Phê Bình Cơ Năng Hiến Pháp (P4)

24 Tháng Năm 202111:10 CH(Xem: 569)
Phê Bình Cơ Năng Hiến Pháp (P4)
Sơ đồ hình Cơ Năng Hiến Pháp trong Duy Dân Cơ Năng


index                                                                  Nhà chính trị Lý Đông A - nguồn InternetTrần Công Lân
Hình 1:

Chính trị (1) Lập quốc quy mô: Quốc sách nguyên tắc chính trị.

Hành chính (2) Lập quốc tung lý hành chính, hành động hành chính.

Như vậy so sánh với Cơ Năng Hiến Pháp trong Duy Nhân Cương Thường thì tương đương với Giáp (Chính Trị Tổng Cơ) và Ất (Hành Chính Tổng Cơ). Khác nhau ở chỗ về mặt chính trị là lập quốc quy mô (có kế hoạch) và quốc sách là những nguyên tắc chính trị. Về mặt hành chính thì "tung lý" là gì? Không thấy giải thích. Có thể hiểu là lý (nguyên tắc) theo chiều dọc (trên xuống dưới hay dưới lên trên).

Hình 2:

Quốc Dân Đại Hội với quyền: sáng chế-phúc quyết-tuyển cử- bãi nhiệm. Hai phần CHÍNH và TRỊ nằm dưới Quốc Dân Đại Hội. Phải chăng đó là trách nhiệm của Quốc Dân Đại Hội sẽ và phải thực hiện?

CHÍNH:

- Chính trị Nghiên cứu viện thượng tầng ý thức;

- Lập quốc chính trị;

- Tổng Văn hóa viện cơ sở kế hoạch chính trị.

TRỊ: Gồm có Pháp trị và Nhân sự.

A. Pháp trị:

- Kiến Lập pháp Lập Pháp;

- Sử dụng pháp Hành Pháp (Giả sử các bộ phận Hành Pháp như ngoại giao, y tế, giáo dục, canh nông, môi sinh, giao thông... thuộc lãnh vực này).

- Thích dụng pháp Tư Pháp.

B. Nhân sự:

- Nuôi người quan chính;

- dụng người Khảo thí;

- xét người Giám sát.

Trong tài liệu Duy Dân Cơ Năng có chú thích Quốc Dân Đại Hội là Quốc Hội. Nhưng theo nghĩa thông thường thì Đại Hội có tính đặc biệt (có tính thời gian lâu lâu mới có một lần), còn vai trò Quốc Hội phải là thường trực. Hay Quốc Dân Đại Hội ở đây mang ý nghĩ là Trung Tâm Hội Nghị hoặc do người ghi lại viết theo sự hiểu biết của cá nhân?

Theo tài liệu Duy Dân Cơ Năng thì ghi Quốc Trưởng do Đại Hội đề ra nhưng trong Hình 2 không nhắc tới vai trò Quốc Trưởng. Phải chăng đây cũng là sự ghi lại theo quan niệm cá nhân của người ghi lại chứ một người nhìn rộng, hiểu sâu như LĐA không thể nào một tài liệu nói thế này, một tài liệu nói thế khác.

Theo sự trình bày Cơ Năng Hiến Pháp trong Duy Nhân Cương Thường thì trong phần Chính Trị Tổng Cơ có ba cơ quan chính (Tối Cao Quốc Thể = Quốc Trưởng, Tối Cao Lập Pháp = Trung Tâm Hội Nghị hay Quốc Hội, Phê Phán Công Đường) và một cơ quan phụ Chính Trị Phù Bật để phục vụ Quốc Trưởng. Ba cơ quan chính độc lập nằm theo hàng ngang chứ không thể nào nằm theo hàng dọc. Trong khi đó 6 cơ quan nằm bên Hành Chính Tổng Cơ cũng nằm theo hàng ngang cùng với ba cơ quan chính bên Chính Trị Tổng Cơ. Tuy nhiên sơ đồ của hình 2 vẽ theo chiều dọc, từ trên xuống dưới hoàn toàn đi ngược lại Cơ Năng Hiến Pháp nằm trong tài liệu Duy Nhân Cương Thường, chưa kể từ ngữ sử dụng hoàn toàn khác biệt nhau, làm cho người đọc thấy sự mâu thuẫn của nó. Vậy thì phải chăng cần điều chỉnh là hình 2 cho phù hợp với Cơ Năng Hiến Pháp nằm trong Duy Nhân Cương Thường? Ở hình 1 phân biệt rõ Chính Trị và Hành Chính, rất phù hợp bên Chính Trị Tổng Cơ và Hành Chính Tổng Cơ của Cơ Năng Hiến Pháp nằm trong tài liệu Duy Nhân Cương Thường; nhưng hình 2 lại chia Chính và Trị mà phần Trị lại nằm trong phần Hành Chính Tổng Cơ. Vậy hình 2, cái Chính và Trị không nằm trong cái nghĩa bình thường như ở hình 1?

Hình 3: Nói ba cơ cấu chính quyền theo thể thức dân chủ tập quyền (ở trung ương) , dân chủ phân quyền (ở địa phương) và gồm cả hai (ở trung khu). Không biết trong cái phân quyền mà LĐA nói đến là phân quyền theo kiểu gì ở địa phương bởi nếu theo cơ cấu DD thì không có phân quyền mà chỉ đan quyền. Đan quyền ở mọi cấp chính quyền từ xã lên đến trung ương. Còn trong hình ba nói đến Trung Khu thì Trung Khu đó là gì? Phải chăng đó là Trung Khu Liên Tịch Hội Nghị (Trang 13 trên mạng TN)?

Hình 4 ghi số từ 1 (Quốc dân đại hội); 2 (Xu Mật viện); 3 (Chính trị Nghiên cứu viện); 4 (Lập pháp viện); 5 (Hành chính viện); 6 (Tư pháp viện); 7 (Quan chính viện); 8 (Khảo thí viện); 9 (Giám sát viện).

Như vậy so sánh với Duy Nhân Cương Thường thì thiếu sự hiện diện của Phê Phán Công Đường. (Trong khi lại khác với Duy Nhân Cương Thường về bộ phận Lập quốc chính trị và Tổng Văn Hóa viện Cơ sở Kế Hoạch chính trị Cơ Năng, hình 2). Đồng thời Khảo Thí Viện & Giám Sát Viện không có trong Duy Nhân Cương Thường (tuy nhiên, phần 8&9 ở đây phù hợp với trách nhiệm của Kê Sát Viện bên Duy Nhân Cương Thường. Cần phải điều chỉnh tên cho phù hợp với hai tài liệu)

Chưa kể hình 4 này nói đến Xu Mật Viện mà trong tài liệu Duy Nhân Cương Thường hoàn toàn không nói đến Xu Mật Viện hay Xu Mật Viện chính là Chính Trị Phù Bật nằm trong Duy Nhân Cương Thường, nằm dưới Quốc Trưởng để phục vụ Quốc Trưởng (cách thức tổ chức Xu Mật Viện rất giống Chính Trị Phù Bật, vậy thì hai người ghi lại nhưng dùng từ ngữ khác nhau)? Theo tài liệu Duy Dân Cơ Năng thì Xu Mật Viện nằm dưới quyền Quốc Trưởng {bởi do Quốc Trưởng tự đề ra nhưng do Đại Hội (trung tâm hội nghị) tuyển cử} và cơ quan này có quyền “giải thích quốc sách và hiến pháp, có quyền chỉ đạo pháp trị và nhân sự, có quyền trù hoạch quốc gia quy mô và pháp độ”. Trách nhiệm này hoàn toàn không có nói trong Duy Nhân Cương Thường. Phải chăng Cơ Năng Hiến Pháp từ hai tài liệu khác nhau cần xem xét lại để điều chỉnh cho hoàn chỉnh bởi do hai người ghi lại hoàn toàn chưa đầy đủ? Một vấn đề khác, đáng quan tâm, thì tại sao, Lập Pháp Viện không phải là cơ quan giải thích Hiến Pháp mà chuyện này trực thuộc Xu Mật Viện. Vì Xu Mật Viện nằm dưới sự chỉ đạo của Quốc Trưởng thì phải chăng quyền của Quốc Trưởng quá cao bởi có quyền giải thích Hiến Pháp đáp ứng nhu cầu phục vụ của Quốc Trưởng, dễ bị lạm dụng bởi Quốc Trưởng là người điều hành quốc gia ở dạng trung ương? Hay chuyện này được giải quyết bởi Phê Phán Công Đường và Kê Sát Viện để tránh sự lạm dụng quyền hành của Quốc Trưởng và thể hiện tính Đan Quyền của Duy Dân?

Kết luận

Nếu Cơ Năng Hiến Pháp là tổng hợp của Duy Nhân Cương Thường và Duy Dân Cơ Năng thì phải chăng Duy Dân Cơ Năng là nhắm đến khía cạnh kỷ luật (cương thường: kỷ luật hay bản vị = qualification?) của Cơ Năng Hiến Pháp và Duy Dân Cơ Năng nhắm đến sự hoạt động (cơ năng) của Cơ Năng Hiến Pháp. Như vậy phải chăng Cơ Năng Hiến Pháp là một loại Cơ Năng Bản Vị cao nhất của Duy Dân theo như Bản Vị Học Thuyết và vòng xoắn ốc có nút kết?

Một khi san bằng dị biệt giữa hai tài liệu trên về Cơ Năng Hiến Pháp, chúng ta còn phải xét lại nội dung, tiêu chuẩn của Cơ Năng Hiến Pháp có còn giá trị thực tế về nhân số của từng cơ quan, thời gian nhiệm chức, việc thiết lập cơ quan trước hay sau và thẩm định quyền hạn của các cơ quan tác động với nhau có hữu lý và khả thi hay không.

Trước khi đi vào chi tiết của Cơ Năng Hiến Pháp, chúng ta phải dựa vào 2 đầu mối của Duy Dân: Cơ Năng Hiến Pháp và cấu trúc của chính quyền Duy Dân. Quyền chế của Cơ Năng Hiến Pháp không phải là phân quyền (ngoại trừ quân đội Hải, Lục, Không phải phân quyền hầu tránh tình trạng quân đội đảo chính) như các chế độ Tây Phương mà là Đan Quyền. Để hiểu LĐA thiết kế Đan Quyền trong cấu trúc chính quyền, chúng ta phải nhìn lại vai trò của từng bộ phận trong cấu trúc chính quyền Duy Dân có ảnh hưởng trong việc thực hiện dân chủ qua chính trị, kinh tế và xã hội theo 3 tiêu chuẩn: Quốc kế-Dân sinh-Nhân cách.

Các bộ phận chính yếu trong tương quan của Cơ Năng Hiến Pháp

Vì cấu trúc của Duy Dân khác với các cơ cấu chính quyền đương thời, chúng ta cần nhận định các vị trí then chốt của chính quyền để bảo vệ, duy trì trong những trường hợp nguy biến, khẩn trương.

A .Quốc Trưởng được gọi là Tối Cao Quốc Thể, do Trung Tâm Hội Nghị cử lên, được phản bác các quyết án của Trung Tâm Hội Nghị 3 lần, không được giải tán Trung Tâm Hội Nghị; tuyên chiến, giới nghiêm phải được Trung Tâm Hội Nghị chấp nhận; có thêm quyền hạn khác do Trung Tâm Hội Nghị quy định.

B. Trung Tâm Hội Nghị (tối cao hay toàn quốc do Công Dân tầng cử ra, phải thỉnh lệnh Phê Phán Công Đường khi mở đại hội)

Trung Tâm Hội Nghị là Tối Cao Lập Pháp do công dân tầng cử ra; có quyền sáng chế, phúc quyết, tuyển quan, bãi quan hoặc tự hành động, hoặc có thể từ hạ cấp dân đoàn thảo luận đề lên quyết nghị làm hay không làm. Thụ lý các án đàn hạch của Phê Phán Viện (như vậy nếu chưa có Phán Phán Công Đường thì ai sẽ đàn hạch Quốc Trưởng?); đề cử bầu tuyển Quốc Trưởng (3 người); điều lệ tổ chức lấy pháp luật mà định, tự chế do Phê Phán viện đồng ý; đề ra tu chính Hiến Pháp trước quốc dân đoàn triệu tập Quốc dân đoàn; triệu tập Hội nghị lâm thời (3/5 đồng ý); quyết nghị điều lệ tổ chức, hội nghị của các tầng quốc dân đoàn, công dân đoàn; phê chuẩn pháp luật do Lập Pháp Viện đệ lên.

Như vậy Trung Tâm Hội Nghị (Quốc Hội) không trực tiếp soạn luật mà chỉ phê chuẩn luật do Lập Pháp Viện đưa lên. Nhưng Lập Pháp Viện do Quốc Trưởng "sinh mệnh"(tuyển chọn? không do dân bầu) chỉ đạo và Trung Tâm Hội Nghị chuẩn bác. Vậy thì khi chưa có Lập Pháp Viện thì luật nào sẽ được dùng để trị dân? Khi cộng sản sụp đổ thì phải bắt đầu từ đâu khi mà toàn bộ cơ chế đều sụp đổ thì chính quyền lâm thời (nếu có) chắc chắn sẽ không phải là Duy Dân thì sẽ khởi đầu từ đâu? Hay phải chấp nhận với hệ thống tạm thời trước khi dựa vào một hệ thống tư tưởng nào đó? Và khi nói đến hệ thống tư tưởng thì một số đông sẽ sợ hãi vì bài học của tư tưởng Mác đã đưa dân tộc đến vực thẳm hiện nay thì liệu tư tưởng Duy Dân sẽ được chấp nhận ở một chính quyền lâm thời?

Nếu như Trung Tâm Hội Nghị đóng vai trò của Quốc Hội thì phải là thường trực và yếu tố 3/5 số người tham dự để quyết định buổi họp có phù hợp với nhu cầu và trách nhiệm Quốc Hội hay không? Phải chăng con số này cần phải gia tăng bởi khi Quốc Hội họp cần đạt con số cao hơn 3/5? (dính dáng đến điều 13 của Trung Tâm Hội Nghị)

Trung Tâm Hội Nghị do công dân tầng cử ra, được triệu tập quốc dân đoàn "lâm thời” (khi được 3/5 đồng ý) và quyết nghị điều lệ của quốc dân tầng và công dân đoàn. Như vậy cái nào có trước? (quả trứng và con gà). Điều 13, 16, 17 của Trung Tâm Hội Nghị.

C. Phê Phán Viện (đàn hạch toàn quốc trên dưới do Trung Tâm Hội Nghị chấp hành),

Là cơ quan tối cao, siêu việt, bất khả xâm phạm, có quyền phản tỉnh, quan sát, phê phán (không trừng phạt?); xét án Hiến Pháp tố tụng; đề nghị tu cải Hiến Pháp;  đại hội của Trung Tâm Hội Nghị phải có lệnh của Phê Phán Công Đường, Quốc Trưởng phải báo cáo khi Phê Phán Công Đường có đại hội, chịu huấn giới; truy hạch Quốc Trưởng cũ; quyền triệu tập hội nghị toàn quốc tu cải hiến pháp khi được 4/5 người đến họp đồng ý.

- Điều 4: “Phê Phán Công Đường do các tầng công dân họp tổ lại từ 300-500 người hạn tuổi từ 55 trở lên, 70 trở xuống, trong dân chúng phải là thạc đức, do Trung Tâm Hội Nghị hợp với Kê Sát Viện chủ tuyển”. Vậy công dân tầng phải có trước, rồi Trung Tâm Hội Nghị mới phối hợp với Kê Sát Viện (do Quốc Trưởng đề cử nhưng ai quyết định? Nếu gọi là "y pháp luật tựu chức" có nghĩa là thi tuyển nếu trúng thi tuyển thì được nhậm chức?) Vậy khi chưa có Kê Sát Viện thì có nghĩa là chưa có công dân tầng? (quả trứng & con gà).

- Phải chăng đây là ý niệm Đan quyền trở thành vòng luẩn quẩn? 

- Điều 8: "Thường hội xét các án hành chính tố tụng". Vậy nếu là luật do Lập Pháp Viện đề ra thì có phải là hành chính không? (thí dụ: luật phá thai, di trú, tài chính...)

Ở đây, vai trò của Phê Phán Công Đường gần giống như vai trò của giới truyền thông (media): phân tích và phê bình cũng như cho phép người dân góp ý (editor). Phải chăng LĐA thấy vai trò truyền thông (media) không thể do tư nhân quản trị, điều hành (vì sẽ bị mua chuộc, lũng đoạn) nên mới có Phê Phán Công Đường?

D . Kê Sát Viện “giám sát, thẩm kế, đàn hạch công việc pháp luật, tiền tài và quan lại (gồm cả Quốc Trưởng hoặc bất cứ quan nào trong nước) trong quốc gia; Quốc Trưởng không có quyền tuyển miễn; Kê Sát Viện phụ trách với Trung Tâm Hội Nghị);

Lập Pháp viện có vấn đề nội bộ khi Viện Trưởng không do Quốc Trưởng bổ nhiệm nhưng 20-30 nhân viên lại do Quốc Trưởng chọn thì ai sẽ quyết định chính sách của Viện? Nếu có xung đột giữa Viện Trưởng và đa số nhân viên thì sẽ giải quyết ra sao? Khi luật soạn ra theo ý Quốc Trưởng mà không vì quyền lợi quốc gia hay xã hội, quần chúng thì Trung Tâm Hội Nghị (tối cao lập pháp) sẽ tu cải ra sao? Nhu cầu soạn các bộ luật cần thiết cho sự phát triển đất nước sẽ do Trung Tâm Hội Nghị quyết định qua Viện Trưởng hay Lập Pháp Viện dựa trên đa số nhân sự (theo ý Quốc Trưởng)? Nếu Lập Pháp Viện làm luật gia tăng quyền hạn của Quốc Trưởng thì Trung Tâm Hội Nghị sẽ không thông qua luật từ đó luật sẽ làm giảm quyền lực của Quốc Trưởng?

- Phải chăng đây là ý niệm Đan Quyền? 


         TCL

Tháng 11 năm 2019
  (Việt lịch 4898)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Bảy 202110:36 CH(Xem: 509)
Nhìn ở góc cạnh khác thì chuyện nhà giàu xài internet quá độ cũng giống như các đại công ty thu tóm 99% các tài nguyên trong một quốc gia tuy chỉ là 1-2% và để lại đa số dân còn lại với 1% lợi tức quốc gia. Giới nhà giàu có thể biện minh là vì chúng tôi khôn ngoan, có tài năng nên mới làm giàu. Còn quí vị có thể là không chịu cố gắng, kiên nhẫn... nên mới rơi rớt phía sau. Tuy nhiên chính phủ sẽ tìm cách giúp đỡ quí vị, ráng chờ đợi? Mặt khác giới nhà giàu có tiền vận động Quốc Hội cắt giảm ngân sách về an sinh xã hội để gọi là ngăn ngừa sự lạm dụng của dân nghèo, ép buộc họ phải...
06 Tháng Bảy 202110:24 CH(Xem: 1003)
Chuyện vô lý như vậy vẫn có thể xảy ra khi nhà cầm quyền csVN bàng quan với đời sống của người dân, họ chỉ tuyên bố vung vít cho có ngoài ra không một người dân thường nào được trợ cấp, nếu có chỉ là các hội đoàn tôn giáo, người dân, doanh nghiệp tự phát trao tặng, những gói quà này gồm có nhu yếu phẩm và một ít tiền mặt làm sao có thể sống được một thời gian cho dù là ngắn ngủi, thực tế cho thấy vì bức bách cuộc sống, vì thất nghiệp, vì không làm ra tiền đã có nhiều người nhảy cầu tự vẫn, nhìn xa hơn để thấy với sự gia tăng phong tỏa chợ búa, sinh hoạt sẽ làm cho...
06 Tháng Bảy 202110:21 CH(Xem: 574)
Ai đã vận động, ai đã ra lệnh để đưa các em từ Hải Dương vào Sài Gòn trong lúc dịch bệnh rối ren, mà mục đích tuyên truyền lớn hơn cả thực chất? Trên báo Tuổi trẻ ngày 1-7, có bản tin "Hơn 300 giảng viên, sinh viên y Hải Dương bay vào TP.HCM chống dịch", khẳng định rằng "Thông tin từ Vietnam Airlines cho biết chiều 30-6, hãng này nhận được thông tin khẩn từ Bộ Y tế về việc đưa đoàn y tế từ Hải Dương vào TP.HCM". Bộ Y Tế dựa trên tình hình nào để đưa người "khẩn" vào Sài Gòn?
05 Tháng Bảy 202110:50 CH(Xem: 549)
Là một trong những ngôi sao gây tranh cãi hàng đầu thế giới, ngay cả khi đã qua đời, song bản lĩnh của M.Jackson là điều khiến người hâm mộ ông thích thú. Ông hoàng nhạc Pop từng thách thức nhà cầm quyền Trung cộng khi dám tái hiện lại trên sân khấu hình ảnh quân đội chế độ độc tài dùng vũ khí, xe tăng đàn áp cuộc biểu tình đòi dân chủ tháng 6/1989. Cuộc thảm sát ngày 4/6/1989 tại Thiên An Môn đã giết chết và nghiền nát hàng ngàn dân thường Trung Hoa, bao gồm nhiều trí thức, học sinh và sinh viên.
04 Tháng Bảy 202110:50 CH(Xem: 591)
Nguyên nhân khác làm cho giá điện không thể hạ được dù 2 năm nay giá nhiên liệu giảm mạnh, là do thiếu minh bạch trong giá điện. Những khoản lỗ mức độ chục ngàn tỷ trong kinh doanh viễn thông, ngân hàng chứng khoán giai đoạn Đào Văn Hưng và Phạm Lê Thanh lãnh đạo EVN, nếu không đưa vào giá thành điện thì thử hỏi đưa vào đâu? Hai ông ấy bỏ tiền ra đền EVN hay EVN phân bổ lỗ cho các đơn vị trực thuộc rồi tính dần vào giá và khách hàng phải chịu? Bao nhiêu năm mới có cuộc thanh tra EVN tương đối công tâm và minh bạch.
02 Tháng Bảy 202110:42 CH(Xem: 855)
Sự vô liêm sỹ của Chính nằm ở chỗ không một công ty tư bản nào lại chịu chia sẻ công thức sản xuất đang hốt bạc của mình cho một đối tác khác, hơn nữa VN là một quốc gia lạc hậu, tại sao không chọn những nước khác như Úc, Singapore, Nam Hàn hay khá hơn VN một chút là Thái Lan mà lại chọn VN với một mô hình kinh tế tài chính thiếu vắng sự minh bạch? Đó chính là sự ngu đần của bộ máy lãnh đạo đảng csVN, không chỉ riêng về thuốc mà toàn dân hãy nhìn vào thương hiệu những chiếc xe Honda, Toyota tràn ngập thị trường trong nước để xem rằng VN đã có bao giờ...
01 Tháng Bảy 202111:13 CH(Xem: 611)
Khi bạn thực thi quyền tự do ngôn luận giống như ông Trump thì chính bạn đã không hiểu tự do ngôn luận là gì và không quan tâm đến trách nhiệm của những lời nói, lời phát biểu, chia sẻ tin tức của chính mình. Bạn đã thực hiện cùng chính sách và chủ trương của đảng csVN. Khác chăng là bạn cho rằng bạn thực thi quyền tự do ngôn luận còn đảng csvn thực thi quyền bóp chết tự do ngôn luận nhưng kết quả giống nhau là cả hai đưa ra những tin tức giả, gian dối, nói theo cảm tính thay vì dựa vào sự thật đúng bản chất của sự thật. Đừng nói đến tự do dân chủ khi chính bản thân bạn...
01 Tháng Bảy 202111:04 CH(Xem: 604)
Chế độ đảng cộng sản toàn trị ra đời bằng cách mạng bạo lực đã thiết lập chế độ toàn trị tài đức dựa trên khái niệm “tri thức xã hội chủ nghĩa” có nguồn gốc từ hệ tư tưởng Mác – Lênin. Hệ thống giáo dục độc quyền của Đảng này đã đào tạo quá mức “hàng triệu kỹ sư và cán bộ hành chính” và gây ra “một lực đẩy” chế độ tài đức lên nấc thang quyền lực cao nhất. Một tỷ lệ lớn “nhân lực có bằng cấp” được huy động chỉ để bảo vệ ý thức hệ giáo điều tạo ra sự lãng phí “vô hình” chất xám, hạn chế tính sáng tạo, tính phản biện vốn là một đặc tính của “trí thức”.
30 Tháng Sáu 202110:39 CH(Xem: 753)
Thế nhưng, trước các tiếng kêu đòi đầy nước mắt, quặn thắt của người mẹ, người cha, của những người đang kinh hoàng nhìn thấy một sự tàn bạo được che chở rất mực nghiêm minh, thì có đủ các loài ếch nhái cơ hội đã nhảy nhót, tự mình đưa ra kết luận đầy khốn nạn về cái chết của một quân nhân trẻ còn đang nằm đó. Chúng nhanh chóng đẩy cái chết đáng ngờ đó, thành một loại “sâu làm rầu nồi canh” làm ảnh hưởng đến cái tên quân đội nhân dân Việt Nam!
29 Tháng Sáu 202110:49 CH(Xem: 990)
Điểm cần lưu ý đặc biệt là suốt trong thời kỳ đại dịch xảy ra nguyễn phú trọng với vai trò người đứng đầu đảng, cai quản cả ba cơ quan chính phủ, quốc hội hoàn toàn không có một lời nói nào để an ủi người dân, trọng cũng không hề đến thăm bất cứ tỉnh, thành phố nào đang phải chịu thiên tại, dịch họa, y đang ẩn núp trong một dinh cơ sang trọng, thưởng thức sơn hào hải vị sau khi đã được đám đàn em chích xong hai mũi chủng ngừa Flizer mà bọn chúng dành riêng cho thành phần lãnh đạo, tất nhiên những đồng ngoại tệ để mua thuốc cũng lấy từ tiền thuế của người dân mà ra.
27 Tháng Bảy 2021
Nền kinh tế thị trường – định hướng XHCN của đảng đang phá sản vì Covid19, khi một quốc gia thất bại về kinh tế thì sẽ kéo theo sự khủng hoảng chính trị, bởi vì tầng lớp đảng viên đảng csVN chỉ là một bọn cơ hội chủ nghĩa, chúng vào đảng để làm giàu, để hạ cánh an toàn hưởng thụ nhưng khi bầu sửa của đảng đã cạn kiệt thì ngay lập tức bọn chúng sẽ phản đảng và đào thoát sng một quốc gia khác, vì thế chúng ta có thể nhìn thấy sự rạn nứt từ cơ sở hạ tầng cho đến thượng tầng cấu trúc đảng trong thời gian sắp tới; nếu Việt Nam vẫn không có giải phảp khắc phục dịch bệnh...
27 Tháng Bảy 2021
Nhưng tôi biết nhiều người hoàn toàn không nằm trong danh sách 9 nhóm này đã được tiêm chủng ngay trong tháng Năm tháng Sáu vừa qua. Các doanh nghiệp bỏ kinh phí ra “mua” ưu tiên cho nhân viên của mình. Các tòa báo, cơ quan nhà nước không có tiền thì “mua” bằng gì mà được ưu tiên? Tôi dám chắc nhiều cán bộ lãnh đạo trong tầm tuổi 50-60, khỏe mạnh, đã tiêm rồi, bỏ mặc hàng triệu người già yếu bệnh tật phơi thân cho virus. Đây không phải là sự lạm dụng tiền bạc, địa vị, quan hệ, mà là dùng cùi chỏ tranh giành sự sống với những người yếu đuối nhất trong xã hội.
24 Tháng Bảy 2021
Mọi cuộc cách mạng muốn đi đến thành công không phải chỉ lật đổ chính quyền cũ và thay bằng chính quyền mới. Cách mạng là thay đổi toàn diện, triệt để và hướng thượng. Ai sẽ đưa ra đường lối, chính sách để thuyết phục mọi người tham dự và thực hiện? Một khi thiếu chuẩn bị mà thời cơ đưa tới, lực lượng cách mạng vùng lên nắm thời cơ nhưng sau đó là đi vào ngõ tối. Sự tham dự của mọi tầng lớp quần chúng là cần thiết nhưng chưa đủ để đi đến kết quả mong ước. Thành phần lãnh đạo, thường là giai cấp trí thức, ưu tú nhưng dễ sa vào tư đảng, bè phái...
23 Tháng Bảy 2021
Đã không có dân chủ, công bằng thì làm sao có được văn minh? Văn minh nào có được khi tầng lớp lãnh đạo nước nhà thi nhau, giành nhau chích ngừa trước, chọn cho mình con đường sống còn ai chết thì không quan tâm? Thành phần lãnh đạo đã vậy thì trách sao hạng thứ dân chen lấn giành nhau để được test virus? Làm sao mà khoác khuôn mặt đạo đức để khuyên răn người dân bình tĩnh đừng đạp lên đầu nhau mà hãy chờ đến lượt mình trong khi cái đạo đức đảng viên chỉ là cái loại đạo đức giả, một cái mặt nạ được đắp bằng bột tô vẽ tinh tươm nhưng đã mau chóng rạn vỡ và rơi xuống thảm hại trước một con virus?
22 Tháng Bảy 2021
Chính quyền CS bày ra phiếu xét nghiệm Covid âm tính có giá trị 3 ngày, đấy rõ ràng là hành động bóp nghẹt chuỗi cung ứng hàng thiết yếu. Khi chuỗi cung ứng này bị nghẽn, hệ quả là nó đã tạo ra khoảng trống cho gian thương vơ vét sạch tiền trong túi người dân, và thực tế đã chứng minh điều đó. Như vậy với mệnh lệnh “giấy thông hành 3 ngày” nó dẫn tới hậu quả dân thiếu ăn mà tiền dự trữ cũng bị vét sạch. Thị trường có hồi phục hay không nó phụ thuộc vào túi tiền của dân sau dịch. Khi túi dân bị vét cạn thì làm sao thị trường hồi phục sức mua sau dịch đây? Điều đó dẫn tới...
22 Tháng Bảy 2021
Khi làn sóng dịch Covid 19 lần thứ tư bùng phát gần như trên khắp cả nước với trên 5 ngàn ca bệnh mới mỗi ngày, thì chính quyền độc tài CSVN đã thực sự bất lực, dẫn đến làm ẩu, làm bừa,… Do thiếu các phương tiện cấp cứu, thiếu giường bệnh, thiếu bác sĩ,… Nhiều người bệnh đã không được đưa đi cấp cứu kịp thời, khiến họ bị mất mạng tại nhà. Hàng trăm ngàn người ở các khu cách ly tập trung, khu dân cư bị cách ly đã không được cung cấp các nhu yếu phẩm như lương thực, rau quả, nước uống, chất đốt,…, làm cho đời sống của họ vô cùng cơ cực. Nhiều gia đình đã phải ăn cháo trắng cầm hơi,…
20 Tháng Bảy 2021
Thay vì nhồi sọ học sinh bằng những bài giảng sắt máu tuyên truyền thì nên có những bài giảng và vị trí của Việt Nam, một quốc gia nghèo và đông dân, nên dạy cho học sinh biết về GDP của VN hôm nay nằm trong top những quốc gia nghèo nhất thế giới, nên dạy cho học sinh về lòng tự trọng, về danh dự và liêm sỹ của con người, nên giáo dục cho công dân sự mặc cảm thay vì tự hào để rồi đa phần đều sống trong những niềm tin giả tạo trong khi người Việt Nam đi ra thế giới thì bị khinh khi xa lánh vì chỉ hai từ tên nước đã nói đến một loại người ngu ngốc, tham lam, ăn cắp, lường gạt…
20 Tháng Bảy 2021
Theo báo chí Việt Nam đánh giá, dự án đường sắt cao tốc tại Lào đã giúp cho Trung Quốc đạt được 3 mục đích lớn: “Xuất khẩu vốn; xuất khẩu công nghệ và xuất khẩu con người”, tuy nhiên theo tôi còn có một mục đích nữa, đó là nó sẽ giúp Trung Quốc chiếm dụng tài nguyên nước khác. Tuy hiện tại Tàu chưa chiếm dụng tài nguyên của Lào bằng khoản nợ 1,1 tỷ đô ấy, nhưng khi khoản vay đến thời kỳ đáo hạn thì chắc chắn con cá Lào đã nằm gọn trong cái nơm của Tàu và lúc đó, Lào đành phải dâng tài nguyên cho Tàu thôi. Thoát sao được?
19 Tháng Bảy 2021
Chính cách truy cùng diệt tận này đã làm số lượng người bị cách ly tăng rất nhanh. Ở các địa bàn dân cư, một nhà có người nhiểm thì cả con hẻm sẽ bị phong tỏa nội bất xuất ngoại bất nhập. Các công sở, cao ốc chung cư và đặc biệt là các cơ sở y tế, y bác sĩ cũng không ngoại lệ chỉ cần 1 người bị nhiễm cả khối bị phong tỏa Khi dịch đã lan rộng, số người bị cách ly, phong tỏa tăng lên dột ngột. Điều kiện vệ sinh, sinh hoạt của các khu cách ly tạm bợ thấp kém nên dễ xảy ra lây nhiễm chéo. Dư luận xã hội kinh sợ gọi các khu cách ly là “lò ấp dịch”
18 Tháng Bảy 2021
ĐCS có một cái tật cố hữu mà họ không bao giờ bỏ được, đó là tính kiêu ngạo CS. Vì tính kiêu ngạo mà sinh ra bệnh huênh hoang tự đắc rất tai hại, khi dịch chỉ thoáng ghé qua rồi đi thì họ nhận vơ là “tài năng chống dịch của đảng tốt nhất thế giới”. Đến khi dịch ghé thật thì lộ rõ rất nhiều khuyết điểm, tất cả những cái dốt nát ấy nó đổ hết hậu quả lên đầu người dân. Nếu là chính quyền chịu học hỏi, bỏ tật kiêu ngạo thì người dân Việt Nam đã không thể lâm vào sự khốn cùng như bây giờ. Đất nước này là của 100 triệu dân, tại sao phải cúi đầu chịu đựng bọn dốt nát vung gươm múa kiếm...