Tương quan nghiêm chỉnh giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái.

26 Tháng Hai 20236:27 CH(Xem: 196)

                Tương quan nghiêm chỉnh giữa quyền lợi quốc gia
                                     và quyền lợi đảng phái.

download (1)LS. Đào Tăng Dực
I. Dẫn Nhập:

Trên bình diện nguyên tắc, trong một nền dân chủ chân chính, theo diễn đạt bình dân và phổ thông của Abraham Lincoln là “của dân, do dân và vì dân”, thì tương quan nghiêm chỉnh giữa một quốc gia (a nation) và các đảng phái (political parties) sinh hoạt trong môi trường chính trị của quốc gia đó, là một tương quan có tính cứu cánh và phương tiện, trong đó quốc gia là cứu cánh và đảng phái là phương tiện.

Hệ lụy của nguyên tắc này là quyền lợi của các chính đảng phải luôn luôn phục vụ cho quyền lợi quốc gia và một khi có sự xung đột giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái thì quyền lợi đảng phái phải nhường bước cho quyền lợi tối thượng của quốc gia.

Lịch sử chứng minh rằng, các đảng cộng sản, không những các đảng CS phát xuất từ phong trào Đệ Tam Quốc Tế của Lê Nin như các đảng CSLX, CSTQ, CSVN, Lao Động Bắc Hàn, CS Cuba … mà ngay cả các đảng phát xuất từ các phong trào Đệ Nhất CS, Đệ Nhị CS đến Đệ Tứ CS của Trotsky, miễn là chủ trương quốc tế cộng sản, đều đi ngược với tinh thần quốc gia dân tộc hiện đại.

Muốn trở về với quốc gia dân tộc, mỗi đảng CS này cần phải loại bỏ khỏi cương lĩnh chủ nghĩa quốc tế CS, hầu phục vụ thuần túy cho quốc gia mà thôi.

Dĩ nhiên trên thực tế, lý tưởng chuyên chính quốc tế CS chỉ là một ảo tưởng và các đảng CS khác nhau không hề theo đuổi. Họ chỉ duy trì lý tưởng này như một khẩu hiệu vô hồn, hầu duy trì sự thống trị của đảng phái mà thôi.

II. Lịch sử cũng chứng minh khách quan rằng tương quan giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái luôn tuân thủ một quy luật nền tảng:

Đó là trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên thì tương quan giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái là một tương quan có tính cứu cánh và phương tiện, theo đó quốc gia là cứu cánh và đảng phái là phương tiện. Trong khi đó, trong một chế độ độc tài thì ngược lại, đảng phái hay phe nhóm mới là cứu cánh, còn quốc gia chỉ là phương tiện.

Chính trị thế giới, qua cuộc xâm lăng Ukraine của phe nhóm Vladimir Putin (mà chính đảng là United Russia mà Putin là một trong những sáng lập viên) giúp chúng ta chứng minh một cách thuyết phục quy luật nêu trên.

III. Tại các quốc gia dân chủ:

Tại các quốc gia dân chủ thuộc khối Liên Âu (European Union) và Anh Quốc, chỉ trừ Hungary, tất cả các chính đảng, từ tả khuynh đến hữu khuynh đều thống nhất ý chí, viện trợ cho Ukraine, chống lại sự xâm lăng của LB Nga vì quyền lợi của họ nằm nơi một khối Liên Âu mạnh, nới rộng ảnh hưởng về phía Đông cùng với sự bành trướng của lý tưởng dân chủ.

Tại Hoa Kỳ, trừ một thiểu số cực hữu trong hạ viện, cả hai đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều thống nhất trong chủ trương viện trợ quân sự lẫn nhân đạo cho Ukraine vì quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ tương đồng với các quốc gia khác trong khối NATO, tương đồng với quyền lợi của Ukraine và sự bành trướng của lý tưởng dân chủ.

Các quốc gia dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên khác trên thế giới đều có quyền lợi quốc gia tương đồng với Hoa Kỳ và các nước Tây Âu. Cụ thể là tại Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Phi Luật Tân, Nam Dương etc…các chính đảng khác nhau từ hữu khuynh đến tả khuynh đều ủng hộ Ukraine.

Các sự kiện trên minh chứng rằng tại các quốc gia dân chủ đa nguyên chân chính, có sự cạnh tranh công bằng giữa các đảng phái, thì quyền lợi quốc gia là cứu cánh, quyền lợi đảng phái phải nhường bước khi có xung đột.
Trong khi đó, liên hệ đến cuộc chiến Ukraine, tình hình tại các quốc gia độc tài hoặc độc đảng thì hoàn toàn khác.

Trước hết, trường hợp Việt Nam, thì tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc (LHQ) đảng CSVN hoặc ủng hộ Nga Sô hoặc bỏ phiếu trắng tức không theo phe nào. Trên nguyên tắc thì có thể lập luận là mình trung lập. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là ngoa ngôn xảo ngữ. Vì khi một siêu cường như Nga Sô xâm chiếm một quốc gia nhỏ hơn như Ukraine mà mình không đứng về phe nào, thì điều này đồng nghĩa với đứng về phe kẻ mạnh. Quyền lợi của quốc gia Việt Nam rất tương tự với quyền lợi dân tộc Ukraine. Cũng như họ, nước ta nhỏ hơn, chia biên giới với một siêu cường suốt nhiều ngàn năm và bị sự xâm lăng cũng như thống trị quá nhiều trong lịch sử. CSVN sẵn sàng chấp nhận hệ lụy là nếu CSTQ xâm lăng nước ta thì các nước khác có thể trung lập.

Nếu đất nước chúng ta có một nền dân chủ chân chính thì dĩ nhiên tất cả mọi đảng phái chính trị sẽ cùng lập trường và ủng hộ Ukraine tại LHQ, như các quốc gia dân chủ khác trên thế giới. Tuy nhiên quyền lợi của đảng CSVN thì ngược lại. Đảng CSVN là một trong một số ít chế độ độc tài trên thế giới còn sót lại, trong đó có Nga Sô. Chính vì thế sự duy trì chế độ độc tài Putin và sự tái thiết lập Liên Bang Xô Viết sẽ tạo thêm sức mạnh cho một liên minh ma quỷ độc tài bao gồm Nga Sô, CSTQ, Bắc Hàn, Cuba, Iran etc…

Theo quy luật nêu trên, vì CSVN là một chế độ độc tài, độc đảng không có đối lập, nên một khi quyền lợi quốc gia xung đột với quyền lợi đảng phái, thì quyền lợi đảng phái trở thành cứu cánh và quyền lợi quốc gia trở thành phương tiện. Cũng trong tinh thần đó, Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố rằng Hiến Pháp là văn kiện pháp lý cao nhất của quốc gia, nhưng sau điều lệ đảng.
Trong trường hợp của Nga Sô thì quyền lợi của dân tộc Nga nằm ở đâu? Từ hồi lập quốc đến nay bất cứ giai đoạn lịch sử nào của Nga hướng về Tây Âu, canh tân đất nước và dân chủ hóa xã hội, đều đem lại thái bình thịnh trị. Bất cứ giai đoạn lịch sử nào hướng nội, quân chủ chuyên chế, đều đưa đến suy vong. Nga Sô lãnh thổ mênh mông, tài nguyên phong phú, chỉ cần canh tân kỹ nghệ, dân chủ hóa đất nước như Ba Lan, Tiệp, Khắc, Rumania hầu đạt đến mức độ phát triển kinh tế tương tự với các cựu chư hầu của mình, thì sẽ trở thành một cường quốc dân chủ thực sự. Kẻ thù thực sự của Nga Sô không phải là Tây Âu, cũng không phải là Hoa Kỳ mà chính là Trung Quốc. TQ mang một mối hận nung nấu ngàn thu vì trong tâm thức của mỗi người TQ, Nga Sô đã lợi dụng vũ khí học được từ Tây Âu, sự suy yếu của TQ, trước khi TQ kịp canh tân, chiếm vùng Tây Bá Lợi Á mênh mông, vùng Viễn Đông bao gồm Vladivostok chiến lược, một phần của Mãn Châu, mà TQ đang lăm le đoạt lại từ một Nga Sô suy yếu.

Rõ ràng là quyền lợi của Nga Sô không nằm nơi xâm chiếm Ukraine hầu bành trướng lãnh thổ về hướng Tây, mà nằm nơi canh tân, dân chủ hóa đất nước, đề phòng họa TQ từ hướng Đông. Tuy nhiên quyền lợi của cá nhân Putin và đảng nắm quyền United Russia nằm ở cuộc xâm lăng Ukraine và một khi quyền lợi quốc gia xung đột với quyền lợi cá nhân và đảng phái thì quyền lợi của Putin và United Russia đã ưu thắng.
Trường hợp của TQ cũng tương tự. Quyền lợi quốc gia của họ không nằm nơi sự xâm chiếm Đài Loan vì Đài Loan thật sự chưa bao giờ từ bỏ quốc gia Trung Hoa. Danh xưng của họ vẫn là Cộng Hòa Trung Hoa (Republic of China). Sự khác biệt giữa Đài Loan và Lục Địa TQ là một sự khác biệt về thể chế chính trị, giữa dân chủ và độc tài, không phải là một sự phân chia đất nước. Nếu Lục Địa TQ trở thành một chế độ dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính thì đảng CSTQ có thể ra tranh cử tại Đài Loan và các chính đảng tại Đài Loan có thể ra tranh cử tạiLục Địa TQ.

Quyền lợi lâu dài thực sự của TQ nằm nơi một nước Nga suy yếu, chia năm xẻ bảy, đem lại cho TQ cơ hội ngàn năm một thủa lấy lại những lãnh thổ mênh mông và mầu mỡ, đầy tài nguyên phía Bắc hiện giờ thuộc Nga Sô. Nếu Putin thất bại tại Ukraine, xác xuất LB Nga bị chia năm xẻ bảy không thể xem thường.

Tuy nhiên điều này đi ngược lại với quyền lợi của đảng CSTQ và cũng như đảng CSVN, họ muốn củng cố cho lý tưởng độc tài và ủng hộ cho cuộc xâm lăng Ukraine của Nga Sô, hầu Putin chiến thắng và nhân đó họ củng cốsự cai trị độc tôn trên dân tộc Trung Hoa bất hạnh. Cũng theo quy luật nêu trên, khi có sự xung đột giữa quyền lợi của quốc gia Trung Hoa và quyền lợi của đảng CSTQ, thì quyền lợi quốc gia phải nhường bước.

 
Chính vì thế, nhiệm vụ của mỗi người Việt Nam chân chính, kể luôn cả những người cộng sản yêu quốc gia dân tộc, là tích cực góp phần dân chủ hóa đất nước, xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cho dân tộc, hầu thiết lập một tương quan nghiêm chỉnh giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái, theo đó, khi có sự xung đột thì quyền lợi tối thượng của quốc gia luôn ưu thắng.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Ba 2023
Cái trò này cũng như khi thằng tư bản đỏ Phạm Nhật Vũ làm thua lỗ vụ AGV hàng ngàn tỷ đồng nhưng được thằng anh thái giám Phạm Nhật Vượn vào lạy lục van xin tên TBT Nguyễn Phú Trọng tha chết, sau đó bọn chúng làm lên một luận điệu là Phật Tử, Hội Phụ Huynh Học Sinh, có đơn xin giảm án cho tên Vũ, cuối cùng nó chỉ ở tù có vài ba năm là được ra sống sung sống sướng! Đó chính là nét đặc thù của một quốc gia độc tài, theo đó dù có phạm tội tày đình thì cũng hóa vô tội, còn người vô tội mà bọn chúng muốn diệt trừ thì đủ lý do mà có tội. Đó cũng là lý do vì sao mà đảng csVN e sợ tiến trình đa đảng phái, vì nếu có đảng đối lập cùng...
16 Tháng Ba 2023
Tham nhũng, hối lộ, nói chung kiếm tiền bằng những phương tiện bất chính trong phạm vi, quyền hạn của mình đều là tội hình sự, không riêng gì tại VN mà cả thế giới đều cùng chung quan điểm. Nay theo quan khỉ này thì chỉ cần nạp tiền, khắc phục hậu quả là chuyển tội danh từ hình sự sang dân sự và chỉ cần bồi thường là xong, điều này sẽ đem lại một lổ hỗng lớn cho nghành tư pháp cs. Nó sẽ là những chiếc lổ để những con lạc đà chui qua lổ kim. Không có cán bộ nào ngu đến nỗi phạm tội mà không vụ lợi cả, đó chỉ là một mệnh đề bào chữa rẻ tiền của tên Lê Minh Trí nhằm tạo ra một loại luật mới để nhận hối lộ và tha cho những tên quan tham làm nghèo đất nước.
16 Tháng Ba 2023
Cộng sản Việt Nam bắt chước Nga đổi tên Sài Gòn thành Thành Phố Hồ Chí Minh, mà viết theo kiểu Nga là… Hochiminhgrad. Trong thành phố đó bây giờ vẫn còn một con đường mang tên Lê Văn Tám, một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng. Tác giả đẻ ra “Liệt sĩ Lê Văn Tám” là Trần Huy Liệu, trước khi chết đã thú nhận mình sáng tác ra câu chuyện liệt sĩ này chỉ cốt để tuyên truyền. Nhưng đảng Cộng sản không dám xóa bỏ tên con đường Lê Văn Tám. Họ không dám thú nhận lịch sử do họ viết đầy những chuyện gian dối như thế.
15 Tháng Ba 2023
Làm cách mạng dân chủ cần có những con người dám hy sinh cho lý tưởng của mình, dám nằm gai nếm mật như Ngô Phù Sai năm xưa, dám chịu nhục như Hàn Tín lòn trôn giữa chợ để rồi sau đó đạt được mục đích cuối cùng, và nếu nói rằng mình tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Việt Nam thì mình bắt buộc phải là một con người dân chủ. Con người dân chủ khi hành động bất cứ một công việc gì đều phải biết lắng nghe dù đó là ý kiến nhỏ nhất của những con người thấp nhất, phải biết bàn bạc cùng những người đồng chí hướng với mình để tìm ra một giải pháp tối ưu chứ không thể dùng cái quyền của mình để phủ quyết ý kiến của mọi người
13 Tháng Ba 2023
Tại sao dư luận trong và ngoài nước lại xôn xao như vậy? Trước khi trả lời câu hỏi nêu trên, chúng ta cần duyệt lại sự kiện tổng quát liên hệ đến vụ việc. Đó là 2 nhân vật này này tố cáo trước công luận là người này lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi và danh dự của người kia. Cụ thể, tháng 9.2021, bà Đặng Thị Hàn Ni thường xuyên bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến trong các livestream trên mạng. Sau đó, bà Hàn Ni làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, làm nhục và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của bà.
12 Tháng Ba 2023
Thay mặt Phúc gửi lời chúc Tết Nguyên Đán tới toàn dân, ông Trọng bảo đảm với gần 100 triệu đồng bào rằng, những sự kiện vừa qua đã “củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đó là một sự khoe khoang khá liều lĩnh, bởi vì kết quả rõ ràng nhất về trọng tâm mới của Tổng Bí thư đối với văn hóa quản lý của Việt Nam là làm tê liệt quá trình ra quyết định trong toàn bộ bộ máy hành chính. Kết quả không lường trước này đã được Michael Tatarski tường thuật đặc biệt trong bản tin Vietnam Weekly của ông ấy...
11 Tháng Ba 2023
Lần đầu tiên trong lịch sử ban tuyên giáo CSVN lại do một tay võ biền, gốc du kích ruộng lên làm lãnh đạo. Nhớ không lầm thì ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X, ông Triết… thảy đều xuất thân du kích ruộng. Tức là không phải hễ du kích ruộng đều là “dốt”, là giáo điều. Ông Kiệt, ông Ba X… là những người tuy học vấn thấp nhưng kiến thức ở tầm cao. Những năm Việt Nam phát triển “đẹp” là những năm ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X cầm tay lái. Theo tôi, nếu đảng CSVN không đưa một tay du kích ruộng, vừa võ biền, vừa giáo điều lên nắm tuyên giáo thì sẽ không có những vụ “tầm xàm” kiểu “cúp điện” buổi trình diễn Khánh Ly với chủ đề “Mùa thu Hà Nội”.
09 Tháng Ba 2023
Họ quần quật bốc vác sắt thép, phụ hồ trộn bê tông khuân cột xi măng trên công trường. Trồng trọt trong trang trại. Tận tụy chăm sóc người già, chăm chút bữa ăn cho gia đình người khác trong khi chính con cái mình ở nhà thèm đến đứt ruột một bữa cơm mẹ nấu. Nước mắt, mồ hôi, máu, cả tủi nhục. Nhưng họ chịu đựng tất cả để có một ngày thực hiện được những gì đã ước mơ. Cho dù ước mơ đó chỉ là miếng cơm manh áo cho gia đình, nhưng ai dám cười nó không cao cả và vĩ đại?
06 Tháng Ba 2023
Tao còn lạ gì chúng mày phản động, thế lực thù địch, diễn tiến hòa bình, vào nét, phây búc, mạng xã hội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, vi phạm các điều 79, 258 và 331 luật hình sự, mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng. Tao còn đang điều tra chúng mày a dua dinh líu đến vụ án tên tiến sĩ luật dạy trường Luật và đồng bọn tại Sài Gòn phạm luật 331, mới ngày 24 tháng 2 này. Liệu hồn! Chủ tịch nước mới bầu là thạc sĩ Mác-Lê, tuyên giáo gộc, xem cừu là cừu địch.
04 Tháng Ba 2023
Sứ mạng (cao cả) của ông Vượng, theo như ông nói trong “Tâm Thư” là “xây dựng bằng được một thương hiệu Việt Nam cao cấp và có đẳng cấp trên thị trường quốc tế”. Thương hiệu ông Vượng muốn nói ở đây chính là ô-tô Vinfast mà đại diện hiện nay là 2 mẫu VF8, VF9. Hai mẫu LUX A 2.0, LUX SA 2.0 đã chính thức được ông Vượng khai tử, chuyển qua xe điện VF8, VF9. Không đi sâu vào nội dung của “Tâm Thư” bởi nếu (chịu khó) đọc, sẽ thấy nó cũng chẳng khác gì hầu hết diễn văn của các lãnh đạo CSVN với những lời hoa mỹ, rổng tuếch, mị dân, khoác lác, những lời cam kết, những kế hoạch không bao giờ được thực hiện...