Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P15)

24 Tháng Mười Hai 20217:20 CH(Xem: 272)

                        Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P15)


indexVũ Hoàng Anh Bốn Phương
E. 
Chính Trị Nguyên Cơ

1.  Những người sinh hoạt chính trị quốc gia ở các tầng cấp dựa vào luật pháp, vào tư cách, nhân cách để đưa lên cấp cao hơn hầu tạo ra một lực lượng chính trị vững chắc có đủ nhân phẩm, nhân cách trong việc lãnh đạo quốc gia.

2.  Những đoàn thể sinh hoạt chính trị quốc gia ở các cấp xã, hạt, huyện, tỉnh sẽ đề cử người vào Quốc Hội.

3.  Sinh hoạt của Trung Tâm Hội Nghị các cấp do sự quyết định của những đoàn thể sinh hoạt chính trị. Trung Tâm Hội Nghị chỉ là người thực thi công việc do các đoàn thể sinh hoạt chính trị giao phó. Nếu trong lúc thực thi gặp trở ngại, cần phải thay đổi điều lệ sinh hoạt của Trung Tâm Hội Nghị thì phải xin phép những đoàn thể sinh hoạt chính trị.

4.  Các đoàn thể trực tiếp sinh hoạt chính trị phải làm việc trong tinh thần chặt chẽ tôn trọng lẫn nhau, từ dưới đi lên từ trên đi xuống để thực thi chức năng của chính mình trong việc giám đốc lập pháp và lãnh đạo quốc gia cùng với quần chúng.

5.  Quốc Dân Trung Tâm Hội Nghị là lãnh tụ toàn quốc dân.

Ở đoạn này có thể hiểu là Trung Tâm Hội Nghị ở các cấp lập thành một Quốc Dân Trung Tâm Hội Nghị để có thể trao đổi, học hỏi với mục đích tạo mọi sinh hoạt của từng địa phương có thể thống nhất trên một cái nhìn tổng thể.

6.  Ý kiến của các đoàn thể trực tiếp sinh hoạt chính trị cấp xã là chính trong việc quân sự trọng đại của quốc gia.

Điều này phù hợp với việc lấy ý kiến quyết định từ cấp xã trong việc thay đổi Hiến Pháp. Xã là bộ phận nhỏ nhất của quốc gia nhưng là bộ phận sống thực của người dân. Nhiều xã hợp thành hạt, nhiều hạt hợp thành huyện, nhiều huyện hợp thành tỉnh. Hạt, huyện và tỉnh đều khởi đi là cái gốc xã, cho nên ý kiến của các tổ chức trực tiếp sinh hoạt chính trị cấp xã là ý quyết định quan trọng phải được quan tâm.

7.  Quốc Dân Trung Tâm Hội Nghị soạn thảo ra điều lệ tổ chức, sinh hoạt, chương trình hội họp của các đoàn thể trực tiếp sinh hoạt chính trị và được sự biểu quyết của trong buổi hội nghị quốc gia của tất cả các đoàn thể trực tiếp sinh hoạt chính trị ở các cấp trước khi đem áp dụng vào thực tế.

Tính dân chủ trong Cơ  Năng Hiến Pháp

Nhìn vào hình thức chọn người vào các cấp lãnh đạo của Cơ Năng Hiến Pháp của cơ chế Duy Dân, ngoài chức vụ Quốc Trưởng, do Quốc Hội đề cử ba người và được toàn dân bỏ phiếu để bầu ra vị Quốc Trưởng. Tất cả các vị trí lãnh đạo khác hoàn toàn không có sự tham dự bằng lá phiếu của người dân.

Phải chăng vì không có sự tham dự bằng lá phiếu của người dân thì tính dân chủ trong Cơ Năng Hiến Pháp đã không có? Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần phải nhìn dân chủ ở một dạng tổng thể, một góc nhìn của Duy Dân chứ không phải cái nhìn dân chủ qua lá phiếu của người dân. Thực tế bầu cử qua lá phiếu của người dân ở Hoa Kỳ, nghe rất là dân chủ nhưng khi được bầu vào vị thế lãnh đạo, cá nhân đó đổi đảng và bỏ phiếu đi ngược lại nguyện vọng của người dân thì người dân chẳng làm được gì ngoài chuyện chờ hết nhiệm kỳ để đổi người khác. Vậy thì “dân chủ” ở Mỹ qua bầu phiếu cũng chỉ là hình thức chứ người dân hoàn toàn không có tiếng nói, không có một cơ quan nào để dựa vào đó đấu tranh cho quyền lợi của chính người dân. Ngay cả những vụ vận động để thay đổi thống đốc cũng là vì tinh thần đảng tính mà vụ xin chữ ký để thay đổi thống đốc tiểu bang California xảy ra ba lần, vừa tốn tiền của dân và tạo sự thiếu niềm tin từ giới cầm quyền.

Dân chủ dưới cơ chế Duy Dân là mỗi cá nhân sống trong quốc gia tự làm chủ được bản thân của mình trên mọi lãnh vực để phụ giúp mọi người thực hiện chuyện thiết kế và chấp hành nhân sinh. Người dân không có khả năng thiết kế thì sẽ không làm chuyện thiết kế nhưng sẽ thực hiện chuyện chấp hành trong cuộc sống cộng đồng với tinh thần trách nhiệm cao đối với tập thể. Dân chủ chính là đặt mình vào đúng vị trí trong xã hội để bộ máy xã hội chạy không bị trục trặc. Những người dân quan tâm đến chính trị hiểu theo nghĩa thiết kế và chấp hành nhân sinh thì sẽ tham gia vào các hoạt động của tổ chức xã hội, từ đó sẽ có những quyết định trực tiếp hay gián tiếp trong việc chọn người nằm trong vị trí lãnh đạo quốc gia ở các cấp tầng của đất nước. Tính tự chủ được đặt ra trong phần đầu của Cơ Năng Hiến Pháp được gọi là Duy Nhân Cương Thường. Đây chính là điểm chính của tinh thần Dân Chủ và là nền tảng của tinh thần Dân Chủ chứ không phải dân chủ thể hiện qua lá phiếu.

Khi mỗi người đạt được tính tự chủ thì sẽ đặt đúng vị trí trong bộ máy của quốc gia để cùng nhau thực hiện thiết kế và chấp hành nhân sinh trong một tinh thần Duy Dân. Và trong Cơ Năng Hiến Pháp đó, nếu người lãnh đạo có những quyết định sai lầm, người dân có hai cơ quan (Kê Sát Viện và Phê Phán Công Đường) để điều chỉnh những sai lầm đó, cho dù Tòa Án Tối Cao có quyết định sai lầm thì người dân vẫn có cơ hội để thay đổi quyết định của Tòa Án Tối Cao. Cho nên thiếu sự tham dự của người dân bằng lá phiếu không có nghĩa là Cơ Năng Hiến Pháp không có tinh thần dân chủ. Chưa kể bầu phiếu tạo ra nhiều chi phí không cần thiết.

Câu hỏi đặt ra là nếu những người được chọn vào cơ cấu cầm quyền dù ở cấp nào phải có tiêu chuẩn đặt ra thì người dân bỏ phiếu hay không bỏ phiếu có gì khác biệt? Nếu có khác biệt thì là chi phí tài lực và nhân lực bỏ vào trong việc tổ chức bầu phiếu. Còn lá phiếu của người dân chọn ai cũng như sự lựa chọn giao cho một cá nhân nào đó, đều giống nhau bởi những người đã được đề cử có đủ tiêu chuẩn đạo đức, tài, khả năng và một số tiêu chuẩn khác.

Nếu thế hệ tương lai thấy rằng chuyện bầu phiếu của người dân là cần thiết như chức vụ của Quốc Trưởng thì có thể thực hiện điều này cho những chức vụ khác và cần phải có luật lệ rõ ràng để tránh tình trạng tranh cử mà người có tiền, hoặc công ty có tiền bỏ vào để vận động cho ai đó như tình trạng ở Hoa Kỳ, tạo ra sân chơi không công bằng vì người có tiền sẽ quảng cáo mạnh hơn.

Những thiếu sót trong Cơ Năng Hiến Pháp

Qua đề nghị của LĐA, những đề nghị mang tính cơ bản để tạo ra một hình thức Đan Quyền trong Cơ Năng Hiến Pháp, vẫn có những thiếu sót mà người diễn giải xin đóng góp ý kiến và hy vọng thế hệ tương lai đem vào trong Cơ Năng Hiến Pháp.

(1)       Cần phải có một cơ chế tự kiểm soát trong mỗi cơ quan của Chính Trị và Hành Chính Tổng Cơ. Cơ chế này tiếng Anh gọi là General Inspector và người lãnh đạo cơ chế này có thể do Quốc Hội đề nghị và không được quyền đuổi người lãnh đạo ngoại trừ vi phạm luật mà Phê Phán Công Đường hoặc Kê Sát Viện luận tội để phải bãi nhiệm chức vụ. Cơ chế làm việc độc lập để tự kiểm soát những người trong Chính Trị và Hành Chánh Tổng Cơ nhằm tránh chuyện lạm dụng quyền hành cho quyền lợi của cá nhân về tài chính hay quyền lực. Nếu chọn phương pháp này thì trong Cơ  Năng Hiến Pháp cần phải ghi rõ trách nhiệm của cơ chế này, còn thời gian phục vụ thì có thể đặt ra nếu thấy cần thiết. Hoặc cơ chế này có thể nằm bên trong của các cơ quan qua hình thức là một ủy ban chứ không cần một cơ quan đặc biệt giống như internal affair của sở cảnh sát. 

(2)  Để tránh tình trạng thưa kiện kéo dài thời gian, qua những lý lẽ của luật sư chẻ cọng tóc ra làm 10 để phá luật, cần phải ghi rõ bất cứ vị trí lãnh đạo nào của quốc gia, ở các cấp, mà cá nhân lãnh đạo lợi dụng chức quyền để đạt lợi nhuận về tài chính hoặc quyền lực cho bản thân, gia đình, họ hàng với bằng chứng rõ ràng thì bị đuổi ra khỏi chức vụ lãnh đạo nếu cá nhân đó vẫn tiếp tục bám quyền hành.

(3) Bất cứ sự xung khắc nào giữa các viện, hoặc giữa Quốc Trưởng và Quốc Hội trong việc thông qua luật pháp, Phê Phán Công Đường sẽ tham dự vào việc giải quyết xung khắc đó. Không thể nào để sự xung khắc này làm trì hoãn những luật lệ cần phải có trong việc thiết kế và chấp hành nhân sinh.

(4) Nếu thế hệ tương lai lựa chọn một Cơ Năng Hiến Pháp khác, thì cần phải lưu lý về chuyện hứa hẹn của các ứng cử viên khi ra tranh cử. Nếu hứa hẹn làm điều A nhưng không làm thì giải quyết ra sao? Nếu hứa hẹn làm điều A nhưng khi đắc cử làm điều B thì sự trừng phạt là gì? Nếu một người lãnh đạo nói láo thì sự trừng phạt là gì hay vẫn để tiếp tục nói dối như hình ảnh đại diện dân cử của Hoa Kỳ?

(5) Quân đội mục đích để bảo vệ lãnh thổ chống lại sự xâm lăng của nước ngoài chứ không phải là để các lãnh đạo dùng quân đội nắm giữ quyền lực bằng cách trấn áp các lực lượng khác trong quốc gia. Cho nên bất cứ ai trong quân đội thực hiện đảo chính, đàn áp các lực lượng khác trong nước thì sẽ bị tử hình vì đó là phản quốc, phản nền Nhân Chủ Dân Chủ trong một cơ chế Duy Dân. Điều này cần phải ghi rõ trong Cơ Năng Hiến Pháp để tránh chuyện luật sư chẻ cọng tóc thành 10.

(6) Cần phải có luật thưởng cho những ai tố cáo những sai lầm của lãnh đạo và khi ai đó tố cáo, làm nhân chứng thì sẽ được luật pháp bảo vệ chứ không phải bị trừng phạt mà dưới thời đại của Trump, một vị sĩ quan trong quân đội làm việc tại Dinh Tổng Thống, ông Alexander Vindman, làm nhân chứng cho vụ đàn hạch lần đầu tiên của Quốc Hội. Điều này phải ghi rõ trong Cơ Năng Hiến Pháp để tạo cơ hội tố giác xảy ra sớm hơn thay vì sợ trả thù và im lặng

(7) Cần có trưng cầu dân ý khi mà sự kiện xảy ra mà ngay cả trong các cơ cấu chính quyền không giải quyết được mà cần có sự đóng góp ý kiến của toàn dân. Đây là vấn đề thế hệ tương lai cần tìm hiểu và giải quyết cho bản Cơ Năng Hiến Pháp được hoàn hảo.


     VHABP

Tháng 8 năm 2021
 (Việt lịch 4900)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Giêng 2022
Bọn chúng cứ ngỡ rằng sẽ lấy vải thưa che được mắt thánh, ti toe khoác lác là sẽ lừa bịp được nhân dân, thế nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ cần một con virus nhỏ bé có tên Corona xuất hiện là cái bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, đạo đức giả của bọn chúng đã lòi ra thảm hại, chính thằng nguyễn phú trọng đã ba tăng cấp bằng khen cho công ty Việt Á để nó mua kit test về ‘ăn cứt mũi nhân dân’, bắc cầu cho nó kiếm bộn bạc trong thương vụ ngàn tỷ, không lẽ trọng không có phần huê hồng nào trong khi đám đàn em bên dưới hốt bộn bạc với phần lại quả cho các Sở Y Tế địa phương...
23 Tháng Giêng 2022
Đó là chưa nói đến những biểu hiện trơ tráo, vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng xảy ra nhan nhản khắp nơi. Hết ông quan này chạy chức lại ông quan kia chạy bằng, hết nhà nọ đạo thơ lại đến nhà khác đạo…luận văn Tiến sĩ, trong giới showbiz thì hết scandal cô ca sĩ này người mẫu kia bị tố là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của người khác nhưng vẫn tỉnh bơ không cho mình có gì sai, lại đến một diễn viên hài từng bị tù vì tội ấu dâm ở Mỹ nhưng vẫn đi diễn và nay lại tỉnh bơ khoe mình mới đoạt Huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam v.v….
22 Tháng Giêng 2022
Rõ ràng, “hai ông em” của Hà Nội đang bị thu hút từ từ vào quỹ đạo ngày càng mở rộng của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Lào và Campuchia đã trở thành những thỏi nam châm cực mạnh hút vốn và doanh nhân Trung Quốc ở các mức độ khác nhau. Chính giới doanh nhân này đã thiết lập mối quan hệ gắn bó với giới tinh hoa cầm quyền tương ứng của hai nước. Điều này đã được thể hiện rõ ràng bởi mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc, vốn đã dành cho CPC và Lào những khoản tài chính và phát triển cơ sở hạ tầng “không ràng buộc”.
20 Tháng Giêng 2022
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người nổi lên giàu có từ kinh doanh bất động sản đất đai tài nguyên ở Việt Nam, đã sáng lập ra giải thưởng quốc tế VinFuture, mang tên vợ chồng mình, để vinh danh những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Và tối ngày hôm nay Thứ năm tại nhà hát lớn Hà Nội, Vượng đã trao giải thưởng nhiều triệu đô La cho sáu nhà khoa học, trong đó nước Mỹ chiếm 5 người. Và đương nhiên là không có khoa học gia người gốc Việt Nam, cả trong và ngoài nước, nào được bén mảng tới giải thưởng này.
20 Tháng Giêng 2022
Đảng có được chính quyền thông qua họng súng và nhà tù và tự viết lên Hiến Pháp cho phép mình có toàn quền độc quyền cai trị quốc gia, có quyền ăn cướp đất đai của người dân bất cứ lúc nào, khi nào mình muốn qua việc phủ nhận quyền tư hữu trong Luật Đất Đai, đảng có hỏi ý kiến người dân bao giờ khi quyết định những quyết sách có hại cho đất nước đâu mà bảo rằng mình là dân chủ và người dân Việt Nam tin theo mình? Do đó đảng csVN là cái đảng đã tự đào huyệt chôn mình khi lời nói không đi đôi với việc làm, nói một đàng nhưng làm một nẻo...
18 Tháng Giêng 2022
Trở lại cùng Tịnh Thất Bồng Lai, theo tin tức từ truyền thông trong nước, trong cuộc họp báo mới nhất vào ngày 14 tháng Một vừa qua, Đại Tá Phó Công An Tỉnh Long An là Văn Công Minh tuyên bố là "những vấn đề liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai hiện đang được điều tra, xác minh làm rõ". Như vậy họ chỉ mới ở bước đầu tiên của thủ tục tố tụng hình sự là điều tra như vừa trình bày bên trên nhưng đã bắt giữ người, đưa ra các cáo buộc dù chúng thay đổi liên tục trong một thời gian ngắn. Việc công an Việt Nam đưa ra các cáo buộc thiếu chứng cứ hay không theo những trình tự...
17 Tháng Giêng 2022
Nếu tên giám đốc công an Tỉnh Long An biết khôn thì dừng ngay vụ án này lại, trả tự do cho các chú tiểu, xin lỗi công khai người bị hại thì còn có thể cứu vãn được tình hình, còn nếu vẫn ngoan cố đi theo con đường bạo lực thì không chỉ người dân trong nước bất bình mà thế giới cũng đang nhìn vào để xem cái nền pháp luật mà Việt Nam khoác lác là nghiêm minh sẽ hành xử như thế nào để có phương án trừng phạt về kinh tế, nhẹ thì tăng thuế hàng xuất khẩu Việt Nam, nặng hơn là cấm nhập khẩu thì có mà xuống hố cả nút...
17 Tháng Giêng 2022
Giống như giáo dục, y tế cũng được xem là phúc lợi công cộng song tại Cộng hòa XHCN Việt Nam, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền có thể phóng tay, trút ngân sách chi cho đủ thứ “trời ơi, đất hỡi”, kể cả cổng chào, tượng đài nhưng giáo dục và y tế thì bị buộc phải tự cân đối. Nghĩa là dù muốn hay không, viên chức giáo dục, nhân viên y tế vẫn phải bóp nặn đồng bào! Không muốn hay hoàn cảnh không tạo ra cơ hội nắn bóp thì ráng mà… chịu tình cảnh như Bệnh viện Tuệ Tĩnh, BVĐK CĐYT Quảng Nam!
13 Tháng Giêng 2022
Báo chí cộng sản Việt Nam thường khoác lác mình là những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, thế nhưng cái văn hóa của đảng, loại văn hóa học theo tấm gương đạo đức hcm bản chất chỉ là loại vô văn hóa, loại mất dạy, cho nên đội ngũ phóng viên, nhà báo trong nước cũng không ngoại lệ, chúng nói không có đổi tiền thì hôm sau chúng nó đổi, chúng nói bình ổn giá vàng, ngoại tệ thì thị trường tăng giá ầm ầm, chúng tôn vinh ai là anh hùng thì đích thị bọn đó là lưu manh không thể nào khác, và khi bọn chúng khép tội cho bất kỳ ai là ‘lợi dụng dân chủ, chống phá nhà nước” thì người đó lại là...
13 Tháng Giêng 2022
Nó không hiểu gì về “bạn vong niên”, cụm từ mà đứa trẻ con cũng biết. Vong có nghĩa là quên, niên là năm. Cũng nói thêm, niên để chỉ năm trong dòng thời gian, “bất tri tam bách dư niên hậu” (không biết hơn 300 năm sau), còn nếu chỉ tuổi con người thì dùng tuế, ví dụ bách tuế là trăm tuổi, vạn tuế là vạn tuổi. Nhưng niên cũng có nghĩa là lứa tuổi, ví dụ lão niên (lứa tuổi già), thanh niên (tuổi xanh, trẻ), đồng niên (cùng tuổi, cùng lứa)… Vong niên, theo nghĩa đen là quên cái tuổi đi, không quan tâm tới tuổi. Bạn vong niên là già trẻ chơi với nhau không quan tâm tới tuổi tác khác nhau...