Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P9)

01 Tháng Mười Hai 202110:19 CH(Xem: 605)

                          Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P9)


indexVũ Hoàng Anh Bốn Phươngb. 
Tối Cao Lập Pháp

Trước khi đi vào phần Tối Cao Lập Pháp cần phải hiểu rõ từ Quốc Dân, Quốc Dân Đoàn, Quốc Chính Dân Đoàn, Công Dân, Quốc Chính Công Dân, Công Dân Đoàn, Trung Tâm Hội Nghị.

Quốc Dân là những người sống trong quốc gia, trẻ, già, bé, lớn, không phân biệt tuổi tác và giống tính. Đây là những người dân sống và sinh hoạt trong xã hội. Trong diễn giải sẽ dùng từ ngữ là người dân.

Quốc Dân Đoàn là những đoàn thể xã hội hình thành trong sinh hoạt của xã hội ở các tầng của xã chính dân đoàn, huyện chính dân đoàn, hạt chính dân đoàn, tỉnh chính dân đoàn, và quốc chính dân đoàn. Những đoàn thể này có thể mang tính đảng phái hoặc không đảng phái. Trong diễn giải sẽ dùng từ ngữ các hội đoàn trong xã hội.

Công Dân là người tham dự trực tiếp vào hệ thống sinh hoạt chính trị. Đây là những người không hẳn nằm trong cơ cấu cầm quyền mà là những người tham gia vào hệ thống sinh hoạt chính trị của quốc gia (activism). Những người làm trong cơ cấu chính quyền không hẳn là công dân khi họ không tham dự vào sinh hoạt chính trị của đất nước để tạo những thay đổi trong thiết kế và chấp hành nhân sinh. Trong diễn giải sẽ dùng từ những cá nhân tham dự vào chính trị (thiết kế và chấp hành nhân sinh) của quốc gia. Thí dụ một người thư ký làm việc cho một cơ quan nào đó trong bộ máy cầm quyền, nếu cá nhân đó không sinh hoạt trong các hội đoàn chính trị (phải hiểu ở nghĩa rộng lớn gồm tất cả các đoàn thể có ảnh hưởng đến việc thiết kế và chấp hành nhân sinh) thì không phải là Công Dân mà chỉ là Quốc Dân làm việc để sống và chọn làm trong chính quyền thay vì làm cho tư nhân.

Công Dân Tầng là những thành phần tham gia vào chính trị ở các cấp gồm xã, huyện, hạt, tỉnh, quốc gia. Trong diễn giải sẽ dùng từ ngữ cá nhân tham dự chính trị ở các cấp địa phương.

Quốc Chính Công Dân tức là những người tham dự vào sinh hoạt chính trị ở dạng quốc gia.

Công Dân Đoàn là những cá nhân công dân hợp thành đoàn thể chuyên môn trong từng lãnh vực có ảnh hưởng đến sinh hoạt chính trị của quốc gia. Các đoàn thể này mang tính xã hội hay đảng phái.

Trung Tâm Hội Nghị gồm có hai nghĩa. (1) Ở vị thế lãnh đạo Quốc Gia gọi là Quốc Hội. (2) Ở vị thế địa phương gọi là Trung Tâm Hội Nghị, tức là những cá nhân do các đoàn thể trực tiếp sinh hoạt chính trị chọn vào Trung Tâm Hội Nghị để lãnh đạo sinh hoạt của bộ mấy cầm quyền cấp địa phương. Quyền hạn của Trung Tâm Hội Nghị do các đoàn thể trực tiếp sinh hoạt chính trị đưa ra và Trung Tâm Hội Nghị là người dùng quyền hành đó để lãnh đạo và đốc thúc bên dưới thực thi chuyện thiết kế và chấp hành nhân sinh.

Tối Cao Lập Pháp được hiểu là Quốc Hội, còn gọi là Trung Tâm Hội Nghị trong Cơ Năng Hiến Pháp. Sự khác biệt giữa Quốc Hội trong Cơ Năng Hiến Pháp với Quốc Hội của các quốc gia trên thế giới là Quốc Hội trong Cơ Năng Hiến Pháp không làm luật mà chỉ duyệt xét luật từ bên Lập Pháp Viện để luật chính thức áp dụng trên toàn quốc do công bố của Quốc Trưởng. Quyền lực của Quốc Hội lẫn quyền lực của Quốc Trưởng đều bị Phê Phán Công Đường và Kê Sát Viện kiểm soát để tránh trình trạng lạm quyền.

1.  Quyền lực của Quốc Hội từ những đoàn thể sinh hoạt xã hội của quốc gia ở các cấp xã, huyện, hạt, tỉnh.

2.  Các đoàn thể sinh hoạt chính trị ở cấp xã, hạt, huyện và tỉnh sẽ đề cử người vào Quốc Hội. Các cá nhân được đề cử phải từng phục vụ trong quân đội nhưng không còn hiện dịch.

Sự lựa chọn như thế nào LĐA không nói đến như là một hệ thống mở để thế hệ tương lai tự đưa ra điều luật lựa chọn cho phù hợp với thực tế. Tuy nhiên trong các tài liệu của LĐA có nói đến Nhân Phẩm, Nhân Cách là điều kiện cần phải có để nắm những vị trí lãnh đạo. Vị trí càng cao thì tư cách đạo đức đòi hỏi càng nhiều cùng với khả năng lãnh đạo. Có bốn điều kiện mà LĐA đòi hỏi dành cho những người muốn tham gia vào sinh hoạt chính trị trong vị trí thiết kế và chấp hành nhân sinh đó là: (1) phải trên 18 tuổi và có kinh nghiệm sinh hoạt chính trị; (2) có đạo đức và tư cách; (3) có học vấn, năng lực tham chính, xử lý chính trị; (4) nghĩa vụ phục vụ quốc gia. Đây là những tiêu chuẩn căn bản dành cho những ai muốn tham gia vào sinh hoạt của Công Dân Tầng. Công Dân Tầng ở xã, huyện, hạt, tỉnh, hay quốc gia đều có 4 điều kiện căn bản này và thêm những điều kiện khác dành cho từng cấp bởi càng lên cao thì tư cách, nhân phẩm, tuổi tác, kinh nghiệm đòi hỏi nhiều hơn so với cấp dưới.

Một điểm đáng lưu ý là người được chọn vào Quốc Hội không do bầu phiếu từ người dân mà do các cá nhân sinh hoạt ở dạng quốc gia lựa chọn. Mà những cá nhân sinh hoạt ở dạng quốc gia là những người trực tiếp tham gia vào sinh hoạt chính trị và biết rõ khả năng của từng người để chọn vào Quốc Hội. Điều này tránh được tình trạng người có tiền, không có khả năng, ra tranh cử và dùng tâm lý để mua lá phiếu của người dân mà hình ảnh các vị dân cử ở Hoa Kỳ là thí dụ điển hình. Sự lựa chọn người vào Quốc Hội có thể là cá nhân sinh hoạt chính trị ở các cấp tầng xã, huyện, hạt, tỉnh, quốc gia nếu những cá nhân đó đạt tiêu chuẩn mà cơ quan Quan Chính Viện đặt ra cho từng vị trí trong cơ chế chính quyền từ trung ương đến địa phương.

Một vấn đề khác là sự lựa chọn người vào Quốc Hội theo tiêu chuẩn địa phương, tức là mỗi địa phương, mỗi vùng, mỗi miền có bao nhiêu người sẽ chọn vào Quốc Hội hay không cần tính địa phương bởi Quốc  Hội của chế độ Duy Dân là Quốc Hội của toàn lãnh thổ, đại diện cho toàn quốc chứ không phải thuần túy là đại diện cho địa phương? Thực tế thì trách nhiệm của Quốc Hội trong Cơ Năng Hiến Pháp là để điều hành toàn quốc gia chứ không phải là đại diện cho từng địa phương. Có lẽ vì thế mà LĐA không nói đến sự đại diện cho từng vùng, từng miền vào Quốc Hội. Đây là vấn đề mà thế hệ tương lai phải suy tư để đưa vào Cơ Năng Hiến Pháp hoặc bộ luật của tranh cử.

Câu hỏi đặt ra là tại sao phải là người đã từng trong quân đội? Phải chăng tiêu chuẩn thứ 4 nói về nghĩa vụ phục vụ quốc gia là nói đến sự tình nguyện tham gia vào trong quân đội? Khi mà Quốc Hội có quyền tuyên chiến, hay hòa do Quốc Trưởng đề nghị -- thì phải là người đã từng ở trong quân đội mới hiểu rõ quyết định đó quan trọng như thế nào với người lính cũng như người dân. Có lẽ vì lý do đó mà LĐA đòi hỏi những người tham dự vào Quốc Hội đã từng phục vụ trong quân đội.

3.  Quốc Hội gồm có 200 đến 300 người.

Thế hệ tương lai cần phải nhìn con số đề nghị này xem có hữu lý hay không để gia tăng hoặc giảm bớt.

4.  Nhiệm kỳ của mỗi nghị viên trong Quốc Hội là 4 năm, tối đa là 3 nhiệm kỳ phục vụ trong Quốc Hội.

5.  Tuổi để được vào Quốc Hội từ 40 trở lên và 60 trở xuống và có đầy đủ tư cách của công dân dành cho những người sinh hoạt ở dạng quốc gia.

Một lần nữa, LĐA quan tâm đến số tuổi để được vào Quốc Hội. Trong khi Quốc Trưởng phải ở tuổi 50 thì những ai chọn vào trong Quốc Hội chỉ ở tuổi 40 trở lên và không được trên 60. Điều này cho thấy Quốc Hội luôn luôn có những người trưởng thành, khỏe mạnh trong tri thức để cùng với các cơ quan khác điều hành công việc của quốc gia. Việc giới hạn thời gian phục vụ trong Quốc Hội tránh được chuyện bị các công ty mua chuộc và tạo ra sự thay đổi suy tư trong Quốc Hội phù hợp với thực tế của thời đại khi những lớp trẻ tham gia vào sinh hoạt của Quốc Hội. Một điểm nữa là tư cách của một công dân dành cho những người sinh hoạt chính trị ở dạng quốc gia. Tức là tư cách của mỗi công dân trong sinh hoạt chính trị ở mỗi cấp đều có đòi hỏi khác nhau. Càng lên vị thế quốc gia thì tư cách, khả năng, tài năng đòi hỏi cao hơn và vấn đề này mở rộng để cho thế hệ tương lai đưa ra chi tiết cho phù hợp với thực tế. Thế hệ tương lai Việt tộc cần đặt việc tuổi tác là quan trọng khi tham gia vào Quốc Hội. Không nên hạ số tuổi quá thấp bởi sự trưởng thành tri thức của một Con Người luôn luôn bắt đầu từ tuổi 40.

6.  Quốc Hội có các quyền sau đây:

6.1  Nghị sự sáng chế, phúc quyết, tuyển quan, bãi quan hoặc tự hành động, hoặc có thể từ các đoàn thể xã hội bên dưới thảo luận đề lên quyết nghị làm hay không làm.

Trên lãnh vực bãi quan thì phải dựa vào tiêu chuẩn nào để bãi quan? Với kinh nghiệm của chính quyền Trump tại Hoa Kỳ thì sự bãi quan không phải vì cá nhân đó không có khả năng mà vì cá nhân đó không phục vụ quyền lợi (hoặc ý muốn) của cá nhân Trump. Chuyện bãi quan này nếu cho Quốc Hội có cái quyền đó thì phải được sự duyệt xét của Kê Sát Viện hoặc Phê Phán Viện bởi hai cơ quan này độc lập để kiểm soát chính quyền. Hơn nữa bãi quan ở đây là nói đến những người lãnh đạo mà Quốc Trưởng đề nghị và Quốc Hội thông qua.

Quốc Hội vẫn phải làm việc và lắng nghe tiếng nói từ bên dưới ở những tổ chức xã hội dân sự trong quốc gia khi họ có những quan tâm ảnh hưởng đến toàn quốc thì sẽ trình lên Quốc Hội để thảo luận hầu có những quyết định giải quyết những vấn đề mà xã hội quan tâm. Tuy nhiên LĐA vẫn không nói đến sự ảnh hưởng của nhóm vận động hành lang. Ở Hoa Kỳ ảnh hưởng của nhóm vận động hành lang rất mạnh vào chính sách của quốc gia mà quyền lợi của nhóm vận động hành lang hoàn toàn đi ngược lại quyền lợi của số đông quần chúng. Cho nên cần phải có luật nghiêm cấm sự vận động hành lang vào các cơ quan của Quốc Hội lẫn các cơ quan khác của bộ máy cầm quyền trung ương. Đây là vấn đề mà thế hệ tương lai cần phải suy tư để cố gắng tránh những chuyện làm dụng quyền hành, lũng đoạn bộ máy chính quyền.

Để tránh các tổ chức xã hội dùng sức mạnh tổ chức của mình để làm ảnh hưởng chính sách của quốc gia, những quan tâm của các tổ chức xã hội cần phải được thảo luận công khai, rõ ràng để giúp mọi người nhìn được vấn đề trên lãnh vực phục vụ thiết kế và chấp hành nhân sinh thay vì là quyền lợi của phe nhóm.

     6.2 Quyền đưa ra chính sách quốc gia, ngân sách sinh hoạt, thông qua các luật (từ bên Lập Pháp Viện đưa qua), thông qua hiến pháp, hoặc các tính toán khác cần thiết trong việc thiết kế và chấp hành nhân sinh.

Một vấn đề quan trọng cần phải để ý là ngân sách hoạt động của quốc gia phải được thông qua cơ quan Quốc Hội trước khi trở thành luật do Quốc Trưởng ban hành. Tuy nhiên, ngân sách sinh hoạt của quốc gia phải do một cơ quan độc lập khác nghiên cứu để đưa ra con số độc lập tránh không để tình trạng đại diện của cái địa phương làm lũng đoạn Quốc Hội. Ngân sách phải phù hợp với thực tế của thuế má. Không thể nào thu vào 10 mà muốn xài 100. Việc cân bằng ngân sách quốc gia bắt buộc phải có ngoài trường hợp chiến tranh xảy ra. Ngay cả khi chiến tranh chấm dứt, mọi nợ nần của chi phí cuộc chiến phải được giải quyết trong một thời gian ngắn nhất chứ không thể để nợ chồng chất cho thế hệ tương lai trả mà hình ảnh nợ nần của Hoa Kỳ là thí dụ điển hình.

Tránh chuyện dùng ngân sách quốc gia để đạt cái cơ quan muốn còn nếu không thì sẽ đóng cửa chính phủ như trường hợp của Hoa Kỳ. Chính quyền không thể đóng cửa cho dù một vài giờ. Cho nên mọi sự khác biệt trong vấn đề ngân sách hay bất cứ vấn đề nào giữa các cơ quan trong chính phủ phải giải quyết bằng mọi cách. Cơ Năng Hiến Pháp giao trách nhiệm ngân sách quốc gia cho Lập Pháp Viện tuy nhiên chuyện ngân sách là chuyện phải bàn thảo với Quốc Hội và Quốc  Trưởng. Chính vì lý do đó mà vị Quốc Trưởng, Quốc Hội, và Lập Pháp Viện đều có quyền này nhưng rồi cuối cùng Lập Pháp Viện làm bản ngân sách tổng hợp để trình lên Quốc Hội.

Câu hỏi đặt ra nếu Quốc Trưởng, Quốc Hội, và Lập Pháp Viện không thể nào thỏa thuận một ngân sách cho quốc gia thì phải chăng phải đóng cửa các cơ quan chính quyền? Chuyện này sẽ không thể nào xảy ra bởi Phê Phán Công Đường sẽ là cơ quan có phán quyết cuối cùng nếu có sự bất đồng ý kiến từ các cơ quan có trách nhiệm trong việc thông qua ngân sách. Chính cơ quan (Phê Phán Công Đường) đóng vai để đốc thúc các cơ quan khác làm việc và tạo ra sự đồng thuận thay vì chống chọi nhau.     VHABP

Tháng 8 năm 2021
 (Việt lịch 4900)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
28 Tháng Ba 2023
Dọc đường Trần Hưng Đạo có nhiều chung cư cũ được xây từ trước 1975. Trước kia chúng là những ngôi nhà to rộng, cao ráo, thoáng đãng, nằm ngay trong trung tâm thành phố nhộn nhịp nên giá bán không rẻ. Thành phố càng phát triển, trung tâm ngày càng đông đúc sầm uất, việc buôn bán kinh doanh hay sinh sống của những người dân ở đó cũng theo đó thuận lợi hơn. Giá đất thì khỏi nói, nó tăng phi mã. Đó chính là tài sản, vốn liếng lớn của những người chủ sở hữu nhà, đất ở đó.
25 Tháng Ba 2023
Tại VN đảng chỉ mong có một thứ tôn giáo duy nhất là “Đạo Đảng”, phải nói rõ là đạo đảng chứ không phải “Đạo hồ, đạo Hẹ” gì cả. Trước đây cũng có mấy tên cơ hội đem hình ảnh tên hồ ra làm màu để khai sinh ra cái đạo Hoàng Thiên Long, trong đó bọn chúng sao chép, xuyên tạc giáo lý Đạo Phật thành Đạo hồ, thế nhưng như đã nói đảng cs làm sao mà cho phép khi đạo này lôi kéo được tín đồ và ẳm bộn bạc, cho nên chỉ sau một thời gian thì Đạo hồ bị giật sập và chìm vào dĩ vãng, chỉ còn một loại đạo hiện diện, thường trực, thường xuyên là đạo đảng mà người dân trong nước bắt buộc phải nghe theo hàng ngày, phải tin theo những gì đảng nói...
24 Tháng Ba 2023
Vì vậy, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA Tiếng Việt) đã đưa tin ngày 03/05/2022: “Trên bảng Chỉ số Tự do Báo chí năm 2022, Việt Nam xếp hạng 174, ngay dưới Cuba (173) và trên Trung Quốc (175), hai quốc gia cùng do Đảng Cộng sản cầm quyền như Việt Nam. Với vị trí này, Việt Nam tăng một bậc so với năm trước, trong bối cảnh mà RSF, tổ chức Ký giả không biên giới có trụ sở ở Paris, nhận định rằng các nền dân chủ trên toàn cầu bị suy yếu trong sự trỗi dậy của các thể chế độc tài.” “Dù tiến hơn một bậc so với những năm trước đó, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 10 quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới, tức danh sách đỏ của bảng Chỉ số, gồm những nước có tình hình báo chí “rất tồi tệ”, với Triều Tiên đứng cuối bảng (180).”
22 Tháng Ba 2023
Cái trò này cũng như khi thằng tư bản đỏ Phạm Nhật Vũ làm thua lỗ vụ AGV hàng ngàn tỷ đồng nhưng được thằng anh thái giám Phạm Nhật Vượn vào lạy lục van xin tên TBT Nguyễn Phú Trọng tha chết, sau đó bọn chúng làm lên một luận điệu là Phật Tử, Hội Phụ Huynh Học Sinh, có đơn xin giảm án cho tên Vũ, cuối cùng nó chỉ ở tù có vài ba năm là được ra sống sung sống sướng! Đó chính là nét đặc thù của một quốc gia độc tài, theo đó dù có phạm tội tày đình thì cũng hóa vô tội, còn người vô tội mà bọn chúng muốn diệt trừ thì đủ lý do mà có tội. Đó cũng là lý do vì sao mà đảng csVN e sợ tiến trình đa đảng phái, vì nếu có đảng đối lập cùng...
16 Tháng Ba 2023
Tham nhũng, hối lộ, nói chung kiếm tiền bằng những phương tiện bất chính trong phạm vi, quyền hạn của mình đều là tội hình sự, không riêng gì tại VN mà cả thế giới đều cùng chung quan điểm. Nay theo quan khỉ này thì chỉ cần nạp tiền, khắc phục hậu quả là chuyển tội danh từ hình sự sang dân sự và chỉ cần bồi thường là xong, điều này sẽ đem lại một lổ hỗng lớn cho nghành tư pháp cs. Nó sẽ là những chiếc lổ để những con lạc đà chui qua lổ kim. Không có cán bộ nào ngu đến nỗi phạm tội mà không vụ lợi cả, đó chỉ là một mệnh đề bào chữa rẻ tiền của tên Lê Minh Trí nhằm tạo ra một loại luật mới để nhận hối lộ và tha cho những tên quan tham làm nghèo đất nước.
16 Tháng Ba 2023
Cộng sản Việt Nam bắt chước Nga đổi tên Sài Gòn thành Thành Phố Hồ Chí Minh, mà viết theo kiểu Nga là… Hochiminhgrad. Trong thành phố đó bây giờ vẫn còn một con đường mang tên Lê Văn Tám, một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng. Tác giả đẻ ra “Liệt sĩ Lê Văn Tám” là Trần Huy Liệu, trước khi chết đã thú nhận mình sáng tác ra câu chuyện liệt sĩ này chỉ cốt để tuyên truyền. Nhưng đảng Cộng sản không dám xóa bỏ tên con đường Lê Văn Tám. Họ không dám thú nhận lịch sử do họ viết đầy những chuyện gian dối như thế.
15 Tháng Ba 2023
Làm cách mạng dân chủ cần có những con người dám hy sinh cho lý tưởng của mình, dám nằm gai nếm mật như Ngô Phù Sai năm xưa, dám chịu nhục như Hàn Tín lòn trôn giữa chợ để rồi sau đó đạt được mục đích cuối cùng, và nếu nói rằng mình tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Việt Nam thì mình bắt buộc phải là một con người dân chủ. Con người dân chủ khi hành động bất cứ một công việc gì đều phải biết lắng nghe dù đó là ý kiến nhỏ nhất của những con người thấp nhất, phải biết bàn bạc cùng những người đồng chí hướng với mình để tìm ra một giải pháp tối ưu chứ không thể dùng cái quyền của mình để phủ quyết ý kiến của mọi người
13 Tháng Ba 2023
Tại sao dư luận trong và ngoài nước lại xôn xao như vậy? Trước khi trả lời câu hỏi nêu trên, chúng ta cần duyệt lại sự kiện tổng quát liên hệ đến vụ việc. Đó là 2 nhân vật này này tố cáo trước công luận là người này lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi và danh dự của người kia. Cụ thể, tháng 9.2021, bà Đặng Thị Hàn Ni thường xuyên bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến trong các livestream trên mạng. Sau đó, bà Hàn Ni làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, làm nhục và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của bà.
12 Tháng Ba 2023
Thay mặt Phúc gửi lời chúc Tết Nguyên Đán tới toàn dân, ông Trọng bảo đảm với gần 100 triệu đồng bào rằng, những sự kiện vừa qua đã “củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đó là một sự khoe khoang khá liều lĩnh, bởi vì kết quả rõ ràng nhất về trọng tâm mới của Tổng Bí thư đối với văn hóa quản lý của Việt Nam là làm tê liệt quá trình ra quyết định trong toàn bộ bộ máy hành chính. Kết quả không lường trước này đã được Michael Tatarski tường thuật đặc biệt trong bản tin Vietnam Weekly của ông ấy...
11 Tháng Ba 2023
Lần đầu tiên trong lịch sử ban tuyên giáo CSVN lại do một tay võ biền, gốc du kích ruộng lên làm lãnh đạo. Nhớ không lầm thì ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X, ông Triết… thảy đều xuất thân du kích ruộng. Tức là không phải hễ du kích ruộng đều là “dốt”, là giáo điều. Ông Kiệt, ông Ba X… là những người tuy học vấn thấp nhưng kiến thức ở tầm cao. Những năm Việt Nam phát triển “đẹp” là những năm ông Kiệt, ông Khải, ông Ba X cầm tay lái. Theo tôi, nếu đảng CSVN không đưa một tay du kích ruộng, vừa võ biền, vừa giáo điều lên nắm tuyên giáo thì sẽ không có những vụ “tầm xàm” kiểu “cúp điện” buổi trình diễn Khánh Ly với chủ đề “Mùa thu Hà Nội”.