Bàn về cụm từ “phản động” và sự phản lại chủ nghĩa Marx

03 Tháng Tư 20174:15 CH(Xem: 11586)

Bàn về cụm từ “phản động” và sự phản lại chủ nghĩa Marx

tải xuống

Hiện Hữu

Các cơ quan tuyên truyền, tuyên giáo, dân vận, công tác tư tưởng của nhà nước cứ liên tục nhắc đến cụm từ “phản động” mỗi khi nói đến những nguy cơ, những thế lực mà nhà nước xem là “có vấn đề”.

Thế lai lịch của từ này là như thế nào? Hãy xem xét từ này dưới góc nhìn chính trị - xã hội, triết học của chủ nghĩa Marx:

Phản động được xem là từ dùng để chỉ ý kiến hoặc hành động phản đối, chống lại các xu thế chính trị - xã hội được cho là đúng đắn, tiến bộ và ngược lại với phản động chính là những từ như là “cấp tiến”, “cách mạng”.

Hơn nữa, nếu xét về mặt triết học thì chủ nghĩa Marx quan niệm các sự vật luôn luôn vận động, vận động là quy luật mang tính phổ biến, khách quan, tồn tại ở cả lĩnh vực tự nhiên, xã hội và cả trong tư duy. Sự vật luôn luôn vận động và luôn luôn có sự sinh thành, phát triển và tiêu vong, trong cơ thể sinh học thì con người và các loài cũng tương tự như vậy, đều có quá trình sinh ra, lớn lên và lão hóa rồi chết đi, đó là những gì thuộc về cơ chế tự nhiên. Nếu vận động thuộc về tư duy thì có nghĩa là tư duy, tư tưởng con người luôn luôn phải thay đổi, phù hợp với điều kiện sống, quy luật khách quan. Tựu chung lại vận động có nghĩa là không đứng yên, đó là quy luật khách quan, có muốn cũng không được mà không muốn thì nó vẫn cứ như thế mà vốn dĩ mọi sự vật phải vận động và ý muốn chủ quan của ta lại muốn đứng yên thì có nghĩa là “phản động”, tức là phản lại sự vận động.

Sự vận động dưới góc nhìn của chủ nghĩa Marx trong lĩnh vực xã hội mới là điều đáng lưu ý. Nếu là sự vận động trong lĩnh vực xã hội thì có nghĩa là chẳng có hình thái kinh tế - xã hội nào tồn tại vĩnh viễn đến muôn đời mà chúng sẽ có sự hình thành phát triển và suy tàn rồi bị thay thế bằng hình thái kinh tế xã hội khác và chủ nghĩa Marx chủ trương một cuộc cách mạng xã hội để thiết lập hình thái kinh tế - xã hội mới, tức là cộng sản chủ nghĩa, tức là một hình thái kinh tế - xã hội mới đã được hình thành nhờ sự vượt qua hình thái kinh tế - xã hội tư bản, cần lưu ý là sự vượt qua này theo chủ nghĩa Marx không phải là sự vượt qua, phủ định hoàn toàn những gì thuộc về xã hội cũ mà là trên cơ sở kế thừa nó, sự vượt qua này là kết quả của sự vận động, của sự tích tụ liên tục của các mâu thuẫn tồn tại trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của hình thái kinh tế - xã hội tư bản, khi mâu thuẫn đã đến lúc chín muồi thì sẽ làm nảy sinh cuộc cách mạng xã hội. Như vậy, theo chủ nghĩa Marx thì cách mạng xã hội là một biểu hiện lớn nhất của sự vận động của xã hội và nếu dùng điểm nhìn này để nghiên cứu sự vận động của lịch sử xã hội thì sẽ thấy dù gì đi nữa sự thay đổi là tất yếu, cũng có nghĩa là sự vận động là tất yếu, tất nhiên trước khi sự thay đổi diễn ra thì có nghĩa là phải đối mặt với những gì có tính chất “phản động”, nghĩa là những yếu tố ngăn cản sự thay đổi, sự vận động, ngăn cản sự hình thành những yếu tố mới, ngăn cản những cuộc cách mạng xã hội. Thiết nghĩ, đây là điểm đáng tiếp thu và nghiên cứu của chủ nghĩa Marx và trên cơ sở lý thuyết, những phân tích về lịch sử xã hội của chủ nghĩa Marx thì có thể thấy rõ ràng việc phân định cái gì là xu hướng, biểu hiện của phản động và cái gì xu hướng, biểu hiện của tiến bộ, của cách mạng. Hơn nữa, nếu lấy những luận điểm về sự vận động của xã hội vào hoàn cảnh Việt Nam thì ta sẽ phát hiện ra những gì?

Như trên đã nói, sự vượt qua một hình thái kinh tế - xã hội là trên cở sở kế thừa cái mà nó đã vượt qua. Tính kế thừa và tận dụng những điều kiện được tạo ra từ cơ sở trước đó để vận dụng cho mục tiêu là những gì Karl Marx đã nhấn mạnh ngay trong một câu của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” mà Karl Marx đã viết vào năm 1848: “Nhưng không giờ phút nào, Đảng Cộng sản lại quên gây cho công nhân một ý thức sáng suốt và rõ rệt về sự đối kháng kịch liệt giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, để khi có thời cơ thì có bao nhiêu điều kiện chính trị và xã hội do chế độ tư sản tạo ra, công nhân Đức biết đổi thành bấy nhiêu vũ khí chống lại giai cấp tư sản, để ngay khi tiêu diệt xong những giai cấp phản động ở Đức, là có thể tiến hành đấu tranh chống lại chính giai cấp tư sản”. Hay ngay cả F. Engels, người bạn của Marx, trong tác phẩm “Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản” được viết vào năm 1847 dưới dạng một cuốn cẩm nang hỏi – đáp đã trả lời câu hỏi thứ 17: “Liệu có thể thủ tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức được không?”. Engels đã trả như sau: “Không, không thể được, cũng y như không thể làm cho lực lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức đến mức cần thiết để xây dựng một nền kinh tế công hữu. Cho nên, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đang có tất cả những triệu chứng là sắp nổ ra, sẽ chỉ có thể cải tạo xã hội hiện nay một cách dần dân, và chỉ khi nào đã tạo nên được một khối lượng tư liệu sản xuất cần thiết cho việc cải tạo đó thì khi ấy mới có thể thủ tiêu được chế độ tư hữu”. Như vậy, số phận xã hội tư sản được thay thế bằng cách mạng xã hội và xã hội mới được hình thành dựa trên cơ sở sự kế thừa những thành tựu của xã hội tư sản như là những điều kiện cần thiết cho việc xây dựng xã hội mới là điều mà cả Karl Marx và F. Engels đều đã đề cập đến.

Việc xem xét, nghiên cứu và hành động theo chủ nghĩa Marx thật sự là một việc mà chúng ta phải nhìn vào những biểu hiện cụ thể thật sự chứ không thể nào chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một đảng phái, một tổ chức, một nhà nước, một hệ thống chính trị nào đó tự tuyên bố là lấy chủ nghĩa Marx làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động để mà xem xét đó thực sự là một hình mẫu của một đảng phái, một nhà nước, một hệ thống chính trị Marxist thực thụ. Có thể thấy trong quá khứ về việc chính quyền mới tiếp quản miền Nam ngay lập tức đã tiến hành “cải tạo xã hội chủ nghĩa”, tổ chức đánh sập và xóa bỏ tất cả cơ sở của hệ thống kinh tế thị trường của miền Nam Việt Nam và tất cả những gì tinh hoa trong xã hội về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật được tạo nên bởi xã hội miền Nam trước đây (ví như việc tịch thu, đốt sách của những học giả mà bị chính quyền mới xếp vào dạng “biệt kích văn hóa” chẳng hạn và còn việc bắt cải tạo tư tưởng một số trí thức) là một việc làm phủ định hoàn toàn và không hề có sự kế thừa. Thử hỏi lực lượng sản xuất, năng suất lao động, ý thức xã hội của xã hội Việt Nam ở những thời điểm chiến tranh hoặc sau chiến tranh một vài năm đã cao và tiến bộ đến mức độ có thể làm ra thật nhiều hàng hóa, của cải vật chất để làm nền tảng cho chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa chưa mà lại tiến hành công hữu toàn bộ, thủ tiêu toàn bộ chế độ tư hữu? Rõ ràng, thể chế chính trị tuyên bố là lấy chủ nghĩa Marx làm nền tảng nhưng đã có những biểu hiện phản chủ nghĩa Marx ngay từ trong quá khứ.

Những giá trị về tự do - dân chủ - nhân quyền là sản phẩm vô giá của thời kỳ Khai Sáng, mặc dù để đạt được những giá trị đó cũng phải mất một thời gian rất dài và thời kỳ nảy sinh những giá trị đó là thời kỳ nằm trong xã hội có phương thức sản xuất tư bản theo lý thuyết của chủ nghĩa Marx về các giai đoạn phát triển của xã hội nhân loại thông qua các hình thái kinh tế - xã hội và mặc dù chủ nghĩa Marx chủ trương cách mạng xã hội để thay thế xã hội tư bản nhưng thật ra chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng chủ nghĩa Marx dù gì cũng là một sản phẩm của thời đại, được thoát thai từ bối cảnh xã hội tư bản, tức là kết quả có sự vận động, hun đúc, kết tinh từ những giá trị của xã hội đó và chủ nghĩa Marx cũng chỉ làm thêm một công việc nữa đó là: nhìn nhận, đánh giá và phê phán xã hội tư bản và chủ trương cải tạo, thay thế nó. Tuy nhiên, đặt trong hoàn cảnh và những bức xúc dồn nén về tình hình chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay là không thể ở giai đoạn xã hội mà chủ nghĩa Marx đã phê phán, bởi vì sự thiếu ý thức trong tư tưởng cho đến việc thiếu hụt, khiếm khuyết trên thực tế các giá trị về tự do – dân chủ - nhân quyền (mà nếu như ở phương Tây thì như đã nêu ở trên – chúng thuộc về những giá trị tinh hoa của xã hội tư bản) và nếu như chúng ta tiếp thu luận điểm về sự vận động của lịch sử - xã hội của chủ nghĩa Marx thì có nghĩa là xã hội Việt Nam vẫn còn trong tình trạng mà vẫn chưa hoàn toàn đạt đến hình thái của xã hội tư bản mà chủ nghĩa Marx đã phê phán và những gì bảo thủ, những gì chậm tiến, trì trệ cho việc cải thiện tình trạng xã hội đó có nghĩa đại diện cho sự phản động trong xã hội Việt Nam. Như vậy, xã hội Việt Nam hiện nay phải càng ngày càng phải vận động, thúc đẩy xã hội ngày càng văn minh, giàu mạnh, nhân dân phải có được những quyền tự do bất khả xâm phạm và phải được bảo đảm nhân quyền, bảo vệ đến cùng, đấu tranh và giương cao quyền làm chủ của nhân dân, đó là những gì đại diện cho sự tiến bộ và Việt Nam trong sự vận động của mình là phải hướng đến những giá trị đó và không thể thế lực nào, nhà cầm quyền nào có thể dùng cường quyền để ngăn cản việc hiện thực hóa những giá trị đó và nếu như ngăn cản thì có nghĩa là ngăn cản xu thế tiến bộ. Vậy thì rốt cuộc ai mới là phản động đây? Là những người đại diện cho những xu thế tiến bộ trong xã hội hay là những người, những thế lực cầm quyền dùng quyền lực của họ để ngăn cản, dập tắt chúng, nếu xét trong xã hội Việt Nam?

Rõ ràng ta có thể thấy cụm từ phản động ở Việt Nam hiện đang không được chính danh mà nó đang được sử dụng để biện minh cho quyền lực của hệ thống chính trị, của đảng cầm quyền và những gì dám đi ngược lại, khác biệt với những quan điểm của chính quyền là sẽ bị xem là phản động và cụm từ phản động đã được nhân danh để bảo vệ cho xu thế không muốn có sự cải cách, thay đổi mà chỉ muốn duy trì trật tự hiện hành để đảo bảo quyền lực tuyệt đối lên xã hội, chỉ ở điểm này thôi thì đã trái ngược với quan điểm cốt lõi của chủ nghĩa Marx (mặc dù là lấy chủ nghĩa Marx làm nền tảng) đó là về sự vận động của xã hội. Vậy thì xin đặt lại câu hỏi này một lần nữa: Rốt cuộc ai mới là phản động thật sự?(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20170402/ban-ve-cum-tu-phan-dong-va-su-phan-lai-chu-nghia-marx

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Mười Một 20238:36 CH(Xem: 509)
Song đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là ĐBQH, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh (UB QPAN) Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng: Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?
29 Tháng Mười Một 20236:30 CH(Xem: 605)
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
27 Tháng Mười Một 20237:14 CH(Xem: 885)
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng. Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh hơn.
27 Tháng Mười Một 20237:12 CH(Xem: 813)
Nợ trái phiếu phát sinh trong 9 tháng đầu năm vào khoảng 167.983 tỷ, cộng với 419.000 tỷ nợ trái phiếu từ 2022, tổng khoảng 586.983 tỷ đồng. Nhưng trong số đó, 176.000 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương 30% tổng giá trị trái phiếu BĐS, liên quan đến 69 doanh nghiệp BĐS, đã quá hạn trả nợ lãi theo cam kết (2).Về mặt kỹ thuật, tất cả những công ty này đã phá sản. Thuật ngữ "tái cơ cấu" chỉ là cách đánh tráo khái niệm, còn bản chất nợ không trả được là phá sản. Với tình trạng thị trường đóng băng như hiện tại, núi hàng tồn kho cần đến cả thế kỷ để tiêu thụ thì đến năm 2024, 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bằng cách nào?
27 Tháng Mười Một 20237:11 CH(Xem: 723)
Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết: “Số Quân tại ngũ là 482.000 người. Dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5.3 tỷ US Dollars.” Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng Hòa Séc, Do Thái và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc. Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua xót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.
25 Tháng Mười Một 20235:22 CH(Xem: 1695)
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
22 Tháng Mười Một 20238:26 CH(Xem: 1997)
Trước đây, những kẻ di dân miền bắc vào nam lập nghiệp thường ghi ơn bác hồ của chúng nó trong lòng. Thậm chí cho dù không có họ hàng, cha căng, chú kiết gì với tên hồ nhưng lại có những tên bake 2 nút (1975 cộng lại) lại tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày sinh nhật của hắn 19/5, thậm chí có tên chủ doanh nghiệp nhỏ còn đặt hẳn 10-20 bàn ăn nhậu om xòm, và cho đó là nhớ ơn đến bác của chúng nó. Cho dù thằng bác đó là một tên Tội Phạm Diệt Chủng người dân của mình khi đã gây ra cuộc chiến tranh giết chết và làm thương tật hơn 1 triệu người và áp đặt lên một chế độ độc tài, phi dân chủ và toàn trị hôm nay.
20 Tháng Mười Một 20237:55 CH(Xem: 2188)
Trái lại, Việt Nam là một cựu quốc với lịch sử gần 5000 năm. Lịch sử có chiều dài của dân tộc kết tinh thành một nền văn hóa thâm thúy căn cứ trên phong tục địa phương, sự du nhập Tam Giáo bao gồm Phật, Khổng và Lão cùng với ảnh hưởng của chế độ thuộc địa Pháp, Công Giáo, nhiều hệ phái Tin Lành và những tôn giáo mới bản địa như Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Vì thế, sự công nhận nền văn hóa truyền thống dân tộc như là một tiêu chuẩn quan trọng của luật hiến pháp Việt Nam là cần thiết.
20 Tháng Mười Một 20237:54 CH(Xem: 4363)
Như thế thì họa may thế giới mới công nhận VN có nền KTTT đúng nghĩa. Chứ còn một mặt cứ đi van xin thế giới công nhận, một mặt cứ ra rả tuyên truyền là ‘định hướng XHCN’ thì có mà mơ, bởi vì công nhận chúng mày có nền KTTT xong thì cái lợi ích giảm thuế chỉ nuôi sống băng đảng vô loài cầm quyền để chúng nó dẫn dắt toàn dân VN đến cái thiên đường XHCN thì có là ác mộng của loài người tiến bộ, bởi vì cái thiên đường đó nó chỉ là nơi làm giàu, thụ hưởng của bọn cầm quyền, chứ còn người dân thì cứ mãi mãi đói nghèo lạc hậu! Ai không tin thì cứ nhìn qua Cuba, Bắc Hàn, Venezuele, T+ những nước xây dựng XHCN trước Việt Nam thì sẽ rõ.
16 Tháng Mười Một 20238:16 CH(Xem: 4265)
Tuy nhiên, Tổng Bí thư đảng CSVN vẫn giáo điều biện bạch rằng: “Sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, càng chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lênin không sai, không lỗi thời, mà chính là vì người ta hiểu sai và làm sai chủ nghĩa Mác-Lênin: Sai cả về thực hiện các nguyên lý cơ bản và về vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng.” Nói xong, ông Trọng lại đổi giọng quanh co: “Nhưng dù sao thất bại của chủ nghĩa xã hội lần này chỉ là tạm thời. Quy luật khách quan không ai cưỡng lại được vẫn là chủ nghĩa xã hội sẽ phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản.
14 Tháng Mười Một 20239:23 CH(Xem: 3067)
Ông LBN là một ĐBQH csVN có nhiều chỉ trích gay gắt ngành công an, một video clip trên Tik Tok cho thấy ông đã tấn công vấn nạn lạm quyền, vòi vĩnh, hối lộ trước nghị trường có mặt tên trùm công an Tô Lâm, điều đó có thể làm cho tên trùm SS này hận thù và chỉ đạo đàn em làm án để bắt giam ông LBN. Để thực hiện phương án này Tô Lâm chỉ đạo cho bọn ca Tỉnh Thái Bình hợp đồng (deal) với tên XHĐ đã bị bắt, theo đó chúng mớm cung cho y để khai ông LBN có dính líu vào chuyện làm ăn phi pháp của chúng để được giảm án.
13 Tháng Mười Một 20236:40 CH(Xem: 2434)
Những năm cuối 1980, quan hệ Việt Trung vẫn cực kỳ căng thẳng. Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam lo ngại. Họ đã bí mật nhắn với Trung Quốc về một sự quy hàng. Để rồi 9/1990, một phái đoàn cấp cao nhất của Việt Nam đã bí mật sang Thành Đô. Tại đây, lãnh đạo Việt Nam đã phải “đưa ra nhiều lời hứa”, cả bằng văn bản, lẫn lời hứa miệng, về một sự thuần phục để đổi lấy bình thường hóa quan hệ hai nước. Cũng cần phải nói thêm rằng đầu hàng ở Thành Đô đã làm cho Trung Quốc dường như giành được 'vị thế chính nghĩa' trước dư luận quốc tế và nhất là trong nhân dân Trung Quốc dù họ...
13 Tháng Mười Một 20236:40 CH(Xem: 2232)
Tin tức tuần qua cho thấy, “đối tác chiến lược Việt – Mỹ” quả không phải là chiếc đũa thần. Intel dường như đã hủy bỏ kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất chip tại Việt Nam. Hôm 8/11/2023, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ “tiếc nuối”, đồng thời cho hay, Intel đã viện dẫn lý do rút khỏi Việt Nam, vì bị thiếu điện và thủ tục hành chính rườm rà (1). Cùng lúc đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng vừa tuyên bố đưa Việt Nam trở lại “danh sách giám sát” về hành vi thao túng tiền tệ.
12 Tháng Mười Một 20236:23 CH(Xem: 5073)
Cuối cùng Thưởng sẽ dẫn bầu đoàn thê tử của mình về nước sau khi được đám đại sứ, lãnh sự dẫn đi ăn đặc sản như thằng Tô Lâm công du Anh Quốc, nhưng không lẽ đi một chuyến như vậy mà không có lợi ích gì? Không biết Chủ Tịt Thưởng có cho mấy chục đứa con em nhà đỏ quá giang để đến Mỹ bằng visa công vụ rồi bỏ trốn như chị Nhân Cuốc Hội công du Nam Hàn dạo trước không, thế nhưng cho dù có thì cũng không bỏ bèn gì và không có công lao gì để ‘báo công cùng boác’ cho nên đề nghị Chủ Tịt Thưởng hãy đến...
09 Tháng Mười Một 20238:18 CH(Xem: 2882)
Đại biểu Quốc hội, bà Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) nói: “Ngoài khách quan đó là quy định của pháp luật có những điểm chưa cụ thể, chưa đồng bộ, chưa có quy định trách nhiệm rõ ràng và chưa có quy định của pháp luật về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thì còn có nguyên nhân chủ quan như: năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, không kịp thời cập nhật quy định của pháp luật có liên quan để tránh làm sai; người có thẩm quyền quyết định thiếu chuyên môn lại không dám tin cấp dưới; cấp dưới có trình độ còn hạn chế. Tinh thần làm việc thụ động, sợ trách nhiệm...
30 Tháng Mười Một 2023
Song đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là ĐBQH, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh (UB QPAN) Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng: Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?
29 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
27 Tháng Mười Một 2023
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng. Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh hơn.
27 Tháng Mười Một 2023
Nợ trái phiếu phát sinh trong 9 tháng đầu năm vào khoảng 167.983 tỷ, cộng với 419.000 tỷ nợ trái phiếu từ 2022, tổng khoảng 586.983 tỷ đồng. Nhưng trong số đó, 176.000 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương 30% tổng giá trị trái phiếu BĐS, liên quan đến 69 doanh nghiệp BĐS, đã quá hạn trả nợ lãi theo cam kết (2).Về mặt kỹ thuật, tất cả những công ty này đã phá sản. Thuật ngữ "tái cơ cấu" chỉ là cách đánh tráo khái niệm, còn bản chất nợ không trả được là phá sản. Với tình trạng thị trường đóng băng như hiện tại, núi hàng tồn kho cần đến cả thế kỷ để tiêu thụ thì đến năm 2024, 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bằng cách nào?
27 Tháng Mười Một 2023
Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết: “Số Quân tại ngũ là 482.000 người. Dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5.3 tỷ US Dollars.” Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng Hòa Séc, Do Thái và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc. Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua xót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.
25 Tháng Mười Một 2023
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
22 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, những kẻ di dân miền bắc vào nam lập nghiệp thường ghi ơn bác hồ của chúng nó trong lòng. Thậm chí cho dù không có họ hàng, cha căng, chú kiết gì với tên hồ nhưng lại có những tên bake 2 nút (1975 cộng lại) lại tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày sinh nhật của hắn 19/5, thậm chí có tên chủ doanh nghiệp nhỏ còn đặt hẳn 10-20 bàn ăn nhậu om xòm, và cho đó là nhớ ơn đến bác của chúng nó. Cho dù thằng bác đó là một tên Tội Phạm Diệt Chủng người dân của mình khi đã gây ra cuộc chiến tranh giết chết và làm thương tật hơn 1 triệu người và áp đặt lên một chế độ độc tài, phi dân chủ và toàn trị hôm nay.
20 Tháng Mười Một 2023
Trái lại, Việt Nam là một cựu quốc với lịch sử gần 5000 năm. Lịch sử có chiều dài của dân tộc kết tinh thành một nền văn hóa thâm thúy căn cứ trên phong tục địa phương, sự du nhập Tam Giáo bao gồm Phật, Khổng và Lão cùng với ảnh hưởng của chế độ thuộc địa Pháp, Công Giáo, nhiều hệ phái Tin Lành và những tôn giáo mới bản địa như Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Vì thế, sự công nhận nền văn hóa truyền thống dân tộc như là một tiêu chuẩn quan trọng của luật hiến pháp Việt Nam là cần thiết.
20 Tháng Mười Một 2023
Như thế thì họa may thế giới mới công nhận VN có nền KTTT đúng nghĩa. Chứ còn một mặt cứ đi van xin thế giới công nhận, một mặt cứ ra rả tuyên truyền là ‘định hướng XHCN’ thì có mà mơ, bởi vì công nhận chúng mày có nền KTTT xong thì cái lợi ích giảm thuế chỉ nuôi sống băng đảng vô loài cầm quyền để chúng nó dẫn dắt toàn dân VN đến cái thiên đường XHCN thì có là ác mộng của loài người tiến bộ, bởi vì cái thiên đường đó nó chỉ là nơi làm giàu, thụ hưởng của bọn cầm quyền, chứ còn người dân thì cứ mãi mãi đói nghèo lạc hậu! Ai không tin thì cứ nhìn qua Cuba, Bắc Hàn, Venezuele, T+ những nước xây dựng XHCN trước Việt Nam thì sẽ rõ.
16 Tháng Mười Một 2023
Tuy nhiên, Tổng Bí thư đảng CSVN vẫn giáo điều biện bạch rằng: “Sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, càng chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lênin không sai, không lỗi thời, mà chính là vì người ta hiểu sai và làm sai chủ nghĩa Mác-Lênin: Sai cả về thực hiện các nguyên lý cơ bản và về vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng.” Nói xong, ông Trọng lại đổi giọng quanh co: “Nhưng dù sao thất bại của chủ nghĩa xã hội lần này chỉ là tạm thời. Quy luật khách quan không ai cưỡng lại được vẫn là chủ nghĩa xã hội sẽ phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản.