Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P15)

24 Tháng Mười Hai 20217:20 CH(Xem: 569)

                        Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P15)


indexVũ Hoàng Anh Bốn Phương
E. 
Chính Trị Nguyên Cơ

1.  Những người sinh hoạt chính trị quốc gia ở các tầng cấp dựa vào luật pháp, vào tư cách, nhân cách để đưa lên cấp cao hơn hầu tạo ra một lực lượng chính trị vững chắc có đủ nhân phẩm, nhân cách trong việc lãnh đạo quốc gia.

2.  Những đoàn thể sinh hoạt chính trị quốc gia ở các cấp xã, hạt, huyện, tỉnh sẽ đề cử người vào Quốc Hội.

3.  Sinh hoạt của Trung Tâm Hội Nghị các cấp do sự quyết định của những đoàn thể sinh hoạt chính trị. Trung Tâm Hội Nghị chỉ là người thực thi công việc do các đoàn thể sinh hoạt chính trị giao phó. Nếu trong lúc thực thi gặp trở ngại, cần phải thay đổi điều lệ sinh hoạt của Trung Tâm Hội Nghị thì phải xin phép những đoàn thể sinh hoạt chính trị.

4.  Các đoàn thể trực tiếp sinh hoạt chính trị phải làm việc trong tinh thần chặt chẽ tôn trọng lẫn nhau, từ dưới đi lên từ trên đi xuống để thực thi chức năng của chính mình trong việc giám đốc lập pháp và lãnh đạo quốc gia cùng với quần chúng.

5.  Quốc Dân Trung Tâm Hội Nghị là lãnh tụ toàn quốc dân.

Ở đoạn này có thể hiểu là Trung Tâm Hội Nghị ở các cấp lập thành một Quốc Dân Trung Tâm Hội Nghị để có thể trao đổi, học hỏi với mục đích tạo mọi sinh hoạt của từng địa phương có thể thống nhất trên một cái nhìn tổng thể.

6.  Ý kiến của các đoàn thể trực tiếp sinh hoạt chính trị cấp xã là chính trong việc quân sự trọng đại của quốc gia.

Điều này phù hợp với việc lấy ý kiến quyết định từ cấp xã trong việc thay đổi Hiến Pháp. Xã là bộ phận nhỏ nhất của quốc gia nhưng là bộ phận sống thực của người dân. Nhiều xã hợp thành hạt, nhiều hạt hợp thành huyện, nhiều huyện hợp thành tỉnh. Hạt, huyện và tỉnh đều khởi đi là cái gốc xã, cho nên ý kiến của các tổ chức trực tiếp sinh hoạt chính trị cấp xã là ý quyết định quan trọng phải được quan tâm.

7.  Quốc Dân Trung Tâm Hội Nghị soạn thảo ra điều lệ tổ chức, sinh hoạt, chương trình hội họp của các đoàn thể trực tiếp sinh hoạt chính trị và được sự biểu quyết của trong buổi hội nghị quốc gia của tất cả các đoàn thể trực tiếp sinh hoạt chính trị ở các cấp trước khi đem áp dụng vào thực tế.

Tính dân chủ trong Cơ  Năng Hiến Pháp

Nhìn vào hình thức chọn người vào các cấp lãnh đạo của Cơ Năng Hiến Pháp của cơ chế Duy Dân, ngoài chức vụ Quốc Trưởng, do Quốc Hội đề cử ba người và được toàn dân bỏ phiếu để bầu ra vị Quốc Trưởng. Tất cả các vị trí lãnh đạo khác hoàn toàn không có sự tham dự bằng lá phiếu của người dân.

Phải chăng vì không có sự tham dự bằng lá phiếu của người dân thì tính dân chủ trong Cơ Năng Hiến Pháp đã không có? Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần phải nhìn dân chủ ở một dạng tổng thể, một góc nhìn của Duy Dân chứ không phải cái nhìn dân chủ qua lá phiếu của người dân. Thực tế bầu cử qua lá phiếu của người dân ở Hoa Kỳ, nghe rất là dân chủ nhưng khi được bầu vào vị thế lãnh đạo, cá nhân đó đổi đảng và bỏ phiếu đi ngược lại nguyện vọng của người dân thì người dân chẳng làm được gì ngoài chuyện chờ hết nhiệm kỳ để đổi người khác. Vậy thì “dân chủ” ở Mỹ qua bầu phiếu cũng chỉ là hình thức chứ người dân hoàn toàn không có tiếng nói, không có một cơ quan nào để dựa vào đó đấu tranh cho quyền lợi của chính người dân. Ngay cả những vụ vận động để thay đổi thống đốc cũng là vì tinh thần đảng tính mà vụ xin chữ ký để thay đổi thống đốc tiểu bang California xảy ra ba lần, vừa tốn tiền của dân và tạo sự thiếu niềm tin từ giới cầm quyền.

Dân chủ dưới cơ chế Duy Dân là mỗi cá nhân sống trong quốc gia tự làm chủ được bản thân của mình trên mọi lãnh vực để phụ giúp mọi người thực hiện chuyện thiết kế và chấp hành nhân sinh. Người dân không có khả năng thiết kế thì sẽ không làm chuyện thiết kế nhưng sẽ thực hiện chuyện chấp hành trong cuộc sống cộng đồng với tinh thần trách nhiệm cao đối với tập thể. Dân chủ chính là đặt mình vào đúng vị trí trong xã hội để bộ máy xã hội chạy không bị trục trặc. Những người dân quan tâm đến chính trị hiểu theo nghĩa thiết kế và chấp hành nhân sinh thì sẽ tham gia vào các hoạt động của tổ chức xã hội, từ đó sẽ có những quyết định trực tiếp hay gián tiếp trong việc chọn người nằm trong vị trí lãnh đạo quốc gia ở các cấp tầng của đất nước. Tính tự chủ được đặt ra trong phần đầu của Cơ Năng Hiến Pháp được gọi là Duy Nhân Cương Thường. Đây chính là điểm chính của tinh thần Dân Chủ và là nền tảng của tinh thần Dân Chủ chứ không phải dân chủ thể hiện qua lá phiếu.

Khi mỗi người đạt được tính tự chủ thì sẽ đặt đúng vị trí trong bộ máy của quốc gia để cùng nhau thực hiện thiết kế và chấp hành nhân sinh trong một tinh thần Duy Dân. Và trong Cơ Năng Hiến Pháp đó, nếu người lãnh đạo có những quyết định sai lầm, người dân có hai cơ quan (Kê Sát Viện và Phê Phán Công Đường) để điều chỉnh những sai lầm đó, cho dù Tòa Án Tối Cao có quyết định sai lầm thì người dân vẫn có cơ hội để thay đổi quyết định của Tòa Án Tối Cao. Cho nên thiếu sự tham dự của người dân bằng lá phiếu không có nghĩa là Cơ Năng Hiến Pháp không có tinh thần dân chủ. Chưa kể bầu phiếu tạo ra nhiều chi phí không cần thiết.

Câu hỏi đặt ra là nếu những người được chọn vào cơ cấu cầm quyền dù ở cấp nào phải có tiêu chuẩn đặt ra thì người dân bỏ phiếu hay không bỏ phiếu có gì khác biệt? Nếu có khác biệt thì là chi phí tài lực và nhân lực bỏ vào trong việc tổ chức bầu phiếu. Còn lá phiếu của người dân chọn ai cũng như sự lựa chọn giao cho một cá nhân nào đó, đều giống nhau bởi những người đã được đề cử có đủ tiêu chuẩn đạo đức, tài, khả năng và một số tiêu chuẩn khác.

Nếu thế hệ tương lai thấy rằng chuyện bầu phiếu của người dân là cần thiết như chức vụ của Quốc Trưởng thì có thể thực hiện điều này cho những chức vụ khác và cần phải có luật lệ rõ ràng để tránh tình trạng tranh cử mà người có tiền, hoặc công ty có tiền bỏ vào để vận động cho ai đó như tình trạng ở Hoa Kỳ, tạo ra sân chơi không công bằng vì người có tiền sẽ quảng cáo mạnh hơn.

Những thiếu sót trong Cơ Năng Hiến Pháp

Qua đề nghị của LĐA, những đề nghị mang tính cơ bản để tạo ra một hình thức Đan Quyền trong Cơ Năng Hiến Pháp, vẫn có những thiếu sót mà người diễn giải xin đóng góp ý kiến và hy vọng thế hệ tương lai đem vào trong Cơ Năng Hiến Pháp.

(1)       Cần phải có một cơ chế tự kiểm soát trong mỗi cơ quan của Chính Trị và Hành Chính Tổng Cơ. Cơ chế này tiếng Anh gọi là General Inspector và người lãnh đạo cơ chế này có thể do Quốc Hội đề nghị và không được quyền đuổi người lãnh đạo ngoại trừ vi phạm luật mà Phê Phán Công Đường hoặc Kê Sát Viện luận tội để phải bãi nhiệm chức vụ. Cơ chế làm việc độc lập để tự kiểm soát những người trong Chính Trị và Hành Chánh Tổng Cơ nhằm tránh chuyện lạm dụng quyền hành cho quyền lợi của cá nhân về tài chính hay quyền lực. Nếu chọn phương pháp này thì trong Cơ  Năng Hiến Pháp cần phải ghi rõ trách nhiệm của cơ chế này, còn thời gian phục vụ thì có thể đặt ra nếu thấy cần thiết. Hoặc cơ chế này có thể nằm bên trong của các cơ quan qua hình thức là một ủy ban chứ không cần một cơ quan đặc biệt giống như internal affair của sở cảnh sát. 

(2)  Để tránh tình trạng thưa kiện kéo dài thời gian, qua những lý lẽ của luật sư chẻ cọng tóc ra làm 10 để phá luật, cần phải ghi rõ bất cứ vị trí lãnh đạo nào của quốc gia, ở các cấp, mà cá nhân lãnh đạo lợi dụng chức quyền để đạt lợi nhuận về tài chính hoặc quyền lực cho bản thân, gia đình, họ hàng với bằng chứng rõ ràng thì bị đuổi ra khỏi chức vụ lãnh đạo nếu cá nhân đó vẫn tiếp tục bám quyền hành.

(3) Bất cứ sự xung khắc nào giữa các viện, hoặc giữa Quốc Trưởng và Quốc Hội trong việc thông qua luật pháp, Phê Phán Công Đường sẽ tham dự vào việc giải quyết xung khắc đó. Không thể nào để sự xung khắc này làm trì hoãn những luật lệ cần phải có trong việc thiết kế và chấp hành nhân sinh.

(4) Nếu thế hệ tương lai lựa chọn một Cơ Năng Hiến Pháp khác, thì cần phải lưu lý về chuyện hứa hẹn của các ứng cử viên khi ra tranh cử. Nếu hứa hẹn làm điều A nhưng không làm thì giải quyết ra sao? Nếu hứa hẹn làm điều A nhưng khi đắc cử làm điều B thì sự trừng phạt là gì? Nếu một người lãnh đạo nói láo thì sự trừng phạt là gì hay vẫn để tiếp tục nói dối như hình ảnh đại diện dân cử của Hoa Kỳ?

(5) Quân đội mục đích để bảo vệ lãnh thổ chống lại sự xâm lăng của nước ngoài chứ không phải là để các lãnh đạo dùng quân đội nắm giữ quyền lực bằng cách trấn áp các lực lượng khác trong quốc gia. Cho nên bất cứ ai trong quân đội thực hiện đảo chính, đàn áp các lực lượng khác trong nước thì sẽ bị tử hình vì đó là phản quốc, phản nền Nhân Chủ Dân Chủ trong một cơ chế Duy Dân. Điều này cần phải ghi rõ trong Cơ Năng Hiến Pháp để tránh chuyện luật sư chẻ cọng tóc thành 10.

(6) Cần phải có luật thưởng cho những ai tố cáo những sai lầm của lãnh đạo và khi ai đó tố cáo, làm nhân chứng thì sẽ được luật pháp bảo vệ chứ không phải bị trừng phạt mà dưới thời đại của Trump, một vị sĩ quan trong quân đội làm việc tại Dinh Tổng Thống, ông Alexander Vindman, làm nhân chứng cho vụ đàn hạch lần đầu tiên của Quốc Hội. Điều này phải ghi rõ trong Cơ Năng Hiến Pháp để tạo cơ hội tố giác xảy ra sớm hơn thay vì sợ trả thù và im lặng

(7) Cần có trưng cầu dân ý khi mà sự kiện xảy ra mà ngay cả trong các cơ cấu chính quyền không giải quyết được mà cần có sự đóng góp ý kiến của toàn dân. Đây là vấn đề thế hệ tương lai cần tìm hiểu và giải quyết cho bản Cơ Năng Hiến Pháp được hoàn hảo.


     VHABP

Tháng 8 năm 2021
 (Việt lịch 4900)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Tám 2022
Một chế độ CS không cần những người lãnh đạo tài giỏi, yêu nước thương dân, Chúng chỉ cần những kẻ yêu đảng, trung thành với đảng và tận tâm, tận lực phục vụ chế độ, tuy nhiên đảng sẽ tạo cơ hội cho tham nhũng nhằm vơ vét tiền của cho cá nhân. Bằng chứng cụ thể Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng một điều rằng. Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh vào ta, lời phát biểu vào ngày Sáng 17/10, ông Trọng cùng tổ đại biểu số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.
07 Tháng Tám 2022
Đáp lại hành động chữa thẹn của Trung Quốc là hành động thật của Mỹ. Theo CNN cho biết vào giữa Tháng Mười, Mỹ sẽ tham gia cuộc diễn tập quân sự với Ấn Độ tại vùng núi cách Đường biên giới Ấn-Trung chưa đầy 100km. Đây là thông điệp của Mỹ muốn gởi đến Trung Quốc rằng “mi động tới Đài Loan thì Tây Tạng sẽ độc lập”. Đây quả là nước cờ cao tay. Đánh Đài thì vừa ôm đầu máu mà có thể mất cả vùng Tây Tạng rộng lớn, liệu Tàu có dám đánh đổi không? Xem ra, Tàu không những dưới Mỹ về thực lực quân sự mà thua mưu Mỹ, chính Mỹ đã nhá kế “vây Ngụy cứu Triệu" để cảnh cáo Tàu.
05 Tháng Tám 2022
Cần ngửa bài tẩy của Tàu để đồng minh Mỹ tại Đông Á mạnh dạn hơn trong vấn đề đối đầu với trục ác quỷ Nga – Trung – Triều. Có người đánh giá rằng hành động của bà Nancy Pelosi sẽ làm cho Nga - Trung - Triều liên kết lại và chống Mỹ mạnh hơn nữa. Đây là đánh giá ngây thơ bởi đây là mối liên kết bền vững, dù Mỹ có “đi nhẹ nói khẽ” thì chúng vẫn chống Mỹ điên cuồng. Với khối này, phải lật bài tẩy để những nước khác xem gà mà chọn phe thì hiệu quả hơn là chiều chuộng để nó vượt mặt.
05 Tháng Tám 2022
Sự kiện tạo thành trận bão về dư luận từ đầu tuần tới giờ là việc một nam sinh thiếp đi khi đang thi môn tiếng Anh. Giám thị không đánh thức thí sinh này cho đến khi hết giờ thi và cũng không chịu nhận giấy nháp – chứng tỏ thí sinh đã hoàn tất bài thi, chỉ chưa điền vào giấy thi. Cũng vì vậy, tuy là một học sinh giỏi, điểm thi các môn khác trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH không tệ chút nào nhưng nam sinh vừa kể phải nhận điểm 0 phần thi tiếng Anh, không được công nhận tốt nghiệp PTTH…
04 Tháng Tám 2022
Hoàn Cầu Thời báo là một phiên bản dân tộc chủ nghĩa của đảng Cộng sản Trung Quốc, tương tự như các trang mạng xã hội tiếng Việt như là Cờ Đỏ, hay trang Đấu tranh chống diễn biến hòa bình,… của đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, người cộng sản Trung Quốc nhiều tiền của hơn, có thế hơn, nên họ ra hẳn một trang báo, gọi là tự do ngôn luận, không phải tiếng nói chính thức của nhà nước Bắc Kinh. Người cộng sản Việt Nam thì co ro khép nép hơn, chỉ dừng lại ở mức mạng xã hội, hay đôi khi đưa các viên “tướng” như Lê Thế Mẫu chẳng hạn, lên sân khấu bênh ông Putin, làm ra vẻ rất dữ dằn.
03 Tháng Tám 2022
TQ nói diễn tập quân sự nhằm để vớt vát chút sỹ diện còn lại chứ chuyến công du của bà Pelosi đã được quân đội Mỹ bảo vệ tối đa, ngoài Hàng Không Mẫu Hạm USS Ronald Reagan chứa hàng trăm máy bay chiến đấu có khả năng áp đảo cao còn có hai tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng USS Antietam, tàu khu trục, USS Higgins, ngoài ra dưới đáy biển còn có tàu ngầm nguyên tử mang theo vũ khí hạt nhân có sức công phả khủng khiếp hơn cả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả tại Nhật năm 1945. Các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản và Thái Lan đặt trong...
03 Tháng Tám 2022
Ngày 2 Tháng Tám, BBC cho biết, bà Liz Truss đương kim ngoại trưởng Anh và là ứng cử viên sáng giá cho chức thủ tướng Anh cũng đang có dự định đến Đài Loan. Đây là một bất ngờ, bởi lực lượng quân sự của Mỹ dày đặc ở khu vực Thái Bình Dương kéo dài từ khu vực Phillipines đến Okinawa Nhật Bản nên bảo vệ bà Nancy Pelosi rất tốt. Nhưng Anh thì sao? Quốc gia này không có quân đội đồn trú tại Châu Á thì làm sao bảo vệ Liz Truss? Điều này cho thấy bà Liz Truss tin vào khả năng Đài Loan bảo đảm an ninh trước sự đe dọa của Trung Quốc.
02 Tháng Tám 2022
Tình hình Đài Loan và Trung Quốc khá giống Nga và Ukraine. Trung Quốc đang nổi lên là cường quốc cả quân sự lẫn kinh tế. Về quân sự, Trung Quốc đang đầu tư số lượng vũ khí và số quân áp đảo. Tuy nhiên, với chiến tranh hiện đại thì vấn đề ở chất lượng chứ không phải số lượng. Hầu hết vũ khí Tàu đều do Tàu sản xuất tương tự vũ khí Nga cũng do Nga sản xuất. Cả Nga và Tàu đều chủ yếu là PR bằng những thông tin dạng bài viết hoặc clip quảng cáo chứ chưa được kiểm chứng thực tế. Về công nghệ quốc phòng, Trung Quốc chỉ đang tiệm cận Nga chứ thể chưa với tới tầm như Mỹ và Phương Tây.
31 Tháng Bảy 2022
Ngân hàng nhà nước bơm rất nhiều nước vào vườn cây nhưng trong vườn vẫn có cây chết vì thiếu nước. Đấy là sự bất cập. Nguyên nhân là chỗ bơm nhiều chỗ không bơm tạo cho nền kinh tế phát triển mất cân đối, thiếu bền vững. Tại việt Nam đang xảy ra nghịch lý, đấy là chỉ số tăng trưởng rất tốt nhưng doanh nghiệp thì vẫn đang ngáp ngáp chờ chết. Để giải quyết vấn đề này thì gần như không thể, vì sự điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước bị lố từ lâu, giờ hãm gấp là nền kinh tế nhào đầu ngay.
30 Tháng Bảy 2022
So sánh hành động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Thái Lan thì thấy rằng Ngân hàng Trung ương Thái đang có quá quá nhiều dư địa để thực hiện chính sách tỷ giá hoái đối nới rộng và chính sách tự do kinh doanh vàng. Còn với Ngân hàng nhà nước Việt Nam, từ nhiều năm nay vẫn cứ chới với với chính sách tỷ giá hoái đoái mà hy sinh mọi chính sách khác để người dân phải chịu thiệt trường kỳ. Theo tôi đoán, Ngân hàng Nhà nước sẽ không xóa chính sách độc quyền nhập khẩu vàng vì tôi không tin lượng USD dự trữ của Ngân hàng Nhà nước đủ du giả để...