lại còn lợi cho chúng. Đục nước lại béo cò. Bằng những trò thủ đoạn.
20 Tháng Chín 20239:13 CH(Xem: 479)
Vẽ râu cho kẻ tên H.ồ. Phải nhìn đúng chỗ mới là đồ dâm ô. Lông dưới cắm ở cằm trên. Như thế mới đúng một tên khác người. Bà con nhìn nó mà cười Cười cho tên đó là người hại dân
30 Tháng Chín 2023
Để bảo vệ thương trường do chi phí lao động cao, các công ty Hoa Kỳ thường kiện các công ty Việt Nam bán phá giá hay được trợ cấp của nhà nước. Ngày 25-4-2023, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ thông báo đã nhận được đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm kệ thép chứa đồ (steel shelf) xuất khẩu từ Việt Nam vào năm vừa qua trị giá khoảng 32.7 triệu USD. Edsal Manufacturing Co. là công ty khởi kiện. Áp dụng thuế chống bán phá giá thường rất cao, doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị thiệt hại nặng nề, có nguy cơ mất hoàn toàn thị phần tại thị trường này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích kinh tế...
26 Tháng Chín 2023
Cần phải lưu ý nơi đây rằng Điều 4HP minh thị trao quyền lãnh đạo cả nhà nước (tức chính quyền) lẫn xã hội dân sự cho đảng CSVN. Chính vì thế, chúng ta có thể kết luận rằng lý do CSVN qua điều 9 HP, hiến định hóa vai trò của MTTQ là nhằm mục đích đem lại tính chính danh cho một tay sai đắc lực của đảng, hầu đoàn ngũ hóa mọi thành phần xã hội dân sự, củng cố sự lãnh đạo toàn trị của đảng CSVN. Sự phân tích nêu trên tương đối rõ rệt, đảng CSVN minh thị công nhận sự độc tài toàn trị của đảng qua điều 4HP với sự trợ thủ đắc lực của tay sai là MTTQ. Tuy nhân dân bị tước mọi nhân quyền và ngậm đắng nuốt cay, nhưng đảng CSVN lường gạt nhân dân ở chỗ nào?
24 Tháng Chín 2023
VinFast mua bình điện của Tàu. Vì vậy về chất lượng thì tiền nào của nấy. Xe nhỏ thì cháy nhỏ, xe lớn thì cháy lớn. Để trong nhà hay dưới gara xe thì như bom nổ chậm, trời nóng cũng dễ nổ cháy lắm. Hà Nội hay Sài Gòn những khu chung cư tập trung đông, xe hai bánh chạy điện hay xe xăng dùng bình điện VinFast đều có khả năng tự phát nổ rồi cháy nhất là lúc charge bình hay nhiệt độ trong nhà lên cao. Hình dưới cho thấy xe hai bánh ở Trung Quốc đang đậu cũng tự cháy. Cứ tưởng tượng nó đang ở gara xe lúc cả nhà đang ngủ thì hậu quả ra sao? Tại sao bình điện rẻ tiền thì hay cháy tôi đã giải thích trong mấy bài viết trước rồi.
24 Tháng Chín 2023
Phiên tòa “thành công rực rỡ” khi tái diễn màn chửi mắng, đá xéo, đá đểu công khai giữa các phe. Sau 18 tháng nghỉ mát, người đẹp Phương Hằng ra tòa với vóc dáng phổng phao, thậm chí còn đẫy đà hơn lúc trước, dung mạo được make up chỉnh chu, thần thái tươi tỉnh không hề hom hem mệt mỏi như các bị cáo tội 331 khác. Ngay như cựu nhà báo Hàn Ni, dù bị bắt sau Phương Hằng nhiều tháng, số ngày tạm giam ngắn hơn nhưng dáng người gầy đi, vẻ mặt hốc hác thấy rõ. Chứng tỏ, hoặc Phương Hằng có chế độ cơm tù đặc biệt, hoặc người đẹp này hạp khẩu với cơm tù.
21 Tháng Chín 2023
Câu hỏi chúng ta phải nêu ra là: Trong trật tự chính trị lưỡng cực giữa Dân Chủ và Tính Thiện bên này và Độc Tài và Tính Ác bên kia thì CSVN đứng về bên nào? Câu trả lời đơn giản và toàn thể nhân loại đều chứng kiến rõ: Đó là đảng CSVN tự trong bản chất là thuần độc tài và gian ác. Chính vì thế, tại Liên Hiệp Quốc, trong khi toàn thể nhân loại văn minh đứng về phe Ukraine (trên đà dân chủ hóa đất nước) thì lập tức sau ngày LB Nga xâm lăng (22 tháng 4 năm 2022), CSVN hoặc bỏ phiếu chống lại các nghị quyết lên án LB Nga hoặc bỏ phiếu trung lập nhưng có lợi cho LB Nga, rập khuôn CSTQ.
21 Tháng Chín 2023
Vào cái chính phủ độc tài đảng trị chứ ai, bọn họ cho rằng mình có quyền cho nên áp thuế để ăn chặn trên đầu người dân một cách trắng trợn, ai mà chỉ trích thì đảng sẽ ngụy biện là mình đã có ký kết những hiệp định kinh tế, theo đó giá xe sẽ giảm dần từ cột mốc XYZ xa lắc nào đó. Thế thì đợi đến lúc đó đi rồi hãy tính nhé đảng, có đâu mà cứ giở trò lưu manh chỉ cốt đem lại lợi ích cho mình, còn đối tác thì mặc xác nó. Như thế mà lại đòi công nhận mình có nền KTTT thì nếu không phải lưu manh thì cũng là một lũ bợm bãi.
18 Tháng Chín 2023
Sĩ diện hão không còn là thói cá nhân nữa mà nay được nâng lên tầm Quốc gia rồi. Cho nên mới đua nhau lập kỷ lục Guiness với những cái Bánh chưng, bánh dày, bánh tét, tô hủ tiếu, ly cà phê… to nhất thế giới; cái mõ, đôi guốc, chiếc võng, ngôi chùa, pho tượng… lớn nhất châu Á; nhiều cuộc thi hoa hậu nhất, chiếc áo dài có đuôi dài 200m … nhất Đông Nam Á … Cứ đà này, nay mai sẽ còn đấu giá Số nhà đẹp, Sim điện thoại đẹp, Số căn cước công dân đẹp, tên trường đẹp, tên phố đẹp … Tức là nâng thói mê tín, sĩ diện hão lên tầm đặc trưng Văn hoá Quốc gia Việt Nam. Nghĩ một tí, hóa ra cái chuyện mua danh, sĩ diện hão ngày nay cũng chỉ là...
17 Tháng Chín 2023
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khi nói về thể chế kinh tế của Việt nam hiện nay thì nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã khẳng định rằng “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”. Chính vì sự sai lầm như thế nên nền kinh tế Việt nam dường như bị trói buộc và không thể cất cánh, nói như chuyên gia kinh tế Võ Đại Lược thì: “Chúng ta là nền kinh tế thị trường duy nhất trên thế giới lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, làm kinh tế thị trường bị biến dạng, gia tăng vai trò can thiệp hành chính của Nhà nước”. Nói một ví dụ về lĩnh vực kinh tế để thấy thực trạng của đất nước...
14 Tháng Chín 2023
Tuy nhiên có một điều mà Biden và chính phủ của ông ta vẫn ngây thơ một cách khó hiểu khi không muốn hiểu rằng sự chi phối của TQ từ thượng tầng chính trị VN là điều đã diễn ra từ khi hcm qua cầu viện TQ năm xưa, các chính khách VN ngày nay đa phần đều được đặt vào vị trí khi có sự đồng ý của TQ qua hình ảnh các tên quan chức đi chầu triều kiến trước khi nhậm chức. Biden quên rằng chính nguyễn phú trọng là tên Lê Chiêu Thống năm xưa, ông ta cũng giả vờ không biết rằng phạm minh chính được TQ đặt lên ghể thủ tướng khi rốt ráo đẩy mạnh và bàn giao Đặc Khu Vân Đồn – Hạ Long cho TQ khi còn làm Bí Thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh.
14 Tháng Chín 2023
Chính vì hỏa hoạn xẩy ra ngay tại thủ đô Hà Nội, hai ngày sau chuyến viếng thăm của Tổng Thống Mỹ – Joe Biden khiến cho lãnh đạo chế độ CSVN... mất sướng, đồng thời làm cho khuôn mặt của thủ đô vốn đã thiếu mỹ quan - vì những công trình xây dựng bừa bãi, lộn xộn với những cao ốc không theo quy hoạch phát triển đô thị đúng đắn - càng thêm nhếch nhác. Lãnh đạo chế độ, từ Thủ Tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch quốc hội Trần Quang Phương đến Thứ trưởng bộ Công an Nguyễn Văn Long...dù rất bận bịu trăm công ngàn việc cũng (đích thân) đến hiện trường quan sát, nghe báo cáo... các cái từ cơ quan “chức năng”...